Договір про надання платних освітніх послуг

____________2018                                                                                                 м.     Запоріжжя

Запорізький ліцей «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області (надалі-Установа), в особі директора Рівкіна Анатолія Давидовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і батьки учня(учениці) _______ класу

________________________________________________________________________________

                                                                            (ПІП)

(надалі - Споживач), з іншої сторони, уклали згідно з Цивільним кодексом України, Законами України "Про освіту" та "Про захист прав споживачів", відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 №1196/18491 «Про затверджений порядок надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та п. 2.4 «Положення про запровадження батьківської плати в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста за особливі умови утримання та організації навчально-виховного процесу», яке затверджене рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.06.2004 №225, даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Установа надає, а Споживач оплачує освітні послуги відповідно до встановленого переліку послуг та розрахованої вартості послуг. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі

2. Обов'язки Установи

2.1. Організувати та забезпечити належне виконання послуг, передбачених цим договором. Послуги надаються у відповідності з навчальним планом і розкладом занять, що розробляються Установою, з якими повинен бути ознайомлений Споживач.

2.2. Установа проводить заняття в очній формі навчання, навчальна програма розрахована на період з 1 вересня 2018 року по 1 липня 2019 року.

2.3. Забезпечити для проведення занять приміщення, що відповідають санітарним і гігієнічним вимогам, а також оснащення, відповідає обов'язковим нормам і правилам, що пред'являються до освітнього процесу.

2.4. Забезпечити відповідну якість додаткових освітніх послуг, які надаються Установою.

2.5. Під час надання додаткових освітніх послуг проявляти повагу до особистості Споживача.

2.6. Зберегти місце за Споживачем у разі його хвороби, лікування, карантину та в інших випадках пропуску занять з поважних причин.

2.7. Повідомити Споживача про недоцільність надання йому освітніх послуг в обсязі, передбаченому розділом 1 цього договору, внаслідок його індивідуальних особливостей, які роблять неможливим або педагогічно недоцільним надання даних послуг.

3. Обов'язки Споживача

3.1. Відвідувати заняття, відповідно до розкладу навчальних занять.

3.2. Виконувати завдання по підготовці до занять, які задаються педагогами ліцею.

3.3. Дотримуватися дисципліни і загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, виявляти повагу до педагогів, адміністрації і технічного персоналу Установи і інших осіб, які є учасниками навчально-виховного процесу у ліцеї, не зазіхати на їх честь і гідність.

3.4. Виконувати обґрунтовані вимоги працівників ліцею, які стосуються здійснення освітнього процесу.

3.4. Дбайливо ставитися до майна Установи. У разі нанесення матеріального збитку відшкодувати його в повному обсязі.

4. Права Установи та Споживача

4.1. Установа має право відмовити Споживачу в укладенні договору щодо виконання своїх зобов'язань, якщо Споживач не згоден з його умовами або не виконує умови цього договору

4.2. Споживач має право:

- вимагати від Установи надання інформації з питань, що стосуються організації та забезпечення належного виконання освітніх послуг;

- звертатися до працівників Установи з усіх питань його діяльності, що стосуються надання

послуг;

- користуватися майном Установи, необхідним для забезпечення навчального процесу, під час занять, передбачених розкладом;

- Установа не несе відповідальності за збереження особистих речей Споживача.

5. Оплата послуг

5.1. Споживач, у термін до 10 числа поточного місяця, оплачує послуги за місяць, який минув.

5.2. Оплата послуг засвідчується Установою квитанцією встановленої форми.

5.3. По закінченні надання послуг претензії з боку Споживача на їх якість або інші умови навчального процесу Установою не приймаються.

5.4. У разі зміни вартості навчання, обумовленої зміною розміру заробітної плати та вартості комунальних послуг, Споживач   повинен сплатити додаткову суму за повідомленням Установи.

6. Підстави зміни і розірвання договору

6.1. Умови, на яких укладено цей договір, можуть бути змінені або за згодою сторін, або відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Споживач має право в будь-який час розірвати даний договір за умови оплати Установі фактично понесених витрат за послуги, надані до моменту відмови.

6.3. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Установа має право відмовитися від виконання договору, якщо Споживач порушив терміни оплати послуг за цим договором

6.5. Якщо Споживач своєю поведінкою систематично порушує права та законні інтереси інших учнів та працівників ліцею, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню освітнього процесу, Установа має право відмовитися від виконання договору, якщо після письмового попередження Споживач не усуне зазначені порушення. В даному випадку внесена оплата Споживачеві не повертається. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Установою про відмову від виконання договору.

7. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань за цим договором вони несуть відповідальність, передбачену цивільним кодексом України та законодавством про захист прав споживачів, на умовах, встановлених цим законодавством.

8. Строк дії договору та інші умови

8.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє по 30 липня 2019 року.

8.2. Договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили, що виникла після укладення цього договору (пожежа, інші стихійні лиха, а також війни, страйки, масові явища). Наявність форс - мажорних обставин повинен бути документально підтверджена компетентними органами.

Батьки

__________

(ПІП)

Директор ліцею

______________

(А.Д. Рівкін)


Copyright © 2014. All Rights Reserved.