10 кл

ТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

ЗАПРОПАНОВАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УЧНЯМ 10-Х КЛАСІВ

ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ:

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Профільний рівень

(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017   № 1407).

Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (https://goo.gl/fwh2BR).

Навчальні проекти

До _______________2018

1. І.Я. Горбачевський. Учений і особистість.

2. Історія перших синтезів органічних речовин

3. Ізомери у природі

 

До ________________2018

4. Що таке "українські числа"? Передбачення числа ізомерів вуглеводнів.

5.Паперова хроматографія.

6.Сучасні фізичні методи дослідження хімічних сполук:

а) IЧ- та електронна спектроскопія,

б) ЯМР-спектроскопія,

в) мас-спектроскопія,

г) ЕПР-спектроскопія

 

До _______________.2018-2019

7. Історія хлорофілу.

8.Нітрогеновмісні гетероцикли на службі медицини.

До _______________.2019

9. Альтернативні джерела енергії в моїй місцевості.

10.Сланцевий газ: за і проти.

До _______________.2019

11.Хімія запаху

12.Створення колекцій (з описом-рефератом до них):

   а) жири природні та синтетичні,

   б) мило та мийні засоби,

   в) вуглеводи.

 

До _______________.2019

13.Історія синтезу анілінових барвників.

14. Як розшифрували структуру ДНК.

15.Дія йонізуючого випромінювання на органічні сполуки

До _______________.2019

16. Рециклінг як цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

До _______________.2019

17. Рослини як індикатори стану навколишнього середовища.

18. Малі молекули (СО2, СО, азот, NO) у живих організмах.

19. Роль хімії у підвищенні родючості ґрунтів.

20. Ліки природні й синтетичні. Синтез, механізм дії.

21. Наркоманія і алкоголізм: хімічний аспект проблеми.

22.Хімія смаку.

         Формуванню компетентностей учнів сприяє виконання ними навчальних проектів, орієнтовні теми яких (для вибору) наведено в окремій рубриці програми.

         Учитель і учні можуть пропонувати і власні теми. Проекти розробляються учнями індивідуально або в групах, учитель може надавати консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і методики дослідження, пошуку і збирання інформації, координувати хід виконання проекту.

           Проектна робота може бути теоретичною або експериментальною.

          Тривалість проекту – різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий).

           Результати досліджень учні представляють у формі мультимедійної презентації, доповіді (у разі необхідності – з демонстрацією хімічних дослідів), моделі, колекції, буклету, газети, статистичного звіту, тематичного масового заходу, наукового реферату (із зазначенням актуальності теми, новизни і практичного значення результатів дослідження, висновків) тощо.

           Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально відведеному уроці або під час уроку з певної теми. Робота кожного виконавця проекту оцінюється за його внеском, індивідуально за критеріями, з якими учнів ознайомлюють заздалегідь.

       Упродовж року учень обов’язково виконує один навчальний проект (індивідуальний або груповий) із предмета. Окрім цього, учні можуть брати участь і виконувати за бажанням кілька проектів.