Розв`язування задач на надлишок.


               В – І

             7 балів

               В – ІІ

 

1.Який об`єм кисню виділиться під час термічного розкладання 1,5моль перманганату калію?

2.Написати формули сполук Оксигену та Сульфуру з магнієм, натрієм, алюмінієм. Зазначити ступінь окиснення кожного з елементів, назвати сполуки.

3.Який об`єм оксиду сульфур (ІV) можна добути, якщо для спалювання1,6г сірки взято 2г кисню?

4.Який тип хімічного зв`язку у сполуках Сульфуру з металами? Навести два приклади.

1.Який об`єм кисню виділиться внаслідок розкладання бертолетової солі кількістю речовини 2,5 моль?

2.Написати формули взаємодій Оксисену та Сульфуру з літієм, барієм, ферумом (ІІІ). Зазначити ступінь окиснення кожного з елементів, назвати сполуки.

3.До триоксиду сульфуру масою 8г долити 2г води. Яка речовина та якої маси утворилась?

4.Який тип хімічного зв`язку у сполуках Сульфуру з неметалами? Навести два приклади.              

             В - ІІІ

             9 балів

             В – ІV

1.Обчислити масу, об`єм (н.у), кількість речовини кисню, який утвориться при розкладанні нітрату калію кількістю речовини 6 моль.

2.Знайти масу солі, яка утвориться при зливанні 100г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 10% і хлоридною кислоти кількістю речовини 0,5 моль.

3.Знайти об`єм діоксиду сульфуру, який утвориться при згорянні сірки масою речовини 8г.

4.Написати рівняння реакцій сірки з киснем і алюмінієм. Яку роль відіграє сірка в одній і в другій реакціях?

1.В результаті озонування кисню утворилось 10л озону. Який об`єм кисню прореагував?

2.Знайти масу солі, яка утвориться в результаті зливання 200г розчину з масовою часткою хлоридної кислоти 0,073 та 200г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 0,056.

3.Знайти масу кальцій сульфіду, утвореного при взаємодії кальцію масою 8г та сірки масою 7г.

4.Порівняти взаємодію водню з киснем і сіркою. В чому подібність і відмінність цих реакцій?

               В – V  

                   12 балів

               В – VІ

1.Визначити масу сульфіду цинку, що утвориться з 19,5г цинку, якщо відомо, що масова частка використаного цинку складає 95%.

2.Знайти масу солі, яка утвориться при зливанні 500мл розчину з молярною концентрацією калій гідроксиду 0,2 моль/л і 200г розчину з масовою часткою нітратної кислоти 25%.

3.За термічним рівнянням S + O2 = SO2 + 297 кДж обчислити масу сірки, яка згоряє з виділенням 9,3 кДж теплоти.

4.Навести два приклади хімічних рівнянь, які засвідчують, що у кисню окисні властивості виявляються сильніше, ніж у сірки.

1.Об`єм газу, що утворився при повному розкладанні озону, більше об`єму, що його займав чистий озон, на 5,6л. Визначити початковий об`єм озону (н.у.).

2.Який об`єм діоксиду сульфур виділиться при згорянні 20мл гідроген сульфіду в 15мл кисню?

3.При взаємодії 2,1г заліза з сіркою виділяється 0,85ккал тепла. Знайти теплоту утворення ферум (ІІІ) сульфіду.

4.Маючи аналогічну електронну конфігурацію зовнішнього шару, атоми хімічних елементів Сульфуру і Телуру відрізняється один від одного за властивостями. Чим це можна пояснити?

 

Тренувальні вправи

І рівень складності (до 7 балів)

1.Визначити масову частку ферум (ІІ) сульфату у розчині, одержаному           розчиненням 83,4г залізного купоросу в 516,5г води.

2.Скільки грамів кислої солі утвориться при взаємодії 10г натрій гідроксиду з 19,6г сульфатної кислоти?

3.Обчислити масу води, в якій треба розчинити 100г калій сульфату для одержання розчину з масовою часткою 5%.

4.Який об`єм сульфатної кислоти молярної концентрації 0,1 моль/л треба взяти для нейтралізації калій гідроксиду масою 4г?

5.При каталітичному окисненні діоксиду сульфур об`ємом 5,6л використовують повітря. Який об`єм повітря(н.у.) треба для цього взяти? (Об`ємна частка кисню в повітрі 0,2.)

6.З якими речовинами реагує оксид сульфур (ІV): H2O, H2SO4, NaCl, NaOH, CaO, Au(OH)3, O2?

7.Який об`єм розчину сульфатної кислоти (молярна концентрація 0,25 моль/л) вступить в реакцію з цинком, якщо виділяється водень об`ємом 6,72л (н.у.)?

8.Обчислити масу безводної сульфатної кислоти, яка міститься в 2л розчину з масовою часткою 0,98 (густина 1,84г/см3)?

 

ІІ рівень складності (до 9 балів)

1.Обчислити масу розчину магній сульфату з масовою часткою солі 10%, який необхідно взяти для виготовлення 300мл 0,5 моль розчину.

2.Обчислити масу кальцій дігідрогенфосфату, який утвориться при взаємодії 500г кальцій фосфату з ортофосфорною кислотою, якщо масова частка від теоретичного становить 0,9.

3.Визначити масу сірчаного колчедану, масова частка сірки в якому 60%, необхідного для добування 100%-вої сульфатної кислоти масою 1кг.

4.Яку масу розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 80% можна одержати, якщо використовувати 1кг сірчаного колчедану з масовою часткою сульфуру 0,6? (Розрахунок вести за схемою: S → H2SO4.)

5.Який об`єм діоксиду сульфур (н. у.) виділяється при випалюванні 1кг сірчаного колчедану, масова частка FeS2 в якому 0,8?

6.Обчислити масу осаду, утвореного в результаті зливання 200г розчину з масовою часткою барій гідроксиду 8% та 400г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 1%.

7.Визначити масову частку ферум (ІІ) сульфату у розчині, який утворюється при розчиненні, 41,7г залізного купоросу в воді масою 258,3г.

8.Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення: S0S-2S+4S+6SO4 -2.

 

ІІІ рівень складності (до 12 балів)

1.З двох пластинок, які мають однакову масу і виготовлені з металу, що утворює двозарядні іони, одну занурили у розчин купрум (ІІ) сульфату, а другу – у розчин меркурій (ІІ) сульфату. Через деякий час маса пластинки, зануреної в перший розчин, зменшилась на 3,6%, а маса другої пластинки збільшилась на 6,675%. Зменшення концентрації обох розчинів буде однаковим. Визначити метали.

2.Обчислити масу розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 49%, в якому слід розчинити 200г сірчаного ангідриду, щоб у новоутвореному розчині масова частка розчиненої речовини склала 78,4%.

3.Який об`єм розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 20%, густиною 1,14г/см² і яку кількість цинку треба взяти, щоб одержати водень, необхідний для відновлення 20,88г залізної окалини?

4.При взаємодії амоніаку об`ємом 28л з розчином нітратної кислоти масою 400г з масовою часткою HNO3 0,24 утвориться амоній нітрат масою 90г. Яку масову частку це складає від теоретичного виходу?

5.Яку масу сірки спалено, якщо добуто діоксид сульфур об`ємом 201,6м3, що становить 85% від теоретичного?

6.Обчислити вихід сульфатної кислоти, якщо з 900т сірчаного колчедану з масовою часткою сульфур 48% добуто її масою 1100т.

7.Написати рівняння хімічної реакції взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з магнієм. Розставити коефіцієнти на підставі електронного балансу. Зазначити окисник і відновник.

8.Як здійснити такі перетворення:

SSO2SO3H2SO4BaSO4,

ZnSH2SSO2CaSO3?