Положення про організацію профільного та до профільного навчання у Запорізькому ліцеї «Логос»

 1.  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  На засіданні педагогічної ради ліцею

  Протокол №____ від________

  Голова педради

  __________________

  (А.Д. Рівкін)

  Загальні положення

1.1. Профільне навчання учнів в Запорізькому ліцеї «Логос»  здійснюється на III ступені навчання. Профільне навчання організується  як засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їх професійними інтересами і намірами щодо продовження освіти.

1.2. Це  Положення розроблене на підставі Закону України «Про освіту»,  нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом МОНУ від 11.09.2009 року № 854

 1.3.Це Положення визначає:

• порядок організації прийому учнів в 10-і профільні класи ліцею;

• права і обов'язки учнів, батьків (осіб які їх замінюють)

• переведення учнів з одного профільного класу до іншого профільний клас;

• проведення проміжної атестації учнів у профільних класах;

• переведення  учнів з профільних класів у загальноосвітні класи, (якщо вони є в наявності);

• проведення повторної атестації учнів профільних класів.

1.4. Основні цілі та завдання профільної освіти в ліцеї:

• реалізація Концепції профільного навчання у старшій школі; 

  • забезпечення соціалізації особистості;

  • надання учням  оптимальних умов для здобуття середньої (повної) загальної освіти;

  • забезпечення безперервності середньої (повної) загальної освіти;

  • забезпечення поглибленого оволодіння знаннями та вміннями з профілюючих дисциплін;

 • створення умов для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до інтересів і нахилів; 

 • здійснення ранньої профілізації, виховання стійкого інтересу до обраного  профілю.

 1.5. При визначенні профілю навчання у ліцеї  основними  чинниками  є:

 • соціальний запит (врахування потреб учнів)

 • кадрові можливості ліцею;

 • матеріальна база ліцею;

 • перспективи отримання професійної освіти випускниками.

1.6.  Допрофільне навчання дійснюється у 8-9 класах для професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форми її реалізації - введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.

Основна функція курсів за вибором - профорієнтаційна. Вимоги до організації вивчення курсів: достатня їх кількість для визначення напряму профільного навчання; поступове введення за рахунок годин варіативного освітнього компонента; поділ класу на групи, однорідні за підготовленістю та інтересами учнів.

Поглиблене вивчення предмета, крім розширення і поглиблення змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність, де використовуються одержані знання. Поглиблене вивчення здійснюється або за спеціальними програмами і підручниками, або за модульним принципом - програма загальноосвітньої школи доповнюється набором модулів, які поглиблюють відповідні теми.

Допрофільна підготовка має здійснюватися також через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади. Ефективність допрофільного навчання потребує налагодження дійової діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю і інтересами мікроколективів .

 1. Зміст і організація освітнього процесу

 2.1. Навчальний план профільних класів розробляється на основі Типових навчальних планів  відповідно до діючих навчальних програм.

2.2. У пояснювальній записці до робочих навчальних планів школи напрями повинні конкретизуватися у профілі. Орієнтовно:

 • Філологічний;
 • Суспільно-гуманітарний;
 • Медичний;
 • Техніко-виробничий;
 • Художньо-естетичний;
 • Економічний;
 • Фізико-математичний;
 • Біолого - хімічний;
 • Юридичний;
 • Природничо-науковий;
 • Спортивний;
 • Правовий тощо.

2.3. Навчання в ліцеї  ведеться за 2-ма напрямками: гуманітарним, природничо-науковому (можливе ведення інших профілів за запитом учнів і їх батьків).

2.4. Вивчення профільних предметів здійснюється за освітнім програмами, які забезпечують виконання державного освітнього стандарту.

2.5. У рамках профільного навчання здійснюється поглиблене вивчення окремих предметів.

2.6. Набір і зміст елективних курсів ліцей визначає самостійно відповідно до обраних учнями профілів.

2.7.Авторські програми елективних курсів проходять затвердження у ІАМЦ Департаменту освіти і науки молоді та спорту Запорізької міської ради, ЗОІППО Запорізької обласної ради.

2.8. У  5 - 9-х класах ліцею  організовується предпрофільной підготовка, що включає профільно-інформаційну та профорієнтаційну роботу, проектно-дослідницьку діяльність.

 2.9. З метою дослідження, прогнозування, раннього виявлення та запобігання особистісних і групових психологічних проблем в ліцеї здійснюється спеціальне психологічне супроводження профільного навчання.

2.10. Керує профільним навчанням директор ліцею та його заступник з навчально-виховної роботи.

2.11. Підставами для реорганізації і закриття профільних класів є:

 • невиконання функцій, віднесених до компетенції освітньої установи;

 • відсутність мотивації до продовження профільного навчання в учнів;

 • відсутність попиту з боку батьків та учнів ліцею до існуючих  профілів.

2.12.При наявності одного класу в паралелях старшої школи можливе відкриття багатопрофільного класу (не менше 6 учнів на один профіль) або створення в класі кількох профільних груп (2-3 групи). У цьому випадку учні такого класу можуть навчатися за різними навчальними планами і програмами відповідно до профілів у залежності від їхніх інтересів, здібностей (за результатами психодіагностики та можливостей старшої школи).

III. Організація прийому учнів в 10-і профільні класи

3.1. Для відкриття профільних класів наказом директора ліцею створюється комісія, яка розглядає заяви, проводить співбесіду (конкурсні випробування) з учнями,  складає списки учнів профільних класів.

3.2. Для  зарахування учнів  в 10-і профільні класи необхідні такі документи:

• заяву батьків учня;

• свідоцтво  про базову    освіту;

• медична довідка про стан здоров'я учня встановленого зразка.

3.3. При зарахуванні учнів в профільний клас враховуються результати предпрофільной підготовки та додаткові індивідуальні показники освітніх досягнень учнів:

• оформлення портфоліо (пакет сертифікованих документів - грамоти, дипломи, що дозволяють фіксувати індивідуальні досягнення учнів у різноманітних видах діяльності: навчальної, творчої, соціальної, комунікативної).   

3.4. Від співбесіди звільняються учні, які мають свідоцтво з відзнакою та  призери обласних, міських олімпіад з профілюючих предметів.

 1. IV. Права і обов'язки учнів і їх батьків (осіб які їх замінюють)

 4.1. Права і обов'язки учнів, їх батьків (осіб які їх замінюють) регламентуються статутом ліцею та іншими Законодавчими актами України у галузі освіти.

 4.2. Переведення  учнів з одного профільного класу до іншого  проводиться за бажанням учня та за погодженням c батьками (законними представниками) на підставі рішення педагогічної ради при наступних умовах:

 • відсутність заборгованостей з профільних предметів;

 • проходження атестації з профільних дисциплін та складання іспитів з профілюючих предметів протягом одного місяця.

4.3. Для переводу  учнів з одного профільного класу до іншого:

• проводиться мала педрада за участю класних керівників, вчителів - предметників, які працюють в даних профільних класах

• присутність батьків (законних представників) учнів  на малої педраді обов'язково;
• на підставі рішення  малої педради директор ліцею видає наказ про переведення учня до іншого профільний клас.

 1. V. Проведення проміжної атестації у профільних класах

5.1. Проміжна атестація проводиться у 8 –х та   10 – х класах ліцею

5.2. Основним завданням проміжної атестації у профільних класах є встановлення відповідності знань учнів вимогам програм профільної освіти

5.3. Проміжна атестація проводиться у останній навчальний тиждень травня.

5.4. Проміжна атестація може проводитися у вигляді письмових (твір, реферат, тестування) та усних (білети, тестування, захист реферату, дослідницького проекту) іспитів. Кількість іспитів не перевищує двох. Перелік вибраних  для  іспиту предметів затверджуються рішенням педагогічної ради ліцею.

5.4. До проміжної атестації  допускаються учні, які не мають заборгованості з предметів.

5.5.  Порядок проведення  проміжної атестації  відповідає  вимогам  проведення  Державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах.

5.6. Учні профільних класів, які мають оцінки початкового рівня з будь – яких предметів,  переводяться до шкіл за місцем проживання.