Материалы

Використання і поєднання прийомів ІКТ і прийомів драматизації на уроках англійської мови в умовах реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі

Безымянный.jpg

Номінація (секція) Виставки:

 «Іноземні мови»

 

Бойцева Вікторія Вікторівна

вчитель англійської мови,

спеціаліст другої категорії.

Запорізький ліцей «Логос»

 Запорізької міської ради

 Запорізької області

 Директор: Рівкін Анатолій Давидович

 адреса: вул. Рекордна, 27-а,

 тел.: 233-33-19, 34-01-62,

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

адреса сайту:zllogos.zp.ua

Тема: «Використання  і  поєднання прийомів ІКТ і прийомів драматизації на уроках англійської мови в умовах реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі.»

Провідна педагогічна ідея досвіду:

    Створення драматичного, анімаційного сюжету, його практичне відтворення в анімаційному фільмі допомагає досягти наших подвійних цілей: дітям цікаво створювати мультик, вчитель “отримує” використання лексико-граматичних явищ, що вивчаються!

   Самостійне використання учнями лексико-граматичних явищ, комп’ютерна «обробка» зафільмованого драматичного сюжету передбачає інший вибір методів і засобів навчання, ставить завдання здійснювати зворотній зв'язок, що до рівня засвоєння навчального матеріалу, дає якісні зміни використання часу і планування уроків, можливості дистанційного навчання тощо.

Обґрунтування актуальності та перспективності:  актуальність педагогічного досвіду  полягає в тому, що  поєднання прийомів драматизації та  ІКТ на уроках англійської мови (чи будь-якої іншої мови і літератури) та в позаурочний час навчання, дозволяє переглянути підходи до освітніх цілей, цілеспрямовано оновити  засоби навчання і кардинально змінити підходи до оцінювання результатів навчання. В свою чергу, це створює умови для формування не тільки глибоких знань і вмінь учнів, але і здатності самостійно приймати рішення, формулювати власні цілі, вибирати ефективні шляхи й досягнення поставлених цілей, саме в умовах реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі.

Науково-теоретична основа досвіду: підхід вчителя до використання і поєднання прийомів ІКТ і прийомів драматизації на уроках ґрунтується на нагальній необхідності йти в ногу з сучасними технологіями в освіті, відповідаючи передовим методичним вимогам процесу навчання та умовам реалізації державних освітніх стандартів, а також на необхідності модернізації навчального процесу.

Стисла анотація досвіду:

  1. Вид досвіду за характером новизни: модифікаційний і комбінаторний (нове поєднання відомих методик). Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів викладання мови дозволяє ефективніше їх використовувати, особливо це стосується «фіксації» усного мовлення в драматичному сюжеті, що є ключовою компетенцією для навчання мови: комунікативною.
  2. Мета досвіду: формування у учнів навичок до самостійної роботи, розвитку пізнавального інтересу до навчальної діяльності, самостійному використанню учнями знань у процесі створення анімаційного фільму, здатність самим встановлювати рівень засвоєння знань, бачити прогалини в знаннях, а також одержувати відчуття успіху.
  3. Впровадження досвіду, що буде представлене на Виставці, це розробка уроків та позаурочних заходів, де доцільно використати створення драматичного, анімаційного сюжету, його практичне відтворення в анімаційному або навчальному фільмі і в подальшому самостійне використання учнями вивченого матеріалу, комп’ютерна «обробка» самостійно зафільмованого анімаційного або драматичного сюжету, тобто «фіксації» усного мовлення, що є  ключовою компетенцією для навчання мови: комунікативною.

Результативність впровадження досвіду: підвищення мотиваційної складової навчального процесу завдяки використанню представленого досвіду виявлене під час психологічного тестування учнів; процес впровадження триває, оскільки автор зараз працює з учнями третього класу, і навчання самостійному використанню лише розпочинається.

Репрезентація досвіду: рівень репрезентації – навчальний заклад, форми репрезентації- семінари, публікації в інтернет виданнях та інші.

Теги:  використання і поєднання прийомів ІКТ і прийомів драматизації на уроках, англійська мова, іноземні мови, драматизація, анімаційний сюжет, мультик, анімаційний фільм, навчальний фільм, дистанційне навчання, модернізація навчального процесу.

Посилання:  

Використання і поєднання прийомів ІКТ та драматизації на уроках англійської мови умовах реалізації нових Державних стандартів та модернізації освітньої галузі

Навчально-методичний комплекс курсу « Історія України» для 8 класу

Безымянный.jpg

Номінація (секція) Виставки:

Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів.

 «Історія»

Петров Роман Володимирович

вчитель історії,

спеціаліст вищої категорії.

Запорізький ліцей «Логос»

 Запорізької міської ради

 Запорізької області

Директор: Рівкін Анатолій Давидович

 адреса: вул. Рекордна, 27-а,

 тел.: 233-33-19, 34-01-62,

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

адреса сайту:zllogos.zp.ua

Тема: Навчально-методичний комплекс   курсу « Історія України» для 8 класу (у відповідності до нової навчальної програми)

Провідна педагогічна ідея досвіду:

забезпечення поєднання особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання та методичного супроводу передбаченої новою програмою  багатоаспектності викладу — вивчення різних вимірів історії (соціального, економічного, політичного, культурного, ґендерного тощо) та багатоперспективності — вивчення історії з погляду різних суб’єктів історичного процесу.

Обґрунтування актуальності та перспективності:  актуальність та перспективність представленого матеріалу зумовлена переходом до викладання історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та спрямованістю його на реалізацію завдань шкільної історичної освіти:

•          розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти;

•          здобуття та засвоєння учнями системних знань про головні події, явища та тенденції в історії України та світу;

•          ознайомлення їх з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико­культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому;

•          формування в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформацію про минуле, різні види історичних джерел, зокрема текстові, візуальні та усні, артефакти, об’єкти навколишнього історичного середовища (музеї, архіви, пам’ятки культури та архітектури), інформаційно­комп’ютерні технології, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.

Науково-теоретична основа досвіду:

підхід вчителя до створення навчально-методичного комплексу ґрунтується на системі наукових ідей і понять сучасної історичної науки, загальнолюдських цінностях українського суспільства, сучасних психолого­педагогічних та методичних вимогах до процесу навчання в основній школі і спрямований на забезпечення умов для набуття учнями ключових і галузевих компетентностей та предметної історичної компетентності.

Стисла анотація досвіду:

за інноваційним потенціалом досвід можна охарактеризувати як комбінаторний (такий, який передбачає нові конструктивні поєднання відомих ідей, методик тощо). Навчально-методичний комплекс включає орієнтовне календарно-тематичне планування  курсу « Історія України» для 8-го класу, розробки уроків за всіма темами курсу, мультимедійні презентації до них та електронний навчальний посібник.

В якості технології навчання використовується традиційна технологія. Але у межах традиційної технології вчитель також застосовує приватні методики наступних педтехнологий:

•          технологія розвитку критичного мислення (формування умінь працювати з науковим текстом, спиратися на життєвий досвід, візуалізувати навчальний матеріал, аналізувати проблеми сучасності );

•          технологія проблемного навчання (проблемний характер викладу матеріалу, формування дослідницької культури учня);

•          технологія колективного способу навчання, технологія навчання у співпраці (розвиток комунікативних навичок учнів, умінь адаптуватися в різних групах за короткий проміжок часу, працювати в системі «взаємоконсультацій»);

•          метод проектів (розвиток творчого потенціалу учня, акцент на особистісно - значущу інформацію і диференціацію домашніх завдань);

•          теорія рішення винахідницьких завдань - ТРИЗ педагогіка (формування самостійного і нестандартного стилю мислення, умінь працювати з відкритими завданнями, що не мають чіткого рішення);

•          комп'ютерних технологій ( створення презентацій POWER POINT з деяких тем курсу; використання CD- дисків з предмету);

•          технології диференційованого навчання;

•          ігрові технологіі.

При навчанні учнів за даною навчальною програмою вчитель використовує наступні загальні форми навчання:

•          індивідуальну ( консультації);

•          групову (учні працюють в групах, створюваних на різних основах: по темпу засвоєння - при вивченні нового матеріал , за рівнем навчальних досягнень - на узагальнюючих по темі уроках);

•          фронтальну (робота вчителя відразу з усім класом в єдиному темпі з загальними завданнями).

Навчально-методичний комплекс застосовується в умовах класно - урочної система навчання. Таким чином, основною формою організації навчального процесу є урок. Разом з тим, домашня самостійна робота включає роботу з текстом підручника, електронного навчального посібника та додатковою літературою для учнів, аналіз документів, творчі роботи з проблемних питань курсу.

Результативність впровадження досвіду: впровадження представленого матеріалу розпочнеться у 2016-2017 навчальному році (стисло вказати найбільш значущі результати впровадження досвіду)

Репрезентація досвіду: рівень репрезентації – навчальний заклад, форми репрезентації- семінари, публікації в інтернет виданнях та інші.

Посилання: http://www.zllogos.zp.ua

Формування творчих здібностей та логічного мислення у процесі розв'язування математичних задач в умовах впровадження Нового Державного стандарту

Безымянный.jpg

Номінація (секція) виставки: «Компетентнісна освіта:  специфіка навчальних предметів»

Секція «Математика»

Бройко Віта Вікторівна

Вчитель математики,

спеціаліст  першої  категорії.

Запорізький ліцей «Логос»

 Запорізької міської ради

 Запорізької області

 Директор: Рівкін Анатолій Давидович

 адреса: вул. Рекордна, 27-а,

 тел.: 233-33-19, 34-01-62,

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

адреса сайту:zllogos.zp.ua

Тема:«Формування творчих здібностей та логічного мислення у процесі розв'язування математичних задач в умовах впровадження Нового Державного стандарту».

Провідна педагогічна ідея досвіду: Провідна ідея досвіду полягає у формуванні предметної  компетентності учнів, розвитку творчих здібностей, логічного мислення у сучасних школярів в умовах впровадження Нового Державного стандарту.

Обґрунтування актуальності та перспективності:  Використання  потенціалу математичних задач для розвитку логічного мислення, творчих здібностей дитини та підготовки її до вивчення предмету на поглибленному рівні.

Науково-теоретична основа досвіду: Дидактичні матеріали авторів Чеснокова О.С., Нєшкова К.І., Афанас’єва О.М створили наукову основу для даного досвіду. Теоретичну базу досвіду становлять положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку (Р.Грановська, Я.Пономарьов), роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу (Г.Сазоненко, В.Бондар, А.Горальський, А.Маслоу). Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця "Основи педагогічної творчості" (автор С. О.Сисоєва ).

Стисла анотація досвіду: Мета досвіду полягає в тому,що розвиток творчих здібностей та логічного мислення досягаються поза межами  шкільного курсу математики, додаткового використання потенціалу курсів за вибором та факультативів. Досягнення мети здійснюється за допомогою конструктивного поєднання сучасних інтерактивних та інноваційних технологій. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до позакласної роботи з математики.

Досвід включає орієнтовне календарно-тематичне планування курсів за вибором для 5-6 класів  «Розвязуємо текстові задачі», для 7 класу «Вибрані питання алгебри», розробки уроків за темами цих курсів та мультимедійні презентації: анімації, математичне моделювання, таблиці, що робить процес навчання для учнів більш легким і  цікавим. Використання даного матеріалу  допомагає поглибити й доповнити матеріали шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач, підвищити загальну математичну культуру, допомагає зробити учням вибір на користь поглибленого вивчення математики.

Результативність впровадження досвіду: Підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають  навчатися в класах з поглибленим вивченням математики(2014-2015 н.р.-27 учнів, 2015-2016- 34 учня). та брати участь у різних інтелектуальних конкурсах та олімпіадах (2015-2016 н.р. два учня стали переможцями міського етапу Всеукраїнської олімпіади з математики), простежується  позитивна тенденція  досягнень учнів, підвищення відсотку якості знань (2014-2015 н.р.-38%, 2015-2016- 42%).

Репрезентація досвіду: Науково-методичний журнал «Математика в школах України», №1(49)січень 2015р. Виступ на практико-орієнтованому семінарі для молодих спеціалістів-вчителів математики (25.03.2015).Публікація в Інтернет виданнях (11 робіт липень 2015р «Основа»).

Посилання: http://vektorperemen.jimdo.com/