Опис досвіду роботи вчителя інформатики Сурду Костянтина Якобовича

Тема досвіду: «Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів шляхом використання цікавих завдань на уроках інформатики та в позаурочній діяльності»

Постановка проблеми

    Найголовнішою проблемою сьогодення є розвиток творчого потенціалу особистості людини. Лише завдяки творчій діяльності людей можливий розвиток науки, техніки, мистецтва, освіти, державності і всього іншого. Саме завдяки творчості можливий будь-який прогрес. Зміни в суспільному житті України потребують переорієнтації середньої освіти згідно із сучасними тенденціями духовного, економічного та соціального розвитку країни. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарувань, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис. Завдання нової української школи – виховання активної творчої особистості, життєво компетентної, конкурентоспроможної, здатної до самовиховання й самоосвіти.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

    Проблема творчості вчителя та учнів виступає пріоритетом не лише вітчизняної педагогіки, це і світова проблема. Вона настільки актуальна, що нині є проблемою століття. «Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене; вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися». Це твердження швейцарського педагога-новатора кінця XVIII – першої половини XIX століття Й. Г. Песталоцці є надзвичайно актуальним і в наш час.

    Майбутнє держави, надії на покращення умов життя та новий рівень розвитку суспільних відносин пов’язані саме із творчо мислячими молодими людьми, які повинні прийти в усі сфери виробництва. Тому створення умов для розвитку творчих здібностей особистості – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. На розвиток творчих здібностей учнів орієнтують всі державні та відомчі директивні документи України. У прийнятому 5 вересня 2017 року Верховною Радою України Законі «Про освіту» йдеться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних і творчих здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей…» [1, с. 380].   

    Освіта стала на нову сходинку розвитку, де тепер учитель йде поряд з учнем, а не веде його. Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».

    Суспільство «епохи інформації» вимагає від учня:

• певних умінь, які можна застосовувати за будь-яких обставин;

• вміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів;

• не вузьких знань, а загального підходу до мислення і вирішення питань;

• комунікабельності – вміння працювати у злагоді з іншими, спільно досягати мети.

    Проблема формування і розвитку творчої особистості є однією з найбільш глобальних психолого-педагогічних тем вивчення. Пізнавальний інтерес є істотною якістю особистості. Він впливає на всі психічні процеси: мислення, пам'ять, увагу, уяву. Встановлено, що пізнавальний інтерес є побудником будь-якої діяльності школяра, в тому числі і навчальної. У навчальному процесі пізнавальний інтерес може виступати в трьох виразах: як засіб навчання, як мотив, як стійка риса особистості. Пізнавальний інтерес має великий вплив на розвиток найважливіших якостей особистості, різко знижує стомлюваність учнів, створює найбільш сприятливі умови для формування та розвитку нового стилю розумової діяльності, прояву творчої індивідуальності, здібностей, обдарувань.

    Необхідною умовою розвитку і формування творчої особистості школярів є відшукання найважливіших шляхів спонукання учнів до навчання. Сучасні діти не готові сприймати «суху» теорію, тому необхідно постійно оживляти процес навчання. Наявність великої кількості цікавих готових програмних продуктів знизило прагнення учнів до теоретичної інформатики (теорія інформації, основи логіки, апаратне забезпечення комп’ютера, програмування). Діти самостійно засвоюють ігрові програми, вміння виконувати деякі технологічні операції створюють у багатьох учнів ілюзію, що вони все знають і їм немає чому вчитися на уроці.

    Я хочу зрозуміти кожну дитину, зіставляю свій досвід з її можливостями і наполегливо намагаюсь розвивати пізнавальні і творчі здібності дитини для того, щоб дитина оволоділа найвищим мистецтвом – мистецтвом життєтворчості, талантом змінювати своє життя та життя своєї країни на краще. Академік А. М. Колмогоров зазначав, що не з кожного учня вийде вчений, але необхідно добиватися, щоб кожному була знайома радість відкриття нового, радість творчого усвідомлення життя. Вважаю, що головна мета школи – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх обов’язків, з незалежним високим розвиненим розумом, таку людину, яка проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути творчою та успішною. А нова школа – школою творчості та успіху.

    Специфіка предмета інформатики створює найбільш широкі можливості для цілеспрямованого формування не тільки практичних, але й інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально-виховних цілей, які постають перед новою українською школою.                                                                                                

Аналіз останніх досліджень

    Над проблемою розвитку творчих здібностей працювали багато науковців.

Вченими досліджено закономірності психічних явищ, на основі яких можливий розвиток творчих здібностей. У своїй роботі спираюсь на дослідження таких науковців та практиків: Л. С. Виготського,  В. М. Дружиніна, В. І. Андрєєва, В. М. Дубова, Т. Я. Зелінської, І. Я. Лернера, В. О.Сухомлинського та багатьох інших. Принципове значення для розкриття проблеми творчої діяльності школярів має вислів Л. С. Виготського про те, що «творчість існує не тільки там, де вона створює великі історичні твори, але й скрізь, де людина уявляє, комбінує, змінює та створює щось нове, якою б крупицею це нове не було порівняно зі створенням генія» [2, с. 9].Під творчою діяльністю В. М. Дружинін розуміє таку діяльність людини, в результаті якої створюється щось нове: будь це предмет зовнішнього світу або побудова мислення, що приводить до нових знань про світ, або почуття, що відбиває нове ставлення до дійсності. [3, с.128]. За В. І. Андрєєвим «Творчість – це стан гармонії душі і любові до того, що робиш з особливим ентузіазмом. Творчою вважається будь-яка дія, яка ефективна і викликає здивування» [4, с.167]., В. М. Дубов визначає творчість в учбовому процесі як форму діяльності людини, направлену на створення якісно нових для нього цінностей, що мають суспільне значення, тобто важливу для формування особистості як суспільного суб’єкта [5, с.15]. Т. Я. Зелінська стверджує, що невід’ємною характеристикою розвитку особистості є творчість, що розглядається як один з видів діяльності, направленої на вирішення протиріч (творчих задач), результат яких володіє новизною і оригінальністю [6, с. 8]. У своїх психолого-педагогічних дослідженнях І. Я. Лернер визначає творчість «як форму діяльності, спрямовану на створення об’єктивно і суб’єктивно нових цінностей, що мають суспільне значення [7, с. 9] та виділяє такі характерні риси творчої діяльності:

– самостійне перенесення знань та вмінь у нову ситуацію;

– бачення нової проблеми в традиційній ситуації;

– бачення нової функції об’єкту на відміну від традиційної;

– бачення структури об’єкту;

– врахування альтернатив при вирішенні завдань;

– комбінування та перетворення раніше відомих способів діяльності при вирішенні

нової проблеми;

– відкидання всього відомого і створення принципово нового підходу [7, с. 51-52].

Велику роль у розвитку творчої особистості дитини В. О. Сухомлинський відводив педагогу. «Якщо ви хочете, щоб діти творили, – вважає видатний педагог – перенесіть з вогника своєї творчості хоч би одну іскорку у свідомість дитини. Якщо ви не умієте творити або вам здається пустою забавою зійти до світу дитячих інтересів, – нічого не вийде» [8, с. 59].

    Серед якостей, властивих творчій особистості, особливо виділяються наступні:

– високий рівень розвитку фантазії;

– уміння відійти від шаблонних уявлень;

– оригінальність;

– суб’єктивність;

– наявність великих знань, інтуїція.

    Як показали дослідження, творчі якості особистості можуть бути розвинені тільки в діяльності, що носить продуктивний, творчий характер. За наявності діяльнісної активності, творчий потенціал, розкриваючись і розвиваючись, перетворюється в творчу здібність, тобто в здатність творчо підходити до будь-якої діяльності (у цьому й полягає універсальний характер творчих здібностей).

Мета та завдання роботи:

- показати роль використання цікавих завдань на різних етапах уроків інформатики та в позаурочній діяльності, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів та пізнавальної активності;

- проаналізувати основні вимоги до цікавих завдань з інформатики;

- показати методи, прийоми та форми роботи з використанням цікавих завдань з інформатики.

Виклад основного матеріалу роботи

    Головною метою моєї педагогічної діяльності є розвиток творчих здібностей учнів, умінь самостійно здобувати знання упродовж всього життя і застосовувати їх на практиці, використовувати знання та навички в незвичайних ситуаціях; розвиток мислення учнів, здатності виражати свої думки; виховання інформаційної та комунікативної культуру школярів, формування особистості, здатної адаптуватися до сучасних умов. На уроках і в позаурочній діяльності створювати сприятливі умови для розвитку і самореалізації особистості як патріота України. У своїй роботі керуюсь принципами: гуманістична направленість, науковість, доступність, міцність, систематичність і послідовність у навчанні, свідомість, наочність навчання, зв’язок теорії з практикою, співробітництво – усі ці дидактичні принципи дають можливість проводити роботу над розвитком творчих умінь і навичок учнів на високому науково-методичному рівні. Шляхом дослідження інтелектуальних і творчих особистісних якостей учнів намагаюсь домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей. При підготовці учнів до творчої діяльності значну увагу зосереджую на розвитку усвідомленого спонукання їхніх помислів та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначають творчий пошук, нестандартне мислення, оригінальність тощо. Для розв’язання даної проблеми застосовую інноваційні технології у навчальному процесі через розв’язання проблеми особистісно-орієнтованої освіти, де в центрі уваги стоїть особистість учня, пізнавальна і творча діяльність, а не викладання. Застосовую технології проектної діяльності, ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів, інтерактивні технології (робота в групах, в парах, метод проектів, «мозковий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові й ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне навчання тощо), технології проблемного навчання, технології розвитку критичного мислення, мультимедійні технології. Поєднання декількох технологій, які я застосовую на уроках, дозволяє мені зробити кожний урок захоплюючим і неповторним, сприяє розвитку творчих здібностей кожної дитини, формуванню умінь і навичок вільно орієнтуватися у світі стрімко розвиваючих інформаційних технологій.

    Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики намагаюсь подавати навчальний матеріал у найбільш мультимедійному й інтерактивному вигляді. Краще один раз побачити, чим сім разів почути – це зрозуміло. Але ще важливіше – хоч би один раз зробити самому.Одним із засобів для формування та підтримки пізнавального інтересу, який я  застосовую на своїх уроках, є створення проблемних ситуацій.Розвиваю творчі здібності та логічне мислення учнів на уроках інформатики шляхом розв’язування цікавих, нестандартних логічних задач, задач-малюнків, задач-жартів, задач з неповною умовою, складанням задач учнями, конструюванням обернених задач, розв’язуванням і складаннямкросвордів, ребусів(додаток 1), анаграм (додаток 2), сканвордів, чайнвордів. Готуючись до уроків, цікаві матеріали спочатку складав сам або підбирав з методичних посібників. Згодом, залучав зацікавлених дітей до складання ребусів, кросвордів, малюнків, тестів, пам’яток, питань до вікторин, цікавих задач. Заохочував їх, стимулював. Поступово до такої роботи залучались і всі інші учні. Приклад і успіх одних стимулюють активність інших. Такі види робіт дають можливість дітям більш осмислено засвоювати матеріал, долати прогалини в знаннях, розвивають їхню уяву, фантазію, здійснюються міжпредметні зв’язки, а найголовніше – діти самостійно вчаться вчитися.

    Підбираючи цікаві завдання до уроків, пред’являю наступні вимоги:

1. В першу чергу керуюсь їх потенційною придатністю для досягнення цілей уроку.

2. Цікавий матеріал повинен привертати увагу учнів постановкою питання і направляти їхню думку на пошук відповіді.

3. Цікавий матеріал повинен бути не розважальною ілюстрацією до уроку, а викликати пізнавальну активність учнів, допомагати їм вияснити причинно-наслідкові зв’язки між явищами.

4. Цікавий матеріал повинен відповідати віковим особливостям учнів, рівню інтелектуального розвитку.

5. Цікавий матеріал не повинен вимагати великої затрати часу, але повинен бути яскравим, емоційним моментом уроку.

    Для деяких уроків, наприклад, «Будова комп’ютера», «Комп’ютер – універсальна машина для обробки інформації», де учням потрібно засвоїти багато термінів,  пропоную декілька варіантів цікавих завдань: ребус, кросворд, вікторина.

    У своїй роботі ребуси використовую:

1. На етапі актуалізації опорних знань і повторення вивченого матеріалу. Пропоную учням розшифрувати ребус і пояснити смисл даного поняття.

2. На етапі вивчення нового матеріалу для визначення теми уроку. Пропоную дітям розгадати ребус, відповіддю якого служитиме тема уроку. Діти з задоволенням включаються в роботу, піднімається емоційний настрій, працездатність, інтерес до навчального процесу.

3. В кінці вивчення теми з метою перевірки засвоєння матеріалу, розвитку логічного мислення, уяви, уваги.

4. В позакласній роботі з метою поглиблення знань, отриманих на уроках, розширення кругозору.

    З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, повторення і закріплення вивченого матеріалу, підсумку уроку або  контролю знань з певної теми або тем широко застосовую кросворди. Пропоную такі варіанти роботи з кросвордом:

1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки.

2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3. Заповнюючи кросворд, визначити, яке ключове слово виділене і пояснити його значення.

4. Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше.

Створюючи кросворди самостійно, діти за власним бажанням звертаються за допомогою до підручників, вчаться працювати з додатковою літературою. Таким чином, учні не лише повторюють вивчений матеріал, а й долають прогалини в знаннях. Кросворди тренують пам'ять, змушують учнів мобілізувати свої знання, сприяють формуванню інтелекту, допомагають краще орієнтуватись в постійно зростаючому потоці інформації.  

    Для кращого і свідомого запам’ятовування комп’ютерних термінів чи понять пропоную аналогії, пов’язані з людиною або її діяльністю, наприклад: внутрішня пам'ять – багатоповерховий будинок, комірка пам’яті – квартира, адреса комірки – адреса квартири, процесор комп’ютера – мозок людини, введення інформації порівнюю з людиною, яка дивиться, слухає; виведення інформації – з людиною, яка записує, запам’ятовує; принтер – з людиною, яка малює або пише. Вводячи таке поняття як тактова частота, порівнюю з швидкістю обертання пральної машини-автомату, оперативну пам’ять порівнюю з коміркою зберігання в супермаркеті, простий електронний лист – з листівкою, вкладений – з листівкою в конверті. При вивченні понять операційної системи учням зрозумілі аналогії: файл – книга, дискета – бібліотека, директорія – система каталогів в бібліотеці. Цікаві завдання також підбираю до практичних робіт. Наприклад, вивчаючи тему «Алгоритми» в 6 класі, пропоную практичну роботу з цікавими елементами (додаток 3). Підбираючи цікаві завдання, враховую рівень знань учнів певного класу. Часто один із варіантів пропоную для індивідуального завдання одному чи групі учнів, а другий варіант чи варіанти – всьому класу.

    Велику увагу приділяю домашнім завданням. Практикую домашні завдання творчого характеру. Наприклад, вивчаючи тему «Комп’ютерні віруси та антивірусні програми», додатково до основного завдання, яке повинні виконати всі учні, даю завдання творчого характеру на вибір: 1) скласти порівняльну характеристику між комп’ютерними та біологічними вірусами, 2) створити презентацію «Шкідливі програми та їхні наслідки», 3) творчий проект «Методи профілактики та захисту від комп’ютерних вірусів». Застосовую випереджальне домашнє завдання. Найбільш сильним учням – підготуватися за темами, які будуть вивчатися. На уроках такі учні виступають у ролі консультантів. Якщо домашнє завдання складне, пропоную учням зробити вдома на великому аркуші «шпаргалку» (опорну схему,за якою учні будують свою відповідь) та користуватися нею під час опитування.    

    У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, на уроках інформатики у старших класах практикую інформаційні хвилинки. Учні готують цікаві повідомлення про новинки в галузі  інформаційних технологій. Така робота сприяє розвитку стійкого інтересу до інформатики, стимулює пізнавальну діяльність. 

    Учні 5-7 класів з великим інтересом виконують творчі завдання виду: напиши твір-мініатюру з теми «Комп’ютер у моєму житті» (урок з теми «Комп’ютер у нашому житті»), намалюй малюнок «Комп’ютер майбутнього» (підсумковий урок з теми «Основи роботи за комп’ютером»). Вивчаючи тему «Складові комп’ютера», пропоную скласти казку про виникнення комп’ютера. При вивченні редактора PowerPoint пропоную учням на вибір декілька тем для створення презентацій, наприклад: «Світ, в якому я живу», «А завтра буде краще», «Інформатика навколо нас», «Глобальна мережа Інтернет», «Компютерні віруси та засоби захисту від них», «Компютер у моїй родині» та інші. При вивченні теми «Безпечне користування Інтернетом» учні з задоволенням виконують завдання виду: напиши твір-мініатюру або склади казку на тему: «Інтернет: добро чи зло», склади пам’ятку користувача Інтернетом (додаток 4).

    Однією із форм навчання, популярною в моїй роботі, є гра. Велику увагу приділяю дидактичним та рольовим іграм. «Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості, цікавості», – писав В. О. Сухомлинський. Діяльність в рамках гри відбувається у взаємодії «учень-учень», «учень-учитель», «учень – джерело інформації», що сприяє формуванню пізнавальних процесів, умінь цілеспрямовано працювати з інформацією, використовувати інформаційні технології для її отримання і обробки, розвитку комунікативних навичок, як важливих складових інформаційної культури. З метою активізації пізнавальної активності та розвитку творчих здібностейучнів особливо часто застосовую навчальні ігри та ігрові вправи в 5-7 класах при вивченні матеріалу, який в традиційній формі засвоюється учнями слабко і без інтересу. У навчальних іграх немає тих, хто програє або виграє. Їх можна проводити на будь-якому етапі уроку. Це дає змогу активізувати пізнавальну активність учнів, розвиває їхні творчі здібності, а також дає можливість вчителю виявити знання учнів і вміння користуватися ними. Наведу декілька прикладів ігрових вправ, які застосовую на уроках інформатики: «Вірю – не вірю» (додаток 5),«Світлофор» (додаток 6),«Зайвий термін» (додаток 7),«Засели будинок» (додаток 8),«Знайди відмінності» (додаток 9).

В старших класах цікаво проходить ділова гра «Фірма», метою якої є закріплення матеріалу з тем: «Текстовий редактор Word. Електронні таблиці Excel». В цій грі діти самостійно діляться на малі групи, розподіляють посадові обов’язки: керівник, менеджер, економіст, бухгалтер. Всі отримують практичне завдання. Цікаво те, що виконання завдання однієї групи впливає на результати роботи іншої. Тому кожен учень старається якісно виконати своє завдання, щоб не підвести товаришів. Така гра сприяє не тільки закріпленню вивченого матеріалу з даних тем, а й розвитку сучасної творчої особистості, здатної до відповідальності, взаємодопомоги та взаємоповаги, що є невід’ємною складовою в майбутній трудовій діяльності.

Прикладом ділової гри є гра  «Фірма по збору компютерів», яку можна провести у 8 класі, вивчаючи тему «Персональний комп’ютер, його основні складові». Ідея гри: у місті працюють кілька фірм зі складання комп'ютерів на замовлення. У кожнуз фірм надходить замовлення: замовник хоче купити компютер, але точно не знає, якої конфігурації вінмає бути, і яке додаткове обладнання до компютера йому знадобиться. В цій грі діти також розбиваються на малі групи (по 3-4 учні в кожній). Кожна група отримує замовлення на компютер з певними функціями. Наприклад: замовник просить зібрати компютер, який зможе використовувати як для роботи, так і для ігор. Він може заплатити не більше 600 $. У кінці виконання завдання учні повинні представити варіант конфігурації комп’ютера з обґрунтуванням, чому вони пропонують саме цей варіант. У процесі цієї гри в учнів виникає бажання поділитися своїми думками, прислухатись до пропозицій товаришів, розвивається логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, вміння працювати в колективі. Під час вивчення  теми «Бази даних» в 11 класі цікаво проходить рольова гра. В цій грі учні розподіляються на малі  групи: «Агентство нерухомості», «Автосалон», «Квартирне агентство». Кожна група отримує своє завдання. По закінченню роботи кожна група представляє свою роботу, відбувається спільне обговорення, робляться висновки.

Отже, головна задача таких ігор – розвивати уміння аналізувати поставлені перед учнями задачі, знаходити рішення самостійно.

    Важливе місце в своїй роботі надаю  проектній та дослідницькій діяльності учнів з інформатики. У проектній діяльності учні найбільш яскраво проявляють свої здібності, відкривають для себе щось нове. У той же час, широкі можливості сучасного програмного забезпечення дозволяють підходити до роботи творчо й нестандартно. З упровадженням проектного методу в навчання, в основі якого лежать дослідницька й творча діяльність, з’являється можливість на уроках інформатики поглиблювати й закріплювати знання, отримані з інших предметів. Проектна робота формує в учнів цікавість, постійну потребу в творчих пошуках. Теми проектів можуть бути обрані, як на розсуд учителя, так і на вибір учнів. Наведу приклади тем проектів для різних вікових груп, які використовую на уроках інформатики. Так, наприклад, учням 5–6 класів пропоную виконати проекти засобами графічного редактора Paint: «Листівка мамі», «Ялинкові прикраси», «Мої літні канікули» тощо. При вивченні базового курсу (7–9 класи) у проекти учнів додаю дослідницьку діяльність, тому під час навчального заняття пропонуюдітям створити проект-презентацію на одну з тем: «Моя сім’я», «Мій клас», «Моя школа», «Улюблене місто» тощо. У 10–11 класах учні виконують проекти за наступними темами: «Сімейний бюджет» (виконується в програмі MS Excel); «Бізнес-план фірми» (MS Excel, Word, PowerPoint), «Домашня бібліотека» (MS Access), «Комп’ютер і здоров’я людини» тощо. Захист проектів, відповідно до класу, проводиться учнями у формі лекцій, презентацій, виступів, фотовиставок тощо.

Використання методу проекту на уроках інформатики сприяє глибокому усвідомленню, засвоєнню базових знань учнів, розвитку їх творчих, комунікативних, організаторських здібностей, умінню працювати в групах, навичок самоконтролю, самооцінки своєї діяльності.

    На уроках і в позаурочній діяльності надаю можливість кожному учневі спробувати себе в різних видах діяльності. Талановитим учням пропоную завдання підвищеної складності. Учнів старших класів залучаю до роботи з шкільним сайтом. Враховую їхні інтереси, думки, підтримую ініціативу, залучаю до нових ідей, пропозицій. Створюю сприятливі умови для розвитку творчої мотивації, емоційної, експериментальної діяльності учнів, а також  сприятливого емоційного поля.

    Власний досвід показав, що результат навчання перш за все залежить від мотивації навчальної діяльності, мети навчання, поставленої перед учнями. І залежно від того, як перед учнем поставлена мета і завдання, відповідно отримуємо результат.Дитина повинна розуміти, для чого їй потрібні ті чи інші знання. Краще виходить те, що робити хочеться, що робити цікаво, і є розуміння, для чого це потрібно робити. На мою думку, учитель, який не вміє проникнути в мотиви діяльності дитини, зацікавити її, працює, по суті, наосліп. Фактори, які формують пізнавальну діяльність учнів, можна вибудувати наступним ланцюжком:

Ланцюжок 

Як ми бачимо, саме мотиви породжують пізнавальні інтереси учнів, забезпечують активність навчання на всіх етапах.

    Під час проведення власних уроків, для мотивації навчальної діяльності використовую проблемні питання, навчальні завдання з елементами новизни, непередбачуваності, цікаві факти. Завдання повинні бути зрозумілими учням, мати опору на минулий досвід, знаходити емоційний відгук, викликати  інтерес.  

    Позитивно впливають на розвиток творчої активності дітей  цікаві, нестандартні форми роботи. У своїй роботі широко застосовую різні форми  проведення уроків: урок-подорож, урок-захист власних проектів, урок-пошук, урок-презентація, урок-змагання, урок-вікторина, урок-конкурс. Такі уроки викликають живий інтерес в учнів, а інтерес, як відомо, є стимулом пізнання, мотивує процес навчання.Наприклад, у 5 класі узагальнюючий урок з теми «Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів» я  провів у формі гри-подорожі. Ігрова форма проведення уроку була обрана, виходячи з типу та завдань уроку. Головна мета уроку – перевірити рівень підготовленості учнів з даної теми, розвивати пізнавальний інтерес учнів, сприяти в ході уроку вихованню поваги до суперника, виховувати самостійність, етичні норми поведінки. На уроці діти, розділившись на дві команди, здійснили уявну подорож по інформаційному острову, зупиняючись на станціях: «Кросвордна», «Питання у мішку», «Словникова», «Квіткова галявина», «Капітанська», «Підкажи слівце», «Процесорна». На кожній станції учні виконували різні види завдань, які вимагали знань з вивченої теми. Це розгадування кросворду, сканворду, ребусів, відповіді на питання, коментування термінів, розгадування загадок. Велике захоплення викликав у дітей конкурс на кращий процесор. Суть конкурсу: у конкурсі брали участь по одному учаснику з команди. Вчитель запропонував учням уявити, що вода – це інформація, тарілка з водою – це дискета, стакан – оперативна пам'ять, двоє учнів (учасники конкурсу) – процесори. Учасники конкурсу повинні перекачати інформацію з дискети в оперативну пам'ять (тобто, за допомогою ложки перелити воду з тарілки в стакан). Виграє той, хто виконає завдання першим. Визначивши переможця в цьому конкурсі, учні ще раз прокоментували, яку роль відіграє процесор для  комп’ютера. Урок дуже сподобався дітям, вони змогли проявити себе в неординарній ситуації, повторити, показати і узагальнити свої знання.Урок пройшов цікаво і весело, – виграли всі: і переможці, і переможені, і, що найголовніше – вчитель.  

Такі форми проведення уроків викликають інтерес до вивчення предмета, розвивають пізнавальну активність учнів,стимулюють до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви; швидко орієнтуватися в особистих знаннях, використовувати їх на практиці, розвивають почуття відповідальності і співпереживання за діяльність всієї команди.

     Важливою ділянкою з розвитку творчих здібностей учнів та формування пізнавальних інтересів є позакласна робота з інформатики. Це олімпіади, предметні тижні, гуртки. Позакласна робота з інформатики сприяє розширенню і поглибленню знань учнів з різних питань сучасної науки, техніки і виробництва, формуванню в них практичних умінь, дає змогу розвивати творчі здібності учнів, діти мають можливість більш глибше розкрити свої таланти. Позакласна діяльність є невід’ємною частиною і продовженням навчальної роботи з предмета:має великий вплив на урок, підвищується якість знань, інтерес до вивчення предмета; грає важливу роль в перекладі отриманих знань на уроках на компетентнісний рівень. Для прикладу наведу проведену мною рольову гру «Суд над Інтернетом» в 9-ІП класі (клас з поглибленим вивченням історії та права). У процесі підготовки і проведення гри учні повторили не тільки позитивні і негативні сторони Інтернету, а й спробували себе в різних ролях: судді, секретаря, підсудного, адвоката, прокурора, свідків. Ця гра сприяла поглибленню знань дітей не лише з інформатики, а й з права (у процесі підготовки до гри діти звертались до статей Цивільного та Кримінального кодексів, які пов’язані з приступністю та правовою відповідальністю в  області інформаційної діяльності людини). У грі всі рівні. В процесі проведення гри учні вільно розмірковували, робили припущення, встановлювали їхню очевидність або безглуздість, панувала атмосфера доброзичливості, співробітництва, психологічного комфорту, поваги до точки зору своїх товаришів. Таким чином, гра дала змогу розкритися кожному учневі, сприяла розвитку творчої активності, умінню грамотно висловлювати свої думки, моделювати ситуації, умінню гідно вести суперечку. Важливо сказати, що такі ігри викликають в учнів почуття захопленості, радості, інтересу до навчання. Також позакласні заняття  допомагають учням у виборі майбутньої професії. І головне – позакласна робота дає можливість направити творчу думку учнів, не сковуючи їх надмірною опікою. Адже віра в творчі можливості кожного – ознака сьогодення.

Висновки

   Використання цікавих завдань на уроках інформатики та в позаурочній діяльності  дозволяє мені активізувати учнів у процесі навчання, розвивати їхні пізнавальні інтереси і творчі здібності, реалізувати особистісно-диференційований підхід у навчанні, підвищувати якість знань, розвивати інтерес до предмета. Більшість моїх учнів уміють індивідуально або в складі творчої групи оформлювати творчі роботи. Прикладом таких робіт можуть бути кросворди, ребуси, малюнки, вікторини, презентації, проекти, реферати, доповіді, дослідницькі роботи та інше.

    Я переконався, що працюючи над розвитком творчої активності учнів, у них формується мотивація до навчання, розвиваються навички планування, рефлексії, самоконтролю та взаємоконтролю, розвиваються комунікативні уміння, лідерські якості, з’являється стійкий інтерес до творчості, який сприяє розумінню предмета інформатики і забезпечує перенесення засвоєних знань в найрізноманітніші ситуації. Використання під час навчального процесу завдань творчого характеру стимулює учнів до самореалізації, розвитку уміння самостійно здобувати інформацію з різних джерел. Поступово збільшується об’єм роботи на уроках, підвищується уважність і працездатність дітей, покращується загальний психологічний клімат на уроках: діти не бояться помилок, з задоволенням допомагають один одному.

   Результатом моєї педагогічної діяльності за період 2014 – 2017 р. є 100% успішність і зростаючий відсоток якості знань учнів з інформатики. Ліцеїсти посідають  призові місця у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, вміло створюють мультимедійні презентації, беруть активну участь у позакласних заходах з предмета. 

диаграмма

Результати олімпіад

Навчальний рік Назва олімпіади Прізвище учня Клас Місце

2014-2015

ІІ Всеукраїнський етап з інформаційних технологій

ІІІ Всеукраїнський етап з інформаційних технологій

Скориченко В.

 

Скориченко В.

10-ФМ

 

10-ФМ

ІІ

 

ІІ

2015-2016

ІІ Всеукраїнський етап з інформаційних технологій

ІІІ Всеукраїнський етап з інформаційних технологій

Павленко В.

 

Павленко В.

11-ФМ

 

11-ФМ

ІІ

 

ІІ

2017-2018

ІІ Всеукраїнський етап з інформаційних технологій

Корогод Д.

Мацко Н.

9-ФМ

9-ФМ

ІІІ

ІІІ

Репрезентація досвіду: досвід був представлений на засіданні методичного об’єднання ліцею, розміщений на сайті ЗЛ «Логос», сертифіковані авторські е-публікації (конспекти уроків) розміщені в каталозі електронних освітніх ресурсів на Запорізькому порталі ЗапоВікі ЗОІППО:

1. «Компьютерные вирусы и антивирусные программы», 9 класс, № SER2016/262, режим доступу до ресурсу: http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Конспект_урока_информатики_для_9_класса_по_теме_«Компьютерные_вирусы_и_антивирусные_программы»

2. «Алгоритмы и их исполнители. Обобщение знаний», 6 класс, № SER 2016/263, режим доступу до ресурсу: http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Конспект_урока_информатики_«Алгоритмы_и_их_исполнители._Обобщение_знаний»

Також представлені публікації в Інтернет-виданнях  («Учительський журнал он-лайн», публікації 2017р., 04 травня, інформатика, видавнича група «Основа», режим доступу:http://test.teacherjournal.in.ua/index.php)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39.

2. Богоявленська Д. Б. Психологія творчих здібностей. – М., 2002.

3. Дружинін В.М. Психологія загальних здібностей - СПб.: Пітер, 2002.

4. Андрєєв В. І. Діалектика виховання і самовиховання творчої особистості: Основи педагогіки творчості. – Казань, 1988.

5. Дубов В. М. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроках інформатики // Профільна школа, 2006. – №6.

6. Зелінська Т. Я. Прикладна спрямованість шкільного курсу інформатики та

шляхи її реалізації // Педагогічна інформатика, 1999. – № 2.

7. Лернер И. Я. Проблемное обучение. – М., 1974. 

8. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1988.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ:

ДОДАТОК 1. Ребуси

myFlickr

Відповіді: база, графіка, курсор, лінійний алгоритм, провайдер, сайт, графіка, піксель, драйвер, діаграма, плата, планшет, сканер, ярлик, мишка.

ДОДАТОК 2. Анаграми:

ретюпомк – комп’ютер

вредайр –драйвер

демом –модем

лайф – файл

ротіном –монітор

атексиддискета

нирперт –принтер

чесвінтер –вінчестер

красен –сканер

локітайб –кілобайт

схеромікма –мікросхема

аниш –шина

п’ямьта –пам'ять

уншваикни –навушники

ренітент – Інтернет

ДОДАТОК 3. Практична робота з цікавими елементами з теми «Лінійні алгоритми» для 6 класу.

Виконай алгоритми в графічному редакторі PAINT, якщо відомі вихідні значення параметрів:

Додаток 3

5. Червоний

6. Зелений

7. Синій

8. Сірий

9. Білий

Частина I. Виконай алгоритм: «Намалюй фігури»

1). Намалюй великий 3

2). Всередині 3 намалюй великий 1

3). Всередині 1 справа намалюй великий 2

4). Всередині 1 зліва намалюй 4 так, щоб 2 і 4 перетинались

5). Стоп

Частина II. Виконай алгоритм «Розфарбуй малюнок»

1). Перетин 2 і 4 розфарбуй кольором 5

2). Частину 2, яка залишилась, розфарбуй кольором 6

3). Частину 4, яка залишилась, кольором 7

4). Частину 1, яка залишилась, розфарбуй кольором 8

5). Частину 3, яка залишилась, розфарбуй кольором 9

6). Стоп

Покажи результат виконаних алгоритмів учителю.

результат

ДОДАТОК 4. Памятки учнів

памяткапамятка памятка

ДОДАТОК 5. «Вірю – не вірю»

1. Чи вірите ви, що можна до материнської плати одного комп'ютера під'єднати жорсткий магнітний диск іншого комп'ютера і зробити так, щоб на першому комп'ютері були як би два жорсткі магнітні диски? (Так)

2. Чи вірите ви, що на старому механічному обчислювальному пристрої – арифмометрі  можна було помножувати восьмизначні числа на чотиризначні? (Так)

3. Чи вірите ви, що у Великобританії є міста Вінчестер, Адаптер і Дігітайзер? (Ні)

4. Чи вірите ви, що на логарифмічній лінійці (на якій, напевно, уміли рахувати ваші батьки, дідусі і бабусі) точність обчислень складала 3 знаки після коми? (Так)

5. Чи вірите ви, що були перші моделі персональних комп'ютерів, в яких був відсутній жорсткий магнітний диск? (Так)

6. Чи вірите ви, що операційна система Windows допускає, щоб в одній папці знаходилися файли з іменами список.doc і Список.doc? (Ні)

7. Чи вірите ви, що засновник і глава фірми Microsoft Білл Гейтс не здобув вищої освіти? (Так)

8. Чи вірите ви, що операційна система Windows допускає, щоб на одному диску знаходилися два файли з абсолютно однаковими іменами? (Так)

9. Чи вірите ви, що якщо вміст двох файлів об'єднати в одному файлі, то

розмір файлу, що вийшов, може бути менше суми розмірів двох вихідних файлів. (Так)

10. Чи вірите ви, що після операції, званою дефрагментацією, об'єм вільного місця на диску стане більше? (Ні)

11. Чи вірите ви, що, окрім дискет діаметром 3,5 і 5,25 дюйма, ранішевикористовувалися дискети діаметром 8 дюймів? (Так)

ДОДАТОК 6. «Світлофор»

Дітям роздаються червоні та зелені картки. Якщо твердження вірне, то учні піднімають зелену картку, а якщо не вірне, то червону.

1. Самостійно входити в Інтернет.

2. Відкривати і скачувати прислані із Інтернету файли від незнайомих тобі людей.

3. Грати в логічні ігри.

4. Заходити на незнайомі сайти.

5. Дивитися мультфільми, повчаючі відео.

6. Назначати зустрічі з незнайомими людьми із Інтернету без батьків.

7. Довго сидіти в Інтернеті.

8. Дотримуватись правил ТБ.

9. Розміщувати особисту інформацію (домашню адресу, номер телефону, місце навчання).

10. Радитися з батьками або вчителями.

11. Установлювати антивірусні програми.

12. Зневажати, погрожувати, ображати співбесідника.

ДОДАТОК 7. «Зайвий термін»

У кожній з приведених груп один термін є зайвим. Учням необхідно викреслити цей термін та пояснити своє рішення.

1. Сканер, регістр, клавіатура, джойстик, миша.

2. «Пробіл», «Паскаль», «Esc», «Enter», «Backspace».

3. Крапка, «Shift», кома, двокрапка, дефіс.

4. CD-R, DVD-R, BD-R, CD-RW.

5. WINDOWS, MS-DOS, UNIX, LINUX, MS WORD.

6. Лазерний, оптичний, матричний, струминний.

7. Еліпс, Пензлик, Прямокутник, Олівець, Зірка.

8. Мої документи, Мій комп’ютер, Мій ноутбук, Кошик, Мережне оточення.

9. Інформація, Інформатика, Інформаційна система, Принтер, Інформаційна культура.

10. Калькулятор, Photo Shop, Блокнот, Word Pad, Paint.

ДОДАТОК 8. «Засели будинок».

дом

Треба заселити другий під’їзд кожного з будинків, написати пристрій чи вид інформації, яку цей пристрій обробляє.

ДОДАТОК 9. «Знайди відмінності»

Порівняйте структуру наведених нижче вікон і назвіть спільніта відмінні риси:

 

   


Copyright © 2014. All Rights Reserved.