Тест 10 кл.

Тема 1. Україна в Першій світовій війні

 

Тест

Варіан 1.

1.       Метою діяльності української інтелігенції у Союзі міст та Союзі земств було: а) надання допомоги жертвам війни; б) забезпечити всенародну підтримку участі Росії у війні; в) створення “тіньового” кабінету міністрів майбутньої української держави; г) сприяти розгортанню воєнного виробництва на Україні.

2.Щодо Першої світової війни ТУП зайняла… А) проросійську позицію; Б)антиросійську, виступаючи за поразку Росії у війні; В) очікувальну позицію.

3.Основу УСС складали… а) студенти; б) активісти січового, сокільського і пластового рухів; в) українська інтелігенція; г) селянство.

4.«Брусиловський прорив» – це назва військової операції, проведеної: а) на території Галичини в 1914 р.; б) в ході відступу росіян з Галичини; в) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.; г) проти українства на окупованій території.

5.Назвіть три поняття або терміни, прізвища, які б ви використали при висвітленні теми “Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни”.

6.Бойові дії на території України в роки першої світової війни тривали у… а) 1914-1918 рр.; б) 1914-1917 рр.; в) 1915-1917 рр.; г) 1915-1918 рр.

7.Які терміни можна добрати, щоб охарактеризувати політику, що проводила Росія на загарбаних землях Галичини в роки передодні Першої світової війни?

8.Скільки українців було мобілізовано до австро-угорської армії, а скільки – до російської?

9.Які фронти російської армії проходили українськими землями? А) Західний; б) Південно-Західний; в) Південний; г) Північний; д) Румунський.

10.Головна українська рада (ГУР) – це… а) Політична партія утворена на західноукраїнських землях у роки Першої світової війни; б) Політичний блок утворений на західноукраїнських землях представниками українських політичних партій з Наддніпрянської України; в) Міжпартійний блок утворений у 1914 р. провідники українськими партіями Галичини.

11.“Галицька битва” завершилась… а) взяттям російськими військами карпатських перевалів; б) оволодінням росіянами Львова; в) захоплення росіянами фортеці Перемишль.

12.Хто очолював створену у Львові в серпні 1914 р. Українську бойову управу? А) К.Левицький; Б) К.Трильовський; В) С.Петлюра.

 

Варіант 2.

1.Що об`єднує наступне: “Європейський скандал”, Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, О.Бобринський.

2.Яким було переважаючим ставлення українського населення Галичини до вступу на територію краю російських військ? А) позитивним; Б) негативним; В) нейтральним.

3.Гмінд, Вольфсберг – це… а) командуючі УСС; б) табори для українських біженців; в) пункти, яких досягли російські під час наступу в 1914 р.

4.Кому належать слова, коли і за яких обставин вони були сказані? “Я буду тут заводити російську мову, закон і устрій”.

5.Автором статті «Війна і українці» був: а) М.Грушевський; б) С.Петлюра; в) В.Винниченко; г) М.Міхновський.

6.Викрисліть зайве. М.Галущинський, Г.Коссак, К.Левицький, Т.Рожанковський.

7.«Карпаторусский освободительний комитет» було засновано… а) ТУП; б) москвофіли; в) чорносотенці.

8.Яка з битв Першої світової війни відбулась раніше? А) Галицька битва; Б) Брусилівський прорив.

9.Виберіть вірне твердження. А) УСС формувалось як регулярне збройне формування; Б) Українські землі тільки на завершальному етапі війни стали театром бойових дій; В) СВУ займала проавстрійську позицію.

10.Чи створювались національні українські військові частини в складі російської армії в 1914-1916 рр.?

11.Назвіть основні битви в яких брали участь УСС.

12.У роки Першої світової війни в Австро-Угорщині розгорілась дискусія стосовно того, який термін використовувати щодо українських земель: “Рутенія” чи “Україна”. Яка точка зору перемогла?

Варіан 3.

1.Як називалася адміністративна одиниця створена росіянами після загарбання Галичини у 1914 р.? а) Галицька губернія; б) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство; в) “Королівство Руське”; г) Коронний край; Галицько-Волинське губернаторство.

2.На які українські землі претендувала Росія щодо напередодні Першої світової війни?

3.СВУ виступала… А) за поразку Росії у першій світовій війні; Б) за поразку Австро-Угорщини у війні; В)за негайне проголошення незалежності України.

4.Назвіть декілька найбільш відомих стрілецьких пісень.

5.Які українські території були окуповані російськими військами у 1914 р.? А) Північна Буковина; Б) Східна Галичина; В) Закарпаття.

6.В яких з перерахованих боїв приймали участь УСС… А) взяття фортеці Перемишль; Б) бій за гору Маківка; В) визволення Львова; Г) оборона Карпатських перевалів.

7.Під час Першої світової війни М.Грушевський: а) воював у складі УСС; б) був інтернований російськими властями; в) жив і працював у Відні.

8.Назвіть декілька організацій, що були створені українською інтелігенцією для допомоги жертвам війни.

9.Викрисліть зайве. М.Грушевський, А.Шептицький, С.Петлюра. Свій вибір поясніть.

10.Хто був останнім генерал-губернатором Галичини і Буковини в роки першої світової війни? а) Бобринський; б) Дорошенко; в) Петлюра.

11.Яка з битв Першої світової війни, в якій приймали участь УСС, відбулась раніше? А) на горі Лисоня; Б) на горі Маківка; В) бій під Потуторами.

12.Які райони України найбільш потерпіли від бойових дій в роки Першої світової війни? а) Буковина; б) Волинь; в) Поділля; г) Донбас; д) Крим; е) Східна Галичина; ж) Закарпаття.

Варіант 4.

1.Чи завершилась для українців Перша світова війна у 1917 р.?

2.Хто був першим командиром легіону УСС? А) М.Галущинський; Б) Т.Рожанковський; В) К.Трильовський.

3.Із вказаних тверджень виберіть ті, що стосуються російської політики в Галичині у 1916 р. а) повне нищення українських культурно-освітніх установ і організацій; б) вибіркові репресії проти окремих осіб; в) навернення населення в православ`є; г) ув`язнення і висилка у глиб Росії провідних діячів українського руху; д) не заборонялось вживання української мови в школах.

4.Якими українськими землями оволоділи росіяни під час Брусилівського прориву?

5.Яку позицію стосовно Першої світової війни висловим С.Петлюра на сторінках журналу “Украинская жизнь”? а) проросійську; б) проавстрійську; в) нейтральну.

6.Які держави були найбільш зацікавлені в розв`язанні “українського питання”? Англія, франція, Німеччина, Росія, Австро-Угорщина, Румунія.

7.СВУ була розпущено в… а) 1915 р.; б) 1916 р.; в) 1917 р.; г) 1918 р.

8.Які з зазначених тверджень характеризують австрійську політику щодо українського населення в роки Першої світової війни? а) надання широкомасштабної допомоги українцям, що постраждали від бойових дій; б) навернення населення в православ`я; в) репресії проти українства, яке звинувачувалося у співробітництві з росіянами; г) ув`язнення в контаборах “неблагонадійних”.

9.Генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства у 1916 р. був… а) О.Бобринський; б) Ф.Трепов; в) Д.Дорошенко.

10.У роки першої світової війни аграрні реформи, започатковані П.Столипіним: а) тривали до 1916 р.; б) не проводилися; в) здійснювалися вибірково.

11.Продовжіть логічний ряд. ГУР, Українська бойова управа (УБУ),… а) ЗУР; б) УСС; в) СВУ.

12.Впізнай особу. Політичний діяч, публіцист, один з діячів УСДРП, редактор журналу «Украинская жизнь», автор відозви «Війна і українці».

Варіан 5.

1.Промислово розвинутими регіонами українських земель на передодні Першої світової війни були: а) Галичина; б) Правобережна Україна; в) Донбас і Придніпров`я; г) Крим.

2.Скільки раз російські війська окуповували Східну Галичину і Північну Буковину в роки Першої світової війни? а) раз; б) два; в) три; г) чотири.

3.К.Левицький, М.Павлик, М.Ганкевич були лідерами: а) СВУ; б) ТУП; в) ГУР; г) УСС.

4.В результаті Галицької битви… а) австро-угорські війська розгромили російські; б) російські розгромили австро-угорські; в) часткові успіхи мали обидві сторони.

5.Союз визволення України (СВУ) був утворений: а) українськими діячами з Наддніпрянської України; б) українськими діячами західноукраїнських земель; в) українськими діячами з обох частин України.

6.Який статус мав легіон УСС у складі австро-угорської армії? А) добровольче формування; Б) регулярне формування; В) поліцейське формування.

7.Які українські землі мали елементи територіального самоврядування та представницькі органи на передодні Першої світової війни? а) Галичина; б) Буковина; в) Наддніпрянщина; г) Закарпаття.

8.Лідерами СВУ були: а) С.Петлюра; В.Винниченко; б) Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський; в) М.Грушевський, Є.Чикаленко.

9.Яку мету переслідувала окупаційна політика росіян в Галичині? А) забезпечити собі підтримку місцевого населення; Б) знищення центру українського руху; В) перетворення Галичини на звичайну провінцію Російської імперії.

10.Чи однакову політику щодо мирного українського населення Галичини проводили австрійська і російська влади в роки війни? а) так, однакову; б) ні, принципово різну; в) репресивні заходи росіян були набагато ширшими; г) репресивні заходи австро-угорських властей були набагато ширшими.

11.У Наддніпрянській Україні антиросійські настрої в роки війни: а) не були поширені; б) були домінуючими; в) поступово наростали.

12.В якому році росіяни остаточно втратили Галичину під час Першої світової вйни? А) 1914 р.; Б) 1915 р.; В) 1916 р.; Г) 1917 р.

Диктанти

№1

1.Останній бій Українських Січових Стрільців в роки Першої світової війни відбувся (де?)…

2.Прагнення заволодіти Галичиною урядові кола Росії пояснювали …

3.Під владою яких держав знаходились українські землі напередодні Першої світової війни?

4.Хто був першим генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства?

5.Які українські землі втратила Росія під час наступу німецьких та австро-угорських вйськ у 1915 р.?

6.Чи прагнула Німеччина до загарбання українських земель напередодні Першої світової війни?

7.УСС створювалось як регулярне чи добровольче військове формування?

8.Яку позицію зайняли українські політичні партії в Галичині щодо Першої світової війни: проросійську чи проавстрійську?

9.Яка подія увійшла в історію під назвою “Брусиловський прорив”?

10.Що стало приводом до саморозпуску Загальної Української ради у 1916 р.?

11.На які українські землі претендувала Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни?

12.Які українські воєнізовані організації стали основою для формування легіону УСС?

 

№2

1.Які події отримали назву “європейський скандал”?

2.Чи зазнавало українське населення Галичини переслідувань з боку австрійських властей у роки війни?

3.Хто був засновником Союзу визволення України?

4.Чи можна вважати, що для українського народу Перша світова війна стала братовбивчою?

5.СВУ саморозлустилася у …р.

6.Останній наступ росіян під час війни на українських землях було здійснено у …р.

7.Бойові дії на території Україні в роки Першої світової війни розпочалися у … р.

8.Головну українську раду очолював…

9.Які країни мали загарбницькі плани щодо українських земель напередодні Першої світової війни?

10.Центром Галицько-Буковинського генерал-губернаторства було місто …

11.Які українські збройні формування були створені в складі австро-угорської та німецької армій?

12.Перша світова війна призвела до розколу українського руху? У яких площинах це відбулося?

1.У роки Першої світової війни на українських землях в складі Російської імперії український рух посилився чи був остаточно придушений?

2.Яку позицію зайняв ТУП щодо війни?

3.Українців більше було мобілізовано до австро-угорської чи російської армії?

4.Впізнайте особу. Політичний діяч, публіцист, ідеолог українського націоналізму, під час Першої світової війни перший голова СВУ.

5.“Українське питання” – це…

6.За роки війни виробництво сільгоспродукції та та промислових товарів зросло чи зменшилося?

7.Чи відбувались виступи селян і страйки робітників у роки Першої світової війни на українських землях?

8.Хто такий Василь Вишиваний?

9.УСС були підпорядковані австро-угорському чи німецькому командуванню?

10.Депортація – це…

11.Активну культурно-освітню діяльність січовики здійснювали на…

12.Чи сприяла Перша світова війни зростанню національної свідомості українців? Так чи ні?

 

№3

 

Задачі і творчі завдання

1.Чому Україна на передодні Першої світової війни займала важливе місце в планах держав двох ворогуючих блоків – Антанти і Троїстого союзу?

2.На початку війни С.Петлюра у своїй статті переконував, що світова війна допоможе українцям Наддніпрянщини задовольнити їхні національні вимоги. Чим він аргументував таку свою позицію? Чи була вона реальною?

3.Чому СВУ було засновано на західноукраїнських землях, а не у Наддніпрянщині?

4.Відомий український громадський діяч та історик Д.Дорошенко назвав окупаійну політику російської влади в Галичині “тріумфом російського націоналізму”. Чи відповідає реаліям така оцінка подій?

5.Чим можна пояснити те, що в роки війни українські політичні партії з Наддніпрянщини і з західноукраїнських земель не змогли виробити єдиної лінії щодо воюючих сторін?

6.Чи можна діяльність СВУ вважати зрадницькою?

7.Чому одним з об`єктів репресивної політики росіян в Галичині стала греко-католицька церква?

8.В чому суть “українського питання” напередодні і під час Першої світової війни?

9.Чому лідери ГУР і СВУ вважали Росію головним ворогом України?

10.У роки війни відбувається відродження українського руху в Наддніпрянській Україні. Чим це було зумовлено?

11.Більшість країн Троїстого (Четвертного союзу) планували захопити ту чи іншу частину України. Чому ж вони підтримували діяльність СВУ, що виступала за самостійність України?

12.Чому Росія з початком Першої світової війни не створила у своїй армії український підрозділ подібний до УСС?

 

Тема 2. Українська революція

 

Тест

Варіан 1.

1.Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства на передодні революції 1917 р. були… А) робітники; Б) селяни; В) підприємці та промисловці.

2.Як відреагував Тимчасовий уряд на “Статут вищого управління Україною” запропонований делегацією УЦР? А) затвердив; Б) відхилив; В) направив на доопрацювання.

3.Хто очолював делегацію УЦР, яка у травні 1917 р. вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України? А) М.Грушевський; Б) В.Винниченко; В) С.Петлюра.

4.Де були вперше створені перші підрозділи Вільного козацтва? А) на Київщині; Б) на Полтавщині; В) на Чернігівщині.

5.Як складалися стосунки між УЦР і Радою об`єднаних громадських організацій? А) співробітничали; Б) контакти були відсутніми; В) вороже.

6.Коли було опубліковано ІІІ Універсал? А) 7 листопада 1917 р.; Б) 22 грудня 1917 р.; В) 9 січня 1918 р.

7.Якою була реакція УЦР на “Тимчасові інструкції Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”? А) схвалила; Б) відхилила; В) прийняла до уваги.

8.ІІ Універсал УЦР… А) самовільно проголошував автономію України; Б) бралося зобов`язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів; В) Питання про автономію України взагалі не ставилося.

9.Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу? А) Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України; Б) Наявність міцних збройних сил; В) Домовленості з Тимчасовим урядом?

10.Коли відбувся збройний виступ самостійників? А) червні 1917 р.; Б) липні 1917 р. В) серпні 1917 р.

11.Коли відбувся корніловський заколот? А) липні 1917 р.; Б) серпні 1917 р. В) жовтні 1917 р.

12.Першою українізованою військовою частиною був: а) військовий клуб ім. П.Полуботка; б) полк ім.Б.Хмельницького; в) Вільне українське козацтво.

 

Варіан 2.

1.Чому в назві майже всіх українських партій, що виникли або відновили свою діяльність після повалення царизму, було присутнє слово соціалізм або соціалістична. А) ці слова були популярними; Б) ідеї соціалізму були популярними; В) соціальний склад українського населення був переважно селянським.

2.Коли відбувся у Києві З`їзд поневолених народів Росії? А) вересень 1917 р.; Б) жовтень 1917 р.; В) листопад 1917 р.

3.Документ Тимчасового уряду, що визначав повноваження Генерального Секретаріату, мав назву: а) Статут Вищого управління; б) Тимчасові інструкції; в) Тимчасовий статут Генерального Секретаріату.

4.Яким було ставлення УЦР до “Демократичної наради”, що була скликана Тимчасовим урядом? А) Позитивним; Б) Негативним; В) Ніяке.

5.Збройний виступ самостійників був зумовлений … А) прийняттям ІІ Універсалу; Б) виступом більшовиків; В) заколотом генерала Корнілова.

6.Радянська влада в Україні була проголошена.. а) 25 жовтня 1917 р.; б) 4 грудня 1917 р.; в) 12 грудня 1917 р.; г) 22 січня 1918 р.

7.Після початку революції і виникнення Рад робітничих і солдатських депутатів більшість у них мали: А) більшовики; Б) меншовики; В) есери; Г) кадети.

8.УЦР вважала непотрібним створення регулярної армії тому, що… А) була в полоні соціалістичних вчень; Б) вважала, що в україні немає ворогів; В) не було грошів на створення армії.

9.Згідно ІІІ Універсалу поміщицьке землеволодіння… А) скасовувалося; Б) зберігалося; В) перетворювалося на велике державне господарство.

10.Мала Рада була утворена як… а) постійно діючий орган УЦР; б) тимчасовий орган УЦР; в) виконавчий орган УЦР.

11.Повстання організоване більшовиками в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в… А ) жовтні 1917 р.; Б) січні 1918 р.; В) лютому 1918 р.

12.Почесним отаманом Вільного козацтва був… А) С.Петлюра; Б) М.Грушевський; В) П.Скоропадський.

 

Варіант 3.

1.Лідером самостійників був… А) М.Міхновський; Б) М.Грушевський, В) В.Винниченко.

2.Національним меншинам УЦР гарантувала… А) національно-персональну автономію; Б) національно-територіальну автономію; В) національно-культурну автономію.

3.Згідно “Тимчасових інструкцій” Генеральний Секретаріат підпорядковувався … а) УЦР; б) Тимчасовому уряду; в) Раді об`єднаних громадських організацій Києва.

4.Коли було проголошено І Універсал? А) 27 лютого 1917 р.; Б) 10 червня 1917 р.; В) 3 липня 1917 р.; Г) 7 листопада 1917 р.

5.Під час заколоту генерала Л.Корнілова УЦР підтримала… А) Тимчасовий уряд; Б) Л.Корнілова; В) зайняла вичікувальну позицію.

6.Другий український полк ім. П.Полуботка відомий тим, що… А) здійснив збройний виступ з метою примусити УЦР проголосити незалежність України; Б) здійснив вдалий наступ на фронті; В) придушив повстання більшовиків.

7.На виборах до Всеросійських установчих зборів, які відбулися в листопаді 1917 р. в Україні, українські національні партії одержали голосів … А) 35%; Б) 75%; В) 95%.

8.У бою лід Крутами загоном київських студентів та гімназистів командував… А) Омельченко; Б) Голубович; В) Коновалець.

9.Всеукраїнський з`їзд рад, що був скликаний в Києві у грудні 1917 р.… А) підтримав УЦР; Б) проголосив радянську владу; В) заявив про приєднання України до Росії.

10.Командиром 1 Українського корпусу був… А) С.Петлюра; Б) М.Міхновський; В) П.Скороладський.

11.Яку назву мала армія радянської “УНР”? А) Червона армія; Б) Червоні козаки; В) Радянська армія.

12.Ультиматум Раднаркому УЦР був висунутий у… А) грудні 1917 р.; Б) листопаді 1917 р.; В) січні 1918 р.

 

Варіан 4.

1.ТУП була реорганізована в партію … а) УПСР; б) УПСФ; в) УСДРП.

2.Яка подія сприяла перетворенню УЦР з однієї з київських міських організацій на загальноукраїнський національний центр? А) 100-тисячна українська маніфестація; Б) Український національний конгрес; В) З`їзд народів Росії.

3.З названих діячів виберіть тих, що входили до складу делегації Тимчасового уряду на переговорах з УЦР у Києві. І.Церетелі, В.Ленін, О.Керенський, М.Грушевський, М.Некрасов, М.Терещенко.

4.Які з названих загальноросійські політичні партії не заперечували надання Україні автономії? А) кадети; Б) есери; В) більшовики; Г) меншовики.

5.На скільки губерній поширювалась влада Генерального Секретаріата згідно з “Тимчасовими інструкціями Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”? а) на три; б) на чотири; в) на п`ять; г) на дев`ять.

6.Ким було організовано повстання в Києві восени 1917 р.? А) більшовиками; Б) УЦР; В) Тимчасовим урядом.

7.Як поставилась УЦР до більшовицького перевороту в Петрограді? А) засудила; Б) схвалила; В) проголосила незалежність України.

8.Чому саме в Харкові було проголошено радянську владу в Україні? А) Тому, що це місто було найбільшим в Україні.   Б) Тому, що тут було найбільше прихильників більшовиків. В) Місто близько розташоване до Росії. Г) Це було перше велике місто захоплене більшовиками.

9.Які з перерахованих частин армії УНР протистояли більшовицьким загонам, що наступали на Київ у січні 1918 р.? А) Український гайдамацький кіш Слобідської України; Б) Галицько-Буковинський курінь УСС, загін київських студентів та гімназистів; В) Перший український корпус; Г) Запорізька дивізія; Д) Сірожупанна і Синьожупанна дивізії.

10.Який універсал проголошував незалежність УНР? А) Перший; Б) Другий; В) Третій; Г) Четвертий.

11.Хто командував придушенням пробільшовицького повстання робітників на заводі “Арсенал” у січні 1918 р.? А) М.Грушевський; Б) С.Петлюра; В) В.Винниченко.

12.Де відбувалися переговори між делегаціями УНР та країн Четвертного союзу про умови укладенння миру? А) Києві; Б) Берліні; В) Стамбулі; Г) Брест-Литовську; Г) Львові.

 

 

Диктант

№1

1.В якому приміщенні розміщувалась УЦР?

2.100-тисячна українська маніфестація відбулась … (дата).

3.Що відбулось раніше? Повалення царизму в Росії чи створення УЦР?

4.Назвіть не менше трьох українських партій, що утворились чи відновили свою діяльність після повалення царизму в Росії.

5.Коли було проголошено ІІ Універсал?

6.Як називався орган виконавчої влади, створений УЦР після проголошення І Універсала?

7.Чи мали робітники своє представництво в УЦР?

8.Проголошення УНР відбулось І чи ІІІ Універсалом?

9.Які політичні сили вели боротьбу за владу в Києві після повалення Тимчасового уряду в Петрограді?

10.На які державні утворення була розчленована територія України більшовиками на початку 1918 р.?

11.Перший радянський уряд України мав назву…

12.Перерахуйте основні вимоги ультиматуму Раднаркому висунуті УЦР

 

№2

1.Повалення самодержавства в Росії це причина чи привід до української революції?

2.Хто був обраний головою УЦР?

3.Коли відбувся Український національний конгрес?

4.Хто представляв Тимчасовий уряд на переговорах з УЦР у червні 1917 р.?

5.Представники яких українських політичних партій були представлені в Генеральному Секретаріаті?

6.Чи входили більшовики до складу УЦР?

7.Які губернії мали увійти до складу УНР згідно ІІІ Універсалу?

8.Більшовицькими загонами, що наступали на Київ командував…

9.Скільки універсалів видала УЦР?

10.Коли було створено Малу Раду?

11.Чи містилась в тексті ІІІ Універсалу програма соціально-економічних перетворень?

12.Ультиматум Раднаркому було направлено УЦР… (дата).

 

№3

1.Яка дата вважається офіційним заснуванням УЦР?

2.Хто очолював Генеральний секретаріат (перший український уряд)?

3.Український національний конгрес виступив за автономію чи незалежність України?

4.Згідно якого Універсала УЦР поповнювалась представниками національних меншин?

5.Які народи були представлені на З`їзд поневолених народів Росії?

6.Чи приймали участь війська УНР у придушенні виступу генерала Каледіна проти більшовиків?

7.Що відбулось раніше: Повстання більшовиків у Києві проти військ Київського військового округу чи проголошення ІІІ Універсалу?

8.Першим українізованим корпусом командував…

9.Командуючий військами Раднаркому РСФСР у війні з Центральною радою був…

10.На які губернії поширювалась влада Генерального секретаріату згідно “Тимчасових інструкцій Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на україні”?

11.ІV Універсал було проголошено до чи після вступу більшовиків до Києва?

12.Чи містилась в тексті ІІ Універсалу програма соціально-економічних перетворень?

 

№4

1.Революція – це…

2.Українізація армії – це…

3.Універсал – це…

4.Вільне козацтво – це…

5.Національно-персональна автономія – це…

6.Українська Центральна Рада – це…

7.Генеральний Секретаріат – це…

8.Автономія – це…

9.Більшовизація рад – це…

10.Червоний терор – це…

11.Агресія – це…

12.Мала Рада – це…

 

Задачі і творчі завдання

1.Чи був процес українізації деяких частин російської армії у 1917 р. рівнозначним створенню української національної армії? Свою думку обгрунтуйте.

2.Яке було ставлення УЦР до створення регулярної армії? Чим така позиція була зумовлена?

3.Чому головнокомандуючий російськими військами у 1917 р. підтримував українізацію окремих частин армії?

4.Чому УЦР намагалась встановити контакти з іншими недержавними народами Росії, а не просто боролась за надання автономії Україні?

5.Коли В.Винниченко зачитав І Універсал на засіданні ІІ-го військового з`їзду, вибухнув справжній грім радості. Під кінець присутні – делегати, публіка, кореспонденти – стали на коліна і хором заспівали великий “Заповіт”. Як писав Винниченко, у ті дні “Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення, в запалі смілості, в високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала “Ще не вмерла україна, і слава, і воля”. Чим можна пояснити таку реакцію населення на І Універсал?

6.Падіння авторитету УЦР пов`язують з провалом соціально-економічних реформ. А чи могла УЦР здійснити ефективну соціально-економічну політику в тих умовах? Порівняйте вимоги населення і відповідні дії УЦР? Чи реальними були вимоги населення?

7.ІІ Універсал став поразкою чи перемогою УЦР?

8.Назвіть основні положення ІІІ Універсалу. Чому він був неоднозначно сприйнятий різними прошарками українського суспільства?

9.Чому в 1917 р. політичний вплив більшовиків на території України найбільшим був саме в Донбасі, промислових центрах Подніпров`я, Одесі?

10.Чи був неминучим конфлікт УЦР з Раднаркомом радянської Росії? Свою думку обгрунтуйте.

11.Чи вірне твердження, що радянська влада в Україну у 1918 р. була принесена “на багнетах російських більшовиків”? Чи можливі були успіхи більшовиків в Україні на початку 1918 р. без агресії та збройної допомоги радянської Росії? Свою думку обгрунтуйте.

12.На які державні утворення була розчленована територія України більшовиками на початку 1918 р.? Яку мету переслідували більшовики?

13.У чому проявлявся антиукраїнський характер радянської влади в Україні у перший період її існування?

 

Тема 3. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920)

 

Тест

Варіан 1.

1.Коли було прийнято Конституцію УНР та обрано першого Президента? А) 18 квітня 1918 р.; Б) 25 квітня 1918 р.; В) 29 квітня 1918 р.

2.Загальний наступ німецько-австрійських військ з метою надати допомогу військам УНР звільнити територію України від більшовиків розпочався… А) 18 лютого 1918 р.; Б) 9 лютого 1918 р.; В) 28 січня 1918 р.

3.Головною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були… А) УСС; Б) УГА; В) Перший український корпус.

4.Поява на україно-польському фронті в складі польських військ армії Й.Галлера… А) сприяла поразці поляків під Львовом; Б) Дало змогу полякам розгорнути генеральний наступ і завдати поразку УГА; В) зупинило наступ УГА.

5.Де були сформовані 1-а та 2-а Українські повстанські дивізії? На чийому боці вони воювали? А) У нейтральній зоні. На боці більшовиків; Б) На території Української держави. На боці більшовиків; В) На території РСФРР. На боці Директорії.

6.ЗУНР було проголошено… А) 10 вересня 1918 р.; Б) 13 жовтня 1918 р.; В) 13 листопада 1918 р.

7.З наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені у 1919 р. А) націоналізація промисловості; Б) приватизація землі; В) запровадження продрозверстки; Г) відновлення поміщицького землеволодіння.

8.Хто був Головою Раднаркому України у 1919 р.? А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) Є.Бош.

9.На яких західноукраїнських землях у 1918-1920 рр. існувала радянська влада? А) Закарпаття; Б) Східна Галичина; В) Буковина.

10.Де було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України? А) Харкові; Б) Курську; В) Києві; Г) Одесі.

11.Перша Конституція УСРР була прийнята у… а) 1917 р.; б) 1918 р.; в) 1919 р.; г) 1920 р.

12.Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури у 1917-1920 рр.? А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського; В) Директорія.

Варіан 2.

1.УНР підписала Брестський мир… А) 27 грудня 1917 р.; Б) 27 січня 1918 р.; В) 3 лютого 1918 р.

2.Грамота П.Скоропадського про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією було оголошено… А) 7 листопада 1918 р.; Б) 14 листопада 1918 р.; В) 21 листопада 1918 р.

3.Директорію УНР було створено… А) 14 листопада 1918 р.; Б) 14 грудня 1918 р.; В) 1 січня 1919 р.

4.Хто очолював Український національний союз? А) С.Петлюра; Б) Є.Коновалець; В) М.Грушевський.

5.Соціальну базу гетьманського режиму складали: а) консервативні партії, колишні царські чиновники, промисловці і землевласники; б) партії національно-соціалістичного спрямування; в) сільська біднота і робітники.

6.Північна Буковина після розпаду Австро-Угорщини була окупована… А) Румунськими військами; Б) Чехословацькими військами; В) Угорськими військами.

7.Хто був командуючим УГА: а) С.Петлюра; б) Є.Петрушевич; в) М.Омелянович-Павленко.

8.Урочисте відкриття української академії наук відбулося… А) 24 листопада 1918 р.; Б) 24 груднф 1918 р.; В) 17 квітня 1919 р.

9.Залишки розбитих денікінських військ зуміли закріпитися… А) в Криму; Б) Донбасі; В) Лівобережжя; Г) Правобережжі.

10.Утвердження радянської влади в Україні було зумовлене… А) підтримкою її більшою населення; Б) нездатністю українських урядів заручитися підтримкою населення; В) воєнною перевагою Червоної армії; Г) відсутністю інтересу країн Антанти до України; Д) ваш варіант.

11.Що було вирішальним у поразці ЗУНР? А) воєна перевага Польщі; Б) відсутність зовнішньої підтримки ЗУНР; В) відсутність підтримки з боку населення.

12.Хто у 1919 р. очолив уряд радянської України: а) Г.Петровський; б) Г.П`ятаков; в) Х.Раковський.

Варіан 3.

1.Як називалась українська держава за гетьманування П.Скоропадського? А) Українська держава; Б) УНР; В) УРСР.

2.“Листопадовий зрив” – це… а) українське повстання у Львові; б) польське повстання у Львові; в) залишення українськими військами Львову під тиском поляків.

3.Центр махновського руху. А) Житомир; Б) Трипілля; В) Гуляйполе.

4.Яку головну мету переслідувала Німеччина укладаючи мир з УНР? А) знищення радянської влади в Україні; Б) загарбання нових земель; В) забезпечення Німеччини продовольством.

5.Після вступу Червоної армії в Галичину під час радянсько-польської війни тут було створено… А) Західноукраїнську Народну Республіку; Б) Українську Соціалістичну Радянську Республіку; В) Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку.

6.Що дало змогу Червоній армії прорвати укріплені позиції білогвардійців на перекопському перешийку? А) Обхідний маневр через озеро Сиваш; Б) відчайдушна лобова атака перекопських позицій; В) недостатня кількість танків у військ Врангеля; Г) Перехід на бік більшовиків більшої частини військ Врангеля.

7.Українська держава часів правління Директорії мала назву: А) Українська держава; Б) УНР; В) УСРР.

8.Перший державний український університет було засновано… А) у Кам`янець-Подільському; Б) у Харкові; в) у Києві.

9.З якої причини В.Винниченко та В.Чехівський у 1919 р. пішли у відставку й емігрували з України: а) через провал їх спроб домовитися з країнами Антанти; б) через провал їх спроб домовитися з більшовиками; в) через провал їх спроб домовитися з Німеччиною.

10.Хто став першим президентом Української академії наук (УАН)? А) М.Василенко; Б) В.Вернадський; В) М.Чубинський.

11.Поставте в правільному порядку міста, де перебувала Українська національна рада та уряд ЗУНР. Станіслав, Львів, Бучач, Тернопіль.

12. Яка мета Другого “зимового походу”? А) збереження армії УНР, продовження збройної боротьби; Б) організація антибільшовицького повстання; В) розгром Армії Денікіна.

 

Варіат 4.

1.Де відбувся вирішальний бій між вйськами Гетьманату та Директорії? А) під Крутами; Б) під Мотовилівкою; В) в районі Дарниці.

2.Чим були зумовлені селянські повстання влітку та восени 1918 р. в Україні? А) спробою П.Скоропадського відновити поміщицьке господарство; Б) німецько-австрійською окупацією; В) спробою проведення аграрної реформи П.Скоропадським.

3.Першим Головою Ради міністрів у період правління гетьмана П.Скоропадського був… А) Г.Василенко; Б) Ф.Лизогуб; В) С.Гербель.

4.Хто увійшов до складу Директорії? А) М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра, С.Єфремов, І.Мазепа; Б) В.Винниченко, С.Петлюра, А.Макаренко, Ф.Швець, Ф.Андрієвський ; В) М.Грушевський, С.Єфремов, Ф.Андрієвський, Х.Раковський, Ф.Швець.

5.В якому році в Україні розгорнулась масова компанія по боротьбі з неписьменністю? А) 1917 р.; Б) 1920 р.; В) 1924 р.

6.Чортківська наступальна операція УГА була спрямована… А) проти польських військ; Б) проти російських військ; В) проти частин Червоної армії.

7.На яких уовах Антанта погоджувалась визнати владу Директорії в україні: а) якщо Директорія укладе союз з антантою; б) якщо Директорія визнає існування радянської влади в Україні; в) якщо Директорія підпорядкується Денікіну і буде разом з ним вести боротьбу з більшовиками.

8.Коли було прийнято Першу Конституцію УСРР? А) 6 січня 1919 р.; Б) 22 січня 1919 р.; В) 10 березня 1919 р.

9.Яка з названих комуністичних партій України знаходилась при владі у 1920 р.? КП(б)У, УКП(б), УКП.

10.Яку позицію займали більшовики у національному питанні у 1919 р.? А) вони відверто ігнорували українську мову, українську культуру, насаджували російську мову у школах і державних установах; Б) вони виступали за двомовність і взаємодопомогу двох культур – української та російської; В) вони, щоб мати підтримку українського населення, виступали за відродження української мови і культури, які раніше переслідувалися царизмом.

11.Хто з наведеного переліку політичних діячів був першим Головою уряду ЗУНР? А) К.Левицький; Б) С.Голубович; В) Е.Петрушевич.

12.Поставте в правільному порядку міста, де перебувала Директорія та уряд УНР. Проскурів, Рівне, Вінниця, Станіслав, Кам`янець-Подільський.

Варіант 5.

1.Трудовий конгрес був… А) вищим виконавчим органом УНР; Б) вищим законодавчим органом УНР; В) доратчим органом при отамані С.Петлюрі.

2.З якою державою довелось ЗУНР вести збройну боротьбу за свою незалежність? А) Росією;         Б) Польщею;   В) Угорщиною.

3.Коли було поновлено козацький стан в Україні? А) у період існування УЦР; Б) у період правління гетьмана П.Скоропадського; В) у період Директорії УНР.

4.З якими країнами мала дипломатичні відносини Українська держава за гетьманування П.Скоропадського? А) країнами Антанти; Б) країнами Четвертного союзу; В) нейтральними країнами.

5.Лідером білого руху на Півдні Росії у 1919 р. був… А) Денікін; Б) Колчак; В) Юденич.

6.З перерахованих осіб виберіть лідера селянського повстанського руху в Україні. Н.Махно; А.Денікін; Є.Петрушевич; Х.Раковський; М.Григор`єв.

7.Хто з названих осіб займав посаду голову раднаркому УСРР? А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) В.Затонський.

8.Революційно-повстанською армією україни називались: а) збройні загони, які діяли під проводом Н.Махна; б) армія УНР; в) об`єднана армія УНР і УГА.

9.Чекіські органи УСРР у 1920 р. очолював: А) М.Лацис; Б) В.Чубар; В) В.Манцев.

10.Яка мета Першого “зимового походу”? А) збереження армії УНР, продовження збройної боротьби; Б) організація антибільшовицького повстання; В) розгром Армії Денікіна.

11.Продовжить. УНР – Гетьманат – Директорія – …

12.Автокефалія української православної церкви на державному рівні була проголоше: а) УЦР; б) гетьманом П.Скропадським; в) Директорією УНР; г) УСРР.

Варіант 6.

1.Всенародні збори русинів-українців. Які ухвалили рішення про приєднання Закарпаття до Соборної України відбулися в… А) Хусті; Б) Мукачеві; В) Ужгороді.

2.Хто з названих діячів були командуючими УГА? А) С.Петлюра; Б) Є.Коновалець; В) М.Омелянович-Павленко; Г) Є.Петрушевич.

3.Після відновлення радянської влади в Україні назва УНР у січні 1919 р. була змінена на… А) УСРР; Б) УРСР; В) Українська держава.

4.Поразку військам Антанти на Півдні України завдали частини Червоної армії під командуванням… А) Григор`єва; Б) Антона-Овсеєнка; В) Махно.

5.Після одночасного вступу до Києва українських і білогвардійських військ 30 серпня 1919 р…. А) Українські війська були змушені залишити місто; Б) українські війська витіснили білогвардійців з міста; В) Київ було поділено на зони контролю.

6.Головною метою створення Комнезамів (КНС) було: А) провадити політику більшовиків у селі і боротися проти заможного селянства; Б) допомогти селянам вижити в умовах громадянської війни; В) залучити селянство до формування державних органів влади.

7.На з`їзді в Хусті українці-русини висловилися за приєднання Закарпаття до… а) Румунії; б) Польщі; в) Чехословаччини; г) України; д) Радянської України.

8.Ключові позиції оборони білогвардійців у Криму знаходилися… А) на Перекопському перешийку; Б) в горах Криму; В) в районі Севастополя.

9.В якому році більшовики остаточно встановили свою владу в Україні? А) 1917 р.; Б) 1918 р.; В) 1919 р.; Г) 1920 р.

10.Столицею УСРР було місто… А) Київ; Б) Одеса; В) Харків; Г) Житомир.

11.Війська Врангеля було розгромлено… А) у вересні 1920 р.; Б) жовтні 1920 р.;   В) листопаді 1920 р.

12.Варшавську угоду між Польщею та УНР було підписано… А) у грудні 1919 р.; Б) у квітні 1919 р.; В) у березні 1920 р.; Г) у квітні 1920 р.

Диктант

№1

1.Трудовий конгрес –це…

2.ЗОУНР – це…

3.Отаманщина – це…

4.Що таке “трикутник смерті”?

5.Що таке “Лінія Керзона”?

6.Яка подія отримала назву “київська катастрофа”?

7.“Зимовий похід” – це…

8.Націонал-комунізм - це…

9.“Воєнний комунізм” – це…

10.Рабфаки – це…

11.Продзагони – це…

12.Комнезами – це…

 

№2

1.Президентом УНР 29 квітня 1918 р. було обрано…

2.Чи був Брестський мир сепаратним? Так чи ні?

3.Центром антигетьманського повстання восени 1918 р. було місто…

4.Які українські партії увійшли до складу Українського національного союзу?

5.Владу П.Скоропадського було повалено до чи після завершення Першої світової війни?

6.Президентом ЗУНР було обрано…

7.П.Болбочан, Н.Махно, Зелений, Григор`єв – це…

8.Хто очолював рейд військ УНР тилами денікінської та Червоної армії, що увійшов в історію як “Перший зимовий похід”?

9.Військам Антанти на весні 1919 р. завдали поразку захоги під командуванням…

10.Чи можна вважати причиною поразки військ А.Денікіна їх одночасну боротьбу як проти більшовиків, так і проти військ УНР?

11.Чи очолював отаман М.Григор`єв антибільшовицьке повстання на весні 1919 р.?

12.Першим президентом Української Академії наук був…

 

№3

1.Гетьманський переворот відбувся…

2.Чи було проведено аграрну реформу в період правління гетьмана П.Скоропадського?

3.Чи визнав Раднарком Росії, представлений на переговорах у Брест-Литовську делегацією на чолі з Л.Троцьким, делегацію УЦР?

4.Німецькими військами в Україні командував…

5.Як називалися збройні сили ЗУНР?

6.Яку владу зосередив у своїх руках гетьман П.Скоропадський: законодавчу, виконавчу чи судову?

7.Територіальні втрати України були більшими за Варшавською угодою чи за Ризьким миром?

8.Які райони України були окуповані військами Антанти?

9.Як називався уряд радянської України з січня 1919 р.?

10.Коли було проголошено “Акт злуки” УНР та ЗУНР?

11.Чи приймали участь у розгромі військ врангеля в Криму загони Н.Махна?

12.Автор грошових знаків, поштових марок, державного герба і печатки, форми для війська тощо був видатний український графік…

 

№4

1.Делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську очолював…

2.Чи втручалось німецьке командування у внутрішні справи України?

3.У період правління гетьмана П.Скоропадського чи входив Крим до складу Української держави?

4.КП(б)У була утворена…

5.Проголошення ЗУНР відбулось до чи після повалення гетьманського режиму у Наддніпрянщині?

6.Хто очолював міністерство закордонних справ при гетьмані П.Скоропадському?

7.Цетром повстанського руху на чолі з Н.Махно було…

8.Як називався уряд ЗУНР?

9.Другий “зимовий похід” завершився трагедією в районі…

10.Які українські партії пішли на співробітництво з КП(б)У наприкінці 1919 – на початку 1920 років?

11.Що було раніше, розгром Червоною армією військ барона Врангеля в Криму, чи поразка Червоної армії під Варшавою?

12.Коли було ліквідовано мережу “Просвіт” у Наддніпрянській Україні?

 

№5

1.Яку назву отримала ЗУНР після 22 січня 1919 р.?

2.Чи мав зустріч П.Скоропадський з кайзером Німеччини Вільгельмом ІІ?

3.Перерахуйте міста де перебував уряд ЗУНР та Українська Народна Рада під час боротьби з Польщею?

4.Війська Директорії вступили в Київ…

5.Окупація ЗУНР польськими військами було завершено…

6.Чи підтримували країни Антанти режим гетьмана П.Скоропадського?

7.Коли відбувся Перший “зимовий похід” армії УНР?

8.Чи приймала участь делегація ЗУНР у Паризькій мирній конференції?

9.Чи воювала УГА на боці військ Денікіна?

10.Перший в Україні пам`ятник Т.Шевченку було відкрито у …р. на Сумщині в місті …

11.В якому році припинилась боротьба регулярної української армії?

12.Українська академія мистецтв була відкрита у…р.

1.Антигетьманське повстання очолила…

2.Між якими країнами була поділена територія ЗУНР?

3.Диктатором ЗУНР було обрано…

4.Яка державна символіка існувала у ЗУНР?

5.Чи воювала УГА на боці Червоної армії?

6.Коли польські війська вступили до Києва під час наступу в 1920 р.?

7.Залишки білогвардійських армій в Криму після поразки Денікіна очолив…

8.Скільки університетів діяло в Україні за часів УЦР?

9.Командуючим частинами Червоної армії, що наступала на Варшаву був…

10.Назвіть території, якими поступалася УСРР згідно умов Ризького миру між Польщею та Радянською Росією та УСРР.

11.Чи проводили більшовики в Україні у 1920 р. політику “воєнного комунізму”?

12.Які держави окупували українські території в результаті поразки визвольних змагань?

 

№6

 

Задачі і творчі завдання

1.Чи можна німецькі та австро-угорські війська, що допомагали армії УНР у боротьбі з більшовиками назвати окупаційними?

2.Чому плани гетьмана П.Скоропадського створити українську армію так і не були реалізовані?

3.Назвіть основні питання, що розглядалися на російсько-українських переговорах у травні-червні 1918 р. Які їх результати?

4.Хто винен у єврейських погромах 1919 р. в Україні?

5.З якими подіями пов`язане гасло УГА “Шлях на Львів пролягає через Київ”?

6.Чим були зумовлені відмінності політики більшовиків в Україні у 1919 р. та 1920 р.?

7.Чи можна вважати Варшавську угоду укладену С.Петлюрою зрадою інтересів України?

8.

 

Тема 4. Українська СРР в умовах непу (1921 – 1928)

 

Тест

Варіант 1.

1.План “автономізації” щодо створення СРСР було розроблено: а) В.Леніним; б) Й.Сталіним; в) Х.Раковським.

2.Першим і найголовнішим заходом непу була заміна: а) продподатку продрозкладкою; б) продрозкладки продподатком.

3.У березні про саморозпуск оголосила: а) РКП(б); б) УКП; в) КП(б)У.

4.У 1920 р. в Україні вироблялось промислової продукції порівняно з довоєнним періодом а) 5%; б) 10%; в) 15%.

5.В якому році було в основному завершено відбудову промисловості УСРР? А) 1923 р.; Б) 1925 р.; В) 1926 р.; Г) 1927 р.

6.За радянської влади вступати до вищих навчальних закладів дітям священнослужителів, землевласників та підприємців дозволялось чи ні?

7.Хто здійснював загальне керівництво придушенням антибільшовицького повстанського руху в Україні на початку 20-х років? А) М.Фрунзе; Б) М.Тухачевський; В) К.Ворошилов; Г) М.Будьоний.

8.Націонал-комуністичні погляди О.Шумського і М.Волобуєва керівництво більшовицької партії… а) підтримало; б) засудило; в) проігнорувало.

9.З поданих тверджень вкажіть позицію Х.Раковського щодо створення СРСР. А) входження до складу РСФРР на правах автономії; Б) укладення міждержавного союзного договору радянськими республіками; В) входження до складу РСФРР.

10.Коли було ліквідовано Народний комісаріат закордонних справ УСРР? А) після входження УСРР до складу СРСР; Б) після припинення громадянської війни; В) після придушення повстанського руху в україні.

11.Створений 1922 р. в Києві театр “Березіль” очолював… А) М.Скрипник; Б) Л.Курбас; В) О.Шумський.

12.Виберіть у душках правільну відповідь. Радянська Україна уклала першу мирну угоду з … (Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Туреччиною) у ... (1920, 1921, 1922, 1923 )р.

Варіант 2.

1.Яка мета плану ГОЕЛРО? А) забезпечити створення економічного фундаменту комунізму; Б) здійснити повну електрофікацію країни; В) відновити зруйноване у громадянській війні господарство.

2.СРСР було створено у… а) 1920 р.; б) 1921 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р.

3.Яка з названих політичних партій продовжувала своє легальне існування на початку 20-х років: УСДРП; УКП; УПРС?

4.Які прошарки селянства підтримували антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 – на початку 1921 рр.? А) бідні; Б) середні; В) заможні; Г) всі без виключення.

5.Фільм “Звенигора” створено режисером… А) О.Довженко; Б) Л.Курбас; В) В.Чубар.

6.У галузі культури більшовицьке керівництво сприяло вільному розвитку всіх напрямків і течій творчої діяльності, ліквідації форм контролю над творчою інтелігенцією. Так чи ні?

7.З травня 1922 р. Всеукраїнську Академію наук (ВУАН) очолював… А) Вернадський; Б) М.Грушевський; В) А.Кримський; Г) В.Липський.

8.Першим президентом Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) став… А) М.Яловий; Б) М.Драй-Хмара; В) М.Зеров; Г) О.Шумський.

9.Хто з названих осіб були митрополітами УАПЦ? А) В.Липківський; Б) М.Борецький; В) М.Зеров; Г) О.Шумський.

10.Яку позицію підтримував Х.Раковський щодо створення СРСР? А) автономізації (Сталіна); Б) створення союзу рівноправних республік (Леніна).

11.Хто проголосив гасло у розвитку української культурі: «Геть від Москви!»? А) М.Хвильовий; Б) М.Зеров; В) О.Шумський.

12.Встановіть відповідність.

1) О.Довженко;             А) композитор;

2) Б.Лятошинський;     Б) художник;

3) Г.Верьовка;               В) режисер.

4) М.Бойчук;

5) В.Касіян;

Економічне і соціальне життя в роки непу

№1

1.       Неп – це...

2.       Українізація – це…

3.План ГОЕЛРО – це…

4.“Криза збуту” – це…

5.“Ножиці цін” – це…

6.ВАПЛІТЕ – це…

7.Концесія – це…

8.Коренізація – це…

9.УАПЦ – це…

10.Лікнеп – це…

11.Автономізація – це…

12.Червонець – це…

1.План ГОЕЛРО було прийнято на … у …р.

2.Продподаток на 1922 р. був у ... рози меншим ніж передбачалася продрозверстка?

3.Чи існувало в УСРР у 20-ті роки безробіття?

4.Головою раднаркому УСРР у 1922 р. був…

5.Чи створював неп економічні стимули для сільського господарства?

6.Кількість шкіл з українською мовою навчання за роки непу збільшилась чи зменшилась?

7.Які райони України охопив голод 1921-1923 рр.?

8.У роки непу провідні галузі промисловості знаходились у державній власності чи ні?

9.Який рік можна вважати завершення непу?

10.Комісію з українізації очолив…

11.В якому році було утворено Українську автокефальну православную церкву (УАПЦ)?

12.Наркомами освіти України в роки непу були…

 

№2

 

№3

1.Які соціалістичні радянські республіки увійшли до складу СРСР у 1922 р.?

2.Рішення про запровадження непу було прийнято на Х з`їзді РКП(б) у …р.

3.Чи мала УСРР власні дипломатичні представництва за кордоном на початку 20-х років?

4.Відбудова сільського господарства УСРР завершилась у …р.

5.Неписьменність раніше було подолано на селі чи у містах?

6.Елітними навчальними закладами, які забезпечували більшовицьку партію і державу кваліфікованими працівниками, були…

7.Із другої половини 1922 р. допомогу голодуючим надавала міжнародна організація, яка називалася…

8.Основою індустрії УСРР у роки відбудови була промисловість легка чи важка?

9.З якою країною на початку 1922 р. УСРР підписала договір про дружбу і братерство?

10.У роки непу система упрвління господарством була централізрваною чи децентралізованою?

11.Друга конституція УСРР була прийнята у ...р.

12.Українська політична еміграція зустріла українізацію позитивно чи негативно?

 

Задачі і творчі завдання

1.Чи можна стверджувати, що на початку 20-х років УСРР була українською суверенною державою?

2.Чи можна було уникнути голоду в Україні у 1921-1923 рр.? Яка роль під час голоду відіграло українське керівництво? Чи можна голод 1921 –1923 рр. вважати голодомором?

3.Яким чином створення СРСР вплинуло на розвиток України?

4.Які фактори невілювали союзний договір, перетворюючи СРСР з федеративної на унітарну державу?

5.Чи можна стверджувати, що неп був компромісом більшовиків з населенням?

6.Чому заходи непу в Україні впроваджувалися з запізненням?

7.Що в політиці непу робило його зворотнів? Чому неп не став довгостроковою політикою?

8.Яку роль українське керівництво відігравало у партійно-політичній боротьбі 1923-1928 рр.?

9.Вкажіть причини, які привели у 20-ті роки до стрімкого злету української культури.

10.Чи можна твердити, що українізація була провокацією, яка мала б виявити націоналістично налаштованих представників інтелігенції і партійно-державного апарату, щоб згодом їх знищити?

11.Чим можна пояснити, що в середині 1920-х років багато вчених повернулися з еміграції? Який їх внесок у розвиток УСРР?

12.Який вплив українізації на розвиток української культури? Які галузі культури набули найбільшого розвитку? Яку роль відіграла ідеологія в сфері культури?

 

Тема 5. Радянська модернізація України (1929 –1939)

 

Тест

Варіант 1.

1.Найхарактернішою рисою розвитку культури УРСР у 30-ті роки була її: а) гуманістична спрямованість; б) заїдеологізованість; в) плюралізм.

2.Масові репресії в Україні розпочалися в … а) 1933 р.; б) 1934 р.; в) 1936 р.

3.У 1939 р. група літераторів з України (М.Рильський, М.Бажан, В.Сосюра, П.Тичина, А.Малишко та ін.) створили колективну поему “Наш рідний Сталін”. Що штовхало їх на такий крок? А) врятуватися від репресій; Б) відданість вождю; В) віра в комуністичні ідеали.

4.Справа “СВУ” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції; Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.

5.Головним звинуваченням для українських діячів було… а) буржуазний націоналізм; б) шпигунство; в) шкідництво.

6.У 30-ті роки домінуючим методом у мистецтві і літературі був: а) критичний реалізм; б) соціалістичний реалізм; в) символізм.

7.Основна маса промислових підприємст України за роки індустріалізації була збудована у І, ІІ чи ІІІ п`ятирічку?

8.“Сталінською конституцією” називають Конституцію СРСР прийняту у …р. а) 1924 р.; б) 1935 р.; в) 1936 р.; г) 1937 р.

9.Рішення про проведення індустріалізації було прийнято на … а) ХІІІ з`їзді ВКП(б); б) ХІVз`їзді ВКП(б); в) ХV з`їзді ВКП(б).

10.Масова неписьменність на території УРСР була в основному подолана… а) наприкінці 20-х років; б) на початку 30-х років; в) наприкінці 30-х років.

11.УСРР була перейменована в УРСР у …   а) 1919 р.; б) 1924 р.; в) 1934 р.; г) 1937 р.

12.У статті “Запаморочення від успіху” в газеті “Правда” відповідальність за “перегиби” у здійсненні колективізації покладалась на місцеве чи на центральне партійне керівництво?

 

Варіант 2.

1.Коли почалась реалізація першого п`ятирічного плану? А) 1927-1928 рр.; Б) 1928-1929 рр.; В) 1929-1930 рр.

2.На якому з`їзді ВКП(б) було прийнято рішення про колективізацію? А) ХІV; Б) ХV; В) ХVІ ст.

3.Яка п`ятирічка стала стала за висловом Й.Сталіна часом “знищення релігії”? а) перша; б) друга; в) третя.

4.В якому регіоні України було збудовану основну масу промислових підприємст у роки індустріалізації? А) Правобережжя України; Б) Лівобережна Україна; В) Донбасі і Подніпров`ї.

5.Головна причина голодомору 1932-1933 рр. була… а) засуха і неврожай; б) цілеспрямована політика вищого партійного керівництва; в) агресія проти України сусідніх держав.

6.УАПЦ була ліквідовано у …р. а) 1929 р.; б) 1930 р.; в) 1931 р.; г) 1932 р.

7.Продовжіть логічний ряд. ТОЗи, артіль, ….

8.Київ став столицею УРСР у …р. а) 1919 р.; б) 1934 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.

9.На сфабрикованому ОДПУ прецесі над “Спілкою визволення України” (СВУ) видатних діячів української інтелігенції звинувачували у … а) намірах реставрувати буржуазно-поміщицький лад в україні; б) в намірах убити Сталіна; в) у намірах приєднати Україну до Польщі.

10.Хто був Першим секретарем ЦК КП(Б)У у 1928-1938 рр.? а) С.Косіор; б) Л.Каганович; в) М.Хрущов.

11.“Шахтинська справа” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції; Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.

12. Комсомольські організації у кожній середній шолі почали створюватися у … а) 1934 р.; б) 1935 р.; в) 1936 р.

 

Диктанти

№1

1.Індустріалізація – це…

2.Штурмовщина – це…

3.Директивний план – це…

4.“Шахтинська справа” – це…

5.“Розстріляне відродження” – це…

6.Голодомор – це…

7.Культурна революція – це…

8.Колективізація – це…

9.Стаханівський рух – це…

10.Розкуркулення – це…

11.П`ятирічка – це…

12.Репресії – це…

 

№2

1.Який закон сучасники називали “законом про п`ять” колосків?

2.За період індустріалізації міське населення України чисельно перевищело сільське чи ні?

3.Роком “великого перелому” називають … р.

4.У період Голодомору ЦК КП(б)У очолював…

5.За роки першої п`ятирічки добробут населення зріс чи погіршився?

6.Процес колективізації в Україні в цілому було завершено у …р.

7.Чи були виконані плани першої п`ятирічки?

8.Стахановський рух було започатковано у …р.

9.Назвіть роки хлібозаготівельних криз у 20-ті роки.

10.Урочисте відкриття Дніпрогесу відбулось у …р.

11.Що було раніше: прийняття рішення про початок індустріалізації чи колективізації?

12.Чи була завершена третя п`ятирічка?

 

№3

1.Колективізація сприяла розвитку чи занепаду сільського господарства України?

2.При реалізації першої п`ятирічки за основу було взято відправний чи оптимальний план?

3.Ідеологічним виправданням масового терору проти свого народу була висунута Й.Сталіни теза про …

4.Назвіть декілька українських письменників і поетів, що стали жертвами сталінських репресій у 30-ті роки?

5.Назвіть декілька пам`ятків церковної архітектури, що були знищені у 30-ті роки.

6.Яка подія поклала початок стахановському руху?

7.Чи були виконані планові показники другої п`ятирічки?

8.Політвідділи при МТС і радгоспах були створені у …р.

9.У якому році було запроваджено початкове загальне обов`язкове навчання?

10.Коли було запроваджено обов`язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання?

11.Назвіть п`ять найвідоміших українських вчених 30-х років.

12.Національні райони, сільські і містечкові ради були ліквідовані у …р.

 

Задачі і творчі завдання

1.Чи згодні Ви з твердженням, що індустріалізація значною мірою було проведено за рахунок пограбування народу? Яка ціна індустріалізації?

2.Які зміни відбулись у структурі економіці України у 30-ті роки? Як це вплинуло на соціальний і національний склад населення україни?

3.Що мав наувазі Сталін, називючи колективізацію “революцією зверху”?

4.Чи був голодомор геноцидом українського народу? Свою думку обгрунтуйте.

5.Чому голодомор не став поштовхом до масового антирадянського повстання?

6.Чи можна було здійснити сталінську індустріалізацію без здійснення колективізації?

7.Чому, незважаючи на жорсткі партійні заходи, стан сільськогосподарського виробництва невпинно падав, а селянство зубожіло?

8.Про які суспільно-політичні процеси свідчило самогубство М.Хвильового, М.Скрипника?

9.Яка роль українського партійно-державного керівництва у процесах радянської модернізації україни. Вони були лише слухняними виконавцями чи активними провідниками?

10.Чому радянська модернізація маже не покращила добробут людей?

11.Існує аксиома, що безграмотним населенням легше управляти. З якою метою комуністами проводилась масова ліквідація неписемності населення? Які наслідки цього процесу? Яку мету переслідува “культурна революція”?

12.Назвіть позитивні наслідки радянської модернізації України.

 

Тема 6. Західноукраїнські землі у 1920-1939 рр.

 

Тест

Варіан 1.

1.Офіційною назвою, яку 1920 року польський уряд запропонував використовувати стосовно Східної Галичини, була: а) Західна Україна; б) Східна Польща; в) Східна Малопольща.

2.Український союз хліборобів-державників (УСХД), очолюваний В.Липинським, дотримувався поглядів: а) консервативно-монархічних; б) комуністичних; в) соціал-демократичних.

3.Татарбунарське повстання відбулося на українських землях в складі: а) УСРР; б) АМСРР; в) Румунії; г) Угорщини.

4.Головою уряду Карпатської України після проголошення незалежності став… а) А.Волошин; б) А.Бродій; в) Ю.Ревай.

5.Ким був Б.Перецький… а) один з керівників ОУН; б) лідер партії УНДО; в) міністр внутрішніх справ Польщі.

6.Польські власті поділили територію східної Галичини на три воєводства: а) Львівське, Тернопільське, станіславське; б) Львівське, Руське, Подільське; в) Львівське, Тернопільське, Драгобицьке.

7.Західна Волинь у 1921-1939 рр. входила до складу… а) БСРР; б) УСРР; в) ІІ Речі Посполитої; г) Румунії.

8.Коли було розпущено за рішенням Комінтерну Компартію Польщі (КПП), а разом з нею – КПЗУ складової частини КПП? А) 1925 р.; Б) 1933 р.; В) 1937 р.; Г) 1938 р.; Г) 1939 р.

9.Після загибелі Є.Коновальця керівником ОУН став… а) А.Мельник; б) С.Бендера; в) Я.Стецько; г) Р.Шухевич.

10.Яка подія в УСРР призвела до зміни програмного положення УНДО про входження західноукраїнських земель до складу радянської України? а) голодомор 1932-1933 р.; б) початок індустріалізації; в) рік «великого перелому», встановлення одноосібної влади Й.Сталіна.

11.Які українські землі входили до складу Румунії у 20-30-ті роки?

12.У 20-30-ті роки західноукраїнські землі за рівнем розвитку були… а) аграрними; б) індустріальними; в) аграрно-індустріальними.

Варіант 2.

1.Коли відбулися варшавський і Львівський процеси над членами ОУН? А) 1929-1930 рр.; Б) 1932-1933 рр.; В) 1935-1936 рр.

2.Підкарпатська Русь – це офіційна назва у 20-30-ті роки… а) Північної Буковини; б) Східної Галичини; в) Закарпаття.

3.Закон, що проголошував польську мову державною на території Польщі, з`явився: а) 1923 р.; б) 1924 р.; в0 1925 р.

4.Українська соціал-радикальна партія (УСРП) утворилася: а) 1923 р.; б) 1924 р.; в) 1925 р.

5.Український кооперативний рух найбільш розгалужений був на… А) Східній Галичині; б) Закарпатті; в) Північній Буковині; г) Волині.

6.Де був розсташований концтабор для українських політв`язнів створений польськими властями? А) Береза-Картузька; Б) Сабібор; В) Яворів.

7.У який з вказаних періодів у Румунії українські політичні партії діяли легально? А) 1918-1928 рр.; Б) 1928-1938 рр.; В) 1938-1940 рр.

8.Назвіть легальні українські прокомуністичні організації що діяли на території польщі.

9.Які організації були співзасновниками ОУН?

10.Закарпаття за Сен-Жерменським договором увійшло до складу Чехословаччини на правах… а) автономії; б) невідємної частини; в) протекторату.

11.Залежність Східної Галичини від Польщі було офіційно визнано у… а) 1922 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.

12.Заміна українських назв сіл і міст на румунські відбулась у … А) 1919 р.; Б) 1920 р.; В) 1924 р.

Варіан 3.

1.В якому році було утворено ОУН? А) 1925 р.; Б) 1927 р.; В) 1929 р.

2.Стан облоги, що діяв у 1918-1928 рр. на українських землях, що входили до складу… а) Румунії; б) Польщі; в)Чехословаччини.

3.Кого з діячів українського національно-визвольного руху було вбито у 20-30-ті роки радянськими агентами? А) С.Петлюра; Б) Н.Махно; В) С.Бендера; Г) Є.Коновалець.

4.Хто був першим керівником ОУН? А) А.Мельник; Б) С.Бендера; В) Є.Коновалець.

5.У якому році в Румунії було прийнято закон про заборону використання української мови в державних установах? А) 1919 р.; Б) 1920 р.; В) 1924 р.

6.На яких українських землях український рух користувався найбільшим впливом? А) Східна Галичина; б) Закарпаття; в) Північна Буковина; г) Волинь.

7.Правлячою партією в Карпатській Україні була… а) ОУН; б) УНО; в) УНДО.

8.Єдиним легальним українським вищим навчальним закладом у польщі був(ла): а) Львівський університет; б) Львівська політехніка; в) Богословська (теологічна) академія у Львові.

9.«Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк», «Народна торгівля» – це… а) найбільші спільні польсько-українські підприємства; б) українські кооперативні організації; в) польські сільськогосподарські підприємства в Галичині.

10.Яка українська партія вважала можливою співпрацю з польськими урядовими колами? А) ОУН; Б) КПЗУ; В) УНДО.

11.КПЗУ була… а) самостійною партією; б) автономною частиною КП(б)У; в) автономною частиною КПП; г) складовою ВКП(б).

12. Армія Карпатської України мала назву… а) Українська повстанська армія; б) Карпатська Січ; в) Українські Січові Стрільці.

Варіант 4.

1.В.Липинський відстоював ідеї… а) інтегрального націоналізму; б) монархізму; в) ліберальної демократії; г) націонал-комунізму.

2.У 1935 р. вице-маршалом польського сейму став… а) Д.Левицький; б) В.Мудрий; в) С.Бендера.

3.Назвіть державні символи Карпатської України?

4.Серед ідейних течій , поширених на Закарпатті у 20-30-ті роки, найпоширінішою була… а) русинська; б) українофільська; в) русофільська.

5.Які політичні сили були організаторами Татарбунарського повстання? А) прокомуністичні; Б) ліберально-демократичні; В) націоналістичні.

6.Найчисельнішою українською політичною партією Галичини у 20-30-ті роки була… а) КПЗУ; б) УНДО; в) ОУН; г) УСРП.

7.«Листи до братів-хліборобів» написав… а) В.Липинський;   б) В.Липківський; в) Д.Левицький.

8.Православна церква на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки була найбільш поширина на… а) Галичині; б) Закарпатті; в) Волині.

9.Які українські землі мали стати колискою польсько-українського порозуміння? А) Галичина;   Б) Волинь; Г) Покуття.

10.Якою організанізацією був представлений український жіночий рух в Польщі?

11.Яких українських земель стосувався І Віденський арбітраж? А) Галичини; Б) Закарпаття; В) Північної Буковини.

12.Хто був першим ректором таємного Українського університету у Львові? А) М.Грушевський; Б) В.Щурат; В) В.Гнатюк.

Вариант 5.

1.Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки були: а) промисловорозвинутим регіоном; б) сировинним придатком; в) регіоном з розвинутим сільськогосподарським виробництвом.

2.За віросповіданям українці на західноукраїнських землях були: а) католики; б) православні; в) греко-католики; г) мусульмани.

3.Який міжнародний договір закріпив входження Закарпаття до складу ЧСР? А) Сен-Жерменський; Б) Версальський; В) Ризький.

4.В яких з названих країн де проживали українці у міжвоєнний період національна проблема розв`язувалась репресивними методами? А) Польщі; б) ЧСР; в) Румунії.

5.Варшавський та львівський процеси 1935-1936 рр. відбулися над: а) членами ОУН; б) членами КПЗУ; в) членами УНДО.

6.Яка міжнародна подія сприяла наданню автономії Карпатської України в складі ЧСР? А) Мюнхенська угода; Б) Аншлюс Австрії; В) Франко-чехословацько-радянська угода.

7.Яку офіційну назву мали західноукраїнські землі в складі Польщі? А) Західна України; Б) Східна Польща; В) Східна Малапольща.

8.Воєнізована організація, створена для захисту Карпатської України називалася: а) Карпатська Січ; б) Закарпатська Січ; в) Українська національна оборона.

9.Головними причинами масової еміграції українців з західноукраїнських земель у міжвоєнний період були: а) економічні; б) політичні; в) релігійні.

10.І Віденський арбітраж торкав українських земель: а) Галичини; б) Буковини; в) Закарпаття; г) Волині.

11.Заборона на ввіз українських книжок і музичних творів у 20-30-ті роки існувала в… а) Польщі; б) Румунії; в) ЧСР.

12.Які українські землі розділяв Сокальський кордон? А) Закарпаття і Східної Галичини; Б) Східної Галичини і Західної Волині; В) Галичини і Північної Буковини.

 

Диктант

№1

1.Що відбулося раніше створення УВО чи ОУН?

2.У якій країні східної Європи існували українські вищі навчальні заклади?

3.Яка країна загарбала територію Карпатської України у березні 1939 р.?

4.До складу яких держав входили західноукраїнські землі у 20-30-ті роки?

5.На чолі греко-католицької церкви у 20-30-ті роки був…

6.Коли було проголошено незалежність карпатської України?

7.Чи застосовувала ОУН терорестичні методи боротьби?

8.Як називали українців в Румунії?

9.Що стало приводом до ліквідації КПЗУ?

10.Хто був ідеологом українського інтегрального націоналізму?

11.Назвіть керівників КПЗУ.

12.Концтабор у Березі-Картузькій було створено в … р.

№2

1.ОУН у своїй діяльності віддавала перевагу мирним чи збройним методам боротьби?

2.Коли хортистська Угорщина окупувала карпатську україну?

3.Хто очолював УНДО?

4.Курс на нормалізацію польсько-українських відносин був взятий лідерами УНДО в… р.

5.Продовжіть логічний ряд6 українська старшина, УВО,…

6.Чи існували самостійні політичні партії в Закарпатті у 20-ті роки?

7.У якому році країни Антанти підписали Бессарабський протокол?

8.До якого року діяв емігрантський уряд ЗУНР?

9.КПЗУ діяла легально чи нелегально?

10.Український національний рух в Румунії очолювала підпільна організація…

11.Яка єдина партія була дозволена в карпатській україні7

12.У найкращому економічному стані знаходились українські землі в складі …

 

3

1.Президентом Карпатської України був…

2.В якому році відбулося Ліське повстання?

3.Чи стосувався українських земель І Віденський арбітраж?

4.Столицею Карпатської України було місто…

5.Перший автономний уряд Підкарпатської Русі очолив…

6.Варшавський поцес над членами ОУН відбувся у …р.

7.Таємний український університет у Львові діяв у …рр.

8.Які українські вищі навчальні заклади діяли на території ЧСР?

9.Яка міжнародні подія сприяла наданню автономії Закарпаття в складі ЧСР?

10.Чи діяло товариство “Просвіта” на території Закарпаття у 20-30-ті роки7

11.“Общество им.Духновича” діяло на території…

12.Найбільш жорстку антиукраїнську політику проводили правлячі кола…

 

№4

1.Осадники – це…

2.Сокальський кордон – це…

3.Пацифікація – це…

4.“Нормалізація” – це…

5.Полонізація – це…

6.Що означає термін украквістичні?

7.Інтегральний націоналізм – це…

8.Політична еміграція – це…

9.Русинство – це…

10.Польща “Б” – це…

11.Соборність – це…

12.Асиміляція – це…

 

Задачі і творчі завдання

1.Чому країни Антанти погодилися визнати Галичину складовою частиною Польщі?

2.У чому полягає історичне значення проголошення незалежності Карпатської України? Чи мала Карпатська Україна шанс на тривале існування?

3.Якою була реакція керівництва СРСР на створення Карпатської України? Чому саме такою?

4.Чому ОУН у 30-ті роки сповідувала авторитарну ідеологію?

5.Чим можна пояснити те, що ОУН на кінець 30-х років стала на чолі українського руху?

6.Чому опір “румунізації” у Північній Буковині не був таким рішучим як опір “полонізації” в Галичині?