Материалы

Навчально-методичний комплекс курсу « Історія України» для 8 класу

Безымянный.jpg

Номінація (секція) Виставки:

Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів.

 «Історія»

Петров Роман Володимирович

вчитель історії,

спеціаліст вищої категорії.

Запорізький ліцей «Логос»

 Запорізької міської ради

 Запорізької області

Директор: Рівкін Анатолій Давидович

 адреса: вул. Рекордна, 27-а,

 тел.: 233-33-19, 34-01-62,

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

адреса сайту:zllogos.zp.ua

Тема: Навчально-методичний комплекс   курсу « Історія України» для 8 класу (у відповідності до нової навчальної програми)

Провідна педагогічна ідея досвіду:

забезпечення поєднання особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання та методичного супроводу передбаченої новою програмою  багатоаспектності викладу — вивчення різних вимірів історії (соціального, економічного, політичного, культурного, ґендерного тощо) та багатоперспективності — вивчення історії з погляду різних суб’єктів історичного процесу.

Обґрунтування актуальності та перспективності:  актуальність та перспективність представленого матеріалу зумовлена переходом до викладання історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та спрямованістю його на реалізацію завдань шкільної історичної освіти:

•          розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти;

•          здобуття та засвоєння учнями системних знань про головні події, явища та тенденції в історії України та світу;

•          ознайомлення їх з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико­культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому;

•          формування в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформацію про минуле, різні види історичних джерел, зокрема текстові, візуальні та усні, артефакти, об’єкти навколишнього історичного середовища (музеї, архіви, пам’ятки культури та архітектури), інформаційно­комп’ютерні технології, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.

Науково-теоретична основа досвіду:

підхід вчителя до створення навчально-методичного комплексу ґрунтується на системі наукових ідей і понять сучасної історичної науки, загальнолюдських цінностях українського суспільства, сучасних психолого­педагогічних та методичних вимогах до процесу навчання в основній школі і спрямований на забезпечення умов для набуття учнями ключових і галузевих компетентностей та предметної історичної компетентності.

Стисла анотація досвіду:

за інноваційним потенціалом досвід можна охарактеризувати як комбінаторний (такий, який передбачає нові конструктивні поєднання відомих ідей, методик тощо). Навчально-методичний комплекс включає орієнтовне календарно-тематичне планування  курсу « Історія України» для 8-го класу, розробки уроків за всіма темами курсу, мультимедійні презентації до них та електронний навчальний посібник.

В якості технології навчання використовується традиційна технологія. Але у межах традиційної технології вчитель також застосовує приватні методики наступних педтехнологий:

•          технологія розвитку критичного мислення (формування умінь працювати з науковим текстом, спиратися на життєвий досвід, візуалізувати навчальний матеріал, аналізувати проблеми сучасності );

•          технологія проблемного навчання (проблемний характер викладу матеріалу, формування дослідницької культури учня);

•          технологія колективного способу навчання, технологія навчання у співпраці (розвиток комунікативних навичок учнів, умінь адаптуватися в різних групах за короткий проміжок часу, працювати в системі «взаємоконсультацій»);

•          метод проектів (розвиток творчого потенціалу учня, акцент на особистісно - значущу інформацію і диференціацію домашніх завдань);

•          теорія рішення винахідницьких завдань - ТРИЗ педагогіка (формування самостійного і нестандартного стилю мислення, умінь працювати з відкритими завданнями, що не мають чіткого рішення);

•          комп'ютерних технологій ( створення презентацій POWER POINT з деяких тем курсу; використання CD- дисків з предмету);

•          технології диференційованого навчання;

•          ігрові технологіі.

При навчанні учнів за даною навчальною програмою вчитель використовує наступні загальні форми навчання:

•          індивідуальну ( консультації);

•          групову (учні працюють в групах, створюваних на різних основах: по темпу засвоєння - при вивченні нового матеріал , за рівнем навчальних досягнень - на узагальнюючих по темі уроках);

•          фронтальну (робота вчителя відразу з усім класом в єдиному темпі з загальними завданнями).

Навчально-методичний комплекс застосовується в умовах класно - урочної система навчання. Таким чином, основною формою організації навчального процесу є урок. Разом з тим, домашня самостійна робота включає роботу з текстом підручника, електронного навчального посібника та додатковою літературою для учнів, аналіз документів, творчі роботи з проблемних питань курсу.

Результативність впровадження досвіду: впровадження представленого матеріалу розпочнеться у 2016-2017 навчальному році (стисло вказати найбільш значущі результати впровадження досвіду)

Репрезентація досвіду: рівень репрезентації – навчальний заклад, форми репрезентації- семінари, публікації в інтернет виданнях та інші.

Посилання: http://www.zllogos.zp.ua