РОЗКЛАД проведення державної підсумкової атестації

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  по Запорізькому ліцею «Логос»

від 06 квітня.2015 р. № __57р

                                                                                                                                      Директор ЗЛ «Логос»_________А.Д.Рівкін

Розклад проведення державної підсумкової атестації у 2014-2015 навчальному році за освітній рівень повної загальної середньої освіти

в Запорізькому ліцеї «Логос» Запорізької   міської ради Запорізької області

Предмет Дата Час

Клас

№ аудиторії

Обов’язки у складі атест. комісії Прізвище, ім’я, по батькові Освіта Місце роботи, посада
1

Українська мова

(у формі ЗНО)

24.04.

2015

Пятниця

11-00 ЗЗОШ № 100        

   Атестація з української мови в 11 класі проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування. Відповідно до пункту 4 наказу МОН від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.10.2014 за № 1208 /25985,  результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень – українська мова) зараховуються як результати атестації за курс повної загальної середньої освіти  для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року.

Завдання для проведення атестації з української мови у формі ЗНО укладаються Українським центром оцінювання якості освіти. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.

Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам результати ЗНО з української мови, які зараховуються як результати атестації, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

1

Українська мова

(переказ )

22.05.

2015

Пятниця

90-00

11-фме,

11-іп

207

Голова комісії

Члени комісії:

Вчитель,який викладає предмет

Вчитель

Рівкін  Анатолій Давидов

Бончева Галина Георгіївна

Орел Ганна Михайлівна

Гунченко Світлана Анатоліївна

вища

вища

вища

вища

Директор

(ЗЛ «Логос» )

вч. укр. м/л

(ЗЛ «Логос»)

 вч. укр. м /л

(ЗЛ «Логос»)

вч. укр. м/л

(ЗЛ «Логос»)

Атестація в 11 класі для учнів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини, учнів, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів, проводиться у навчальному закладі у формі переказу.

Переказ проводиться за традиційною методикою. За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів. На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст, докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і структурної цілісності. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту  переказу. Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних балів за зміст та мовне оформлення (грамотність) роботи

2 Історія України

25.05.

2015

понеділок

9-00

11-іп

315

Голова комісії

Члени комісії:

Вчитель,який викладає предмет

Вчитель

Пєрвєньонок Світлана Миколаївна

Максишко Костянтин Миколайович

Петров Роман  Володимирович

вища

вища

вища

Зас.директора

(ЗЛ «Логос»)

вч. Історії

(ЗЛ «Логос»)

вч.історії

(ЗЛ «Логос»)

            Атестаційні роботи мають  включати  завдання  базового рівня  хронологічних та  картографічних знань,  відомостей про історичних діячів та культурно-історичні пам’ятки,  передбачати  пояснення окремих понять і  термінів, формулювання і висловлювання власної думки.

Під час виконання  контрольних робіт учні мають продемонструвати:

- знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, картографії,  історичних особистостей, пам’яток культури; 

- вміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки  історичних подій та явищ, оцінювати їхнє значення;

- вміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, процесами та періодами;

- вміння працювати з різноманітними історичними джерелами: історичними документами, картами, схемами, фотоматеріалами, плакатами тощо.

         Завдання атестації можуть бути таких форм і типів: 

- завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (при цьому передбачити завдання на роботу з картою, візуальними та текстовими історичними джерелами);   

- завдання  на встановлення відповідності поданого переліку   подій, термінів  (позначених цифрами) до наявної логічної інформації (позначеної буквами); 

- завдання на встановлення правильної послідовності поданого переліку подій (позначених буквами) щодо їхнього логічного розташування  (позначити цифрами);  

- завдання множинного вибору (з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів).  

Рекомендовано таку систему оцінювання:

Види завдань Система оцінювання
Завдання з вибором однієї правильної відповіді За правильну відповідь 1 бал
Завдання  на встановлення відповідності Від 1 до 4 балів
Завдання на встановлення правильної послідовності Від 1 до 3 балів
Завдання множинного вибору Від 1 до 3 балів
  Загальна сума від 0 до 36 балів включно.

          Для виведення оцінки набрану суму балів слід розділити на 3.

Учитель на власний розсуд може змінити структуру,  додати  завдання  відкритої форми. При цьому мають бути чітко виписані критерії оцінювання  таких завдань.

Державна підсумкова атестація з історії України проводиться протягом 90 хвилин.

3 Математика 25.05. 2015 четвер 9-00

11-фме

114

Голова комісії

Члени комісії:

Вчитель,який викладає предмет

Вчитель

Богомазова Наталія Анатоліївна

Склярова  Ірина Олександрівна

Коровко Катерина Андріївна

вища

вища

вища

Заступник директора

(ЗЛ «Логос» )

вч. Математики

(ЗЛ «Логос»)

вч. Математики

(ЗЛ «Логос»)

Для атестації з математики вчитель готує не менше 10 варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по 1 варіанту на кожного (кожну)  учня (ученицю). Рекомендуємо атестаційну роботу розділити на 3 частини.

Перша частина – 12-16 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендуємо подати 4-5 варіантів відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі вказано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь. При цьому учень (учениця) не повинен (не повинна) аргументувати свій вибір.

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 6-8 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записано правильну відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи може складатися із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів (навела) розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та дав (-ла) правильну відповідь. Правильність виконання завдань вчитель оцінює відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні повинні бути завчасно ознайомлені.

Для учнів, які вивчали математику на  профільному рівні – 4 завдання.  При цьому для учнів профільних класів варто в третій частині подати одне завдання підвищеної складності.

У кожній з частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії в орієнтовному відношенні 2:1. Завдання мають охоплювати весь курс математики за 5-11 класи.

Атестація з математики проводиться протягом 135 хв. для учнів, які вивчали математику за програмою рівня стандарту, академічного та профільного рівня.

4

Фізика

28.05.

2015

четвер

9-00

11-фм

308

Голова комісії

Члени комісії:

Вчитель,який викладає предмет

Вчитель

Рівкін  Анатолій Давидович

Зиков Сергій Миколайович

Ваніна Тетяна Василівна

вища

вища

вища

Директор

(ЗЛ «Логос»)

вч. фізики

(ЗЛ «Логос»)

вч.фізики

(ЗЛ «Логос»)

Завдання для атестації з фізики розробляються вчителем так, щоб дати можливість перевірити рівень навчальних досягнень школярів:

- на розуміння основних фізичних понять і законів;

- вміння аналізувати фізичні явища та процеси;

- навички розв’язання задач.

Для проведення атестації готують варіанти атестаційних робіт, що включають завдання різних  рівнів складності. Завдання повинні бути різного типу, а саме: тести на встановлення однієї правильної відповіді, тести на встановлення відповідності, задачі та творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю.

З метою врахування різного рівня підготовки учнів відповідно до навчального профілю, атестаційна робота для учнів профільного рівня навчання повинна містити збільшену кількість завдань високого рівня складності.

При розв’язуванні задач звертається увага на такі вимоги щодо запису:

-         «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих фізиці позначень;

-         запису повних формул, які використовуються під час розрахунків;

-         хід розв’язання з усіма послідовними діями і необхідними поясненнями, графічними ілюстраціями;

-         результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, які зазначено в умові задачі;

-         повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.

Запитання з відкритою відповіддю потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді з визначенням сутності запропонованих у завданні фізичних явищ, формулюванням фізичних законів, аналізом явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, таблиць або схем та обґрунтуванням висновків.

На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, які вивчали фізику за програмою профільного рівня, відводиться 120 хвилин.

Під час письмової роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (посібниками, таблицями тощо), оскільки всі необхідні для розв’язання довідкові дані наведені у тексті завдання. Під час виконання завдань дозволяється використовувати калькулятор.

5 Правознавство

28.05.

2015

четвер

9-00

11-іп

301

Голова комісії

Члени комісії:

Вчитель,який викладає предмет

Вчитель

Пєрвєньонок Світлана Миколаївна

Кайдаш Олег Іванович

Максишко Костянтин Миколайович

вища

вища

вища

Зас.директора

(ЗЛ «Логос»)

вч. Правознавства

(ЗЛ «Логос»)

вч.історії

(ЗЛ «Логос»)

      Під час складання завдань атестації рекомендовано звернути увагу на розуміння учнями фундаментальних цінностей,  як  то права та свободи людини і громадянина, демократія, активна громадянська позиція.

     Також рекомендовано включити завдання, що давали б можливість перевірити вміння використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.

Завдання атестації можуть бути таких форм і типів: 

- завдання з вибором однієї правильної відповіді;

- завдання з вибором кількох правильних відповідей;

- завдання на встановлення відповідності;

- завдання на встановлення правильної послідовності.

Учитель на власний розсуд може запропонувати учням  завдання відкритої форми з короткою відповіддю та  завдання відкритої форми   з розгорнутою відповіддю,  чітко виписавши при цьому критерії оцінювання.

           Учитель готує не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться протягом 90 хвилин.

6 Економіка

28.05.

2015

четвер

9-00

11-ме

302

Голова комісії

Члени комісії:

Вчитель,який викладає предмет

Вчитель

Сухачова Людмила Василівна

Лисенко Наталія Віталіївна

Мироненко Юрій Васильович

вища

вища

вища

Зас.директора

(ЗЛ «Логос»)

вч. Економіки

(ЗЛ «Логос»)

вч. географії

(ЗЛ «Логос»)

Для проведення атестації вчитель готує не менше 10 варіантів контрольних робіт, що включають завдання чотирьох рівнів складності. Завдання мають різний формат: тести на встановлення однієї правильної відповіді, тести на встановлення відповідності, задачі та творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю.

На виконання завдань відводиться   120 хвилин. Під час виконання роботи учні мають право користуватися чернетками та калькулятором.

Завдання різних форматів (тести, завдання на визначення відповідності, задачі та запитання з відкритою відповіддю) потребують правильного оформлення. У тестах з поданих чотирьох варіантів відповідей потрібно вибрати тільки одну правильну. Тести на визначення відповідності інформації між лівою та правою колонками. Відповіді на тести і завдання на визначення відповідності зазначають у спеціальному бланку для відповідей, що розробляться навчальним закладом.

При розв’язуванні задач звертають увагу на такі вимоги щодо запису:

-         «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих в економіці позначень;

-         запису повних формул, що використовуються під час розрахунків;

-         хід розв’язання з усіма послідовними діями й необхідними поясненнями, графічними ілюстраціями;

-         результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, які зазначені в умові задачі;

-         повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.

Запитання з відкритою відповіддю потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді з визначенням сутності економічних понять, формулюванням економічних законів та аналізом економічних явищ і процесів.