про надання платних освітніх послуг

І. Загальні положення

 1. Метою організації платних  освітніх послуг Запорізьким ліцеєм «Логос» Запорізької міської ради  Запорізької області є отримання  понад бюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності ліцею, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом освітньої діяльності.
  1. Ліцеї  має право надавати  наступні види додаткових освітніх послуг
   1. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачою або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
   2. Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
   3. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
   4.  Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури;
   5. Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;
 2. Положення про надання платних  освітніх послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до:
  1. Статті 79 п.1 Закону України «Про освіту» (від  № 2145-VIII;)
   1. Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;
   2.  спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010               № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»;
 3. пункту 39 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778 (далі — Положення № 778), державні і комунальні заклади можуть надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 4. Положення впроваджується з метою залучення коштів спеціального фонду бюджету для покращення фінансового стану Запорізького ліцею «Логос» ЗМР ЗО.

5. Ліцей  самостійно розпоряджаються надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми установчими документами.

6. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.

7. При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

ІІ. Порядок надання платних послуг

1.  Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п. 3  Положення.

2. Ліцей зобов'язаний безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та терміну оплати (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

3.  Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі та (або) Договору щодо надання освітніх платних послуг між ліцеєм  та батьками або особами, які їх замінюють. У Договорі визначається предмет (вид) послуг, порядок їх надання, розмір та форми оплати за надані послуги, права та обов’язки сторін.

          4.  Організаційними  формами  роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути: курси, гуртки, факультативи. Курси, гуртки, факультативи проводять за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами. Це можуть бути заняття з вивчення іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії, машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки, підготовки водіїв; проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, спортивних, спортивно - оздоровних заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами, та інше;

Під час освітнього  процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі (п. 4 Положення № 1121).

5. Директор ліцею встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та визначає особу (особи), відповідальні за їх надання. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам та дітям інших пільгових категорій.

6. Директор  ліцею має право:

а) відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заяв та укладених трудових договорів з педагогами;

б) закривати гуртки відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових договорів з педагогами та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

7. Працівник, який надає платні освітні послуги  має право на:

-  вільний вибір форм, методів, засобів надання платних освітніх послуг;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- організацію діяльності роботи гуртків за підгрупами (5-6 дітей), якщо

цього потребує складність навчального матеріалу;

- залучення батьків до співпраці;

- оплату праці згідно Інструкції про порядок обчислення заробітної

плати.

Зобов’язаний:

- забезпечувати належний рівень надання платних освітніх послуг;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо;

- організовувати відкриті заняття для батьківської громадськості;

- звітувати перед педагогічною радою та батьківською громадськістю

про результати діяльності гуртка;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, діючого законодавства України.

- нести повну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під

час проведення освітнього процесу.

- отримання премій та доплат відповідно до чинного законодавства та локальних актів ліцею.

8. Особа (особи),  відповідальна за надання платних послуг має право на:

- отримання доплати чи надбавки  в розмірі   до 10 %  від загального фонду оплати праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги.

Зобов’язана:

-         створювати  необхідні умови педагогічним працівникам  для виконання ним своїх повноважень;

-         організовувати  контроль  якості надання освітніх послуг;

-         здійснювати контроль  збереження закріпленого за  працівником майна ліцею.

-        

ІІІ.  Порядок визначення вартості платних послуг.
1.Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Директор ліцею  не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання подає до централізованої бухгалтерії  ТВО Вознесенівського району первинні данні для розрахунку вартості послуг. Централізована бухгалтерія  ТВО протягом 10 календарних днів проводить розрахунок вартості послуги.
На кожну платну освітню послугу складається калькуляція, що підписується головним бухгалтером централізованої бухгалтерії ТВО та затверджується директором ліцею. 
2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами переліченими у п.3 та чинних нормативно-правових актів України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги. Замовник має право здійснювати оплату послуги частинами.
3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. 
Складовими вартості витрат є:
3.1. Витрати на заробітну плату. 
До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами. 
а) Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.
Доплати та надбавки відповідальним за організацію платних послуг, а також іншим працівникам, які залучені до надання платних освітніх послуг,   враховуються у розмірі до 20 % від загального фонду оплати праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги.
б) Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.
в) Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи. 

3.2. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.

3.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.

До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:

а) витрати на комунальні послуги та енергоносії враховуються у розмірі 7 % відсотків в межах вартості платної освітньої послуги.

б) канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів і т.п.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій.

Оплата послуг зв’язку та господарські витрати враховуються в розмірі до __10____ в межах вартості платної освітньої послуги.

в) капітальні витрати. Капітальні витрати можуть враховуються у розмірі __10_ % в межах вартості платної освітньої послуги.

Сума безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій враховуються у розмірі до ___10____відсотків в межах вартості платної освітньої послуги.

3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати проводяться відповідно до чинного законодавства.

IV. Планування та використання коштів

від надання платних послуг

1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних послуг у сфері освіти, догляду та відпочинку дітей, добровільні внески.

2. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.

4. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

5. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

V.  Облік операцій з надання платних послуг

1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

VI.  Заключні положення

1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор ліцею.

2. Відповідальність обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний бухгалтер  централізованої бухгалтерії ТВО Вознесенівського району.

3. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу або сумісники з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО
Педагогічна рада ЗЛ «Логос» ЗМР ЗО
Протокол від_____ №_____
Голова педагогічної ради
 
______________________
(А.Д. Рівкін)
ЗАТВРДЖЕНО
Наказ від_________ №________
 
Директор ліцею
 
_________________
(А.Д. Рівкін)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг

Запорізьким ліцеєм «Логос»

Запорізької міської ради Запорізької області

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАПОРІЖЖЯ
2018р.

Договір про надання платних освітніх послуг

____________2018                                                                                                 м.     Запоріжжя

Запорізький ліцей «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області (надалі-Установа), в особі директора Рівкіна Анатолія Давидовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і батьки учня(учениці) _______ класу

________________________________________________________________________________

                                                                            (ПІП)

(надалі - Споживач), з іншої сторони, уклали згідно з Цивільним кодексом України, Законами України "Про освіту" та "Про захист прав споживачів", відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 №1196/18491 «Про затверджений порядок надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та п. 2.4 «Положення про запровадження батьківської плати в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста за особливі умови утримання та організації навчально-виховного процесу», яке затверджене рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.06.2004 №225, даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Установа надає, а Споживач оплачує освітні послуги відповідно до встановленого переліку послуг та розрахованої вартості послуг. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі

2. Обов'язки Установи

2.1. Організувати та забезпечити належне виконання послуг, передбачених цим договором. Послуги надаються у відповідності з навчальним планом і розкладом занять, що розробляються Установою, з якими повинен бути ознайомлений Споживач.

2.2. Установа проводить заняття в очній формі навчання, навчальна програма розрахована на період з 1 вересня 2018 року по 1 липня 2019 року.

2.3. Забезпечити для проведення занять приміщення, що відповідають санітарним і гігієнічним вимогам, а також оснащення, відповідає обов'язковим нормам і правилам, що пред'являються до освітнього процесу.

2.4. Забезпечити відповідну якість додаткових освітніх послуг, які надаються Установою.

2.5. Під час надання додаткових освітніх послуг проявляти повагу до особистості Споживача.

2.6. Зберегти місце за Споживачем у разі його хвороби, лікування, карантину та в інших випадках пропуску занять з поважних причин.

2.7. Повідомити Споживача про недоцільність надання йому освітніх послуг в обсязі, передбаченому розділом 1 цього договору, внаслідок його індивідуальних особливостей, які роблять неможливим або педагогічно недоцільним надання даних послуг.

3. Обов'язки Споживача

3.1. Відвідувати заняття, відповідно до розкладу навчальних занять.

3.2. Виконувати завдання по підготовці до занять, які задаються педагогами ліцею.

3.3. Дотримуватися дисципліни і загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, виявляти повагу до педагогів, адміністрації і технічного персоналу Установи і інших осіб, які є учасниками навчально-виховного процесу у ліцеї, не зазіхати на їх честь і гідність.

3.4. Виконувати обґрунтовані вимоги працівників ліцею, які стосуються здійснення освітнього процесу.

3.4. Дбайливо ставитися до майна Установи. У разі нанесення матеріального збитку відшкодувати його в повному обсязі.

4. Права Установи та Споживача

4.1. Установа має право відмовити Споживачу в укладенні договору щодо виконання своїх зобов'язань, якщо Споживач не згоден з його умовами або не виконує умови цього договору

4.2. Споживач має право:

- вимагати від Установи надання інформації з питань, що стосуються організації та забезпечення належного виконання освітніх послуг;

- звертатися до працівників Установи з усіх питань його діяльності, що стосуються надання

послуг;

- користуватися майном Установи, необхідним для забезпечення навчального процесу, під час занять, передбачених розкладом;

- Установа не несе відповідальності за збереження особистих речей Споживача.

5. Оплата послуг

5.1. Споживач, у термін до 10 числа поточного місяця, оплачує послуги за місяць, який минув.

5.2. Оплата послуг засвідчується Установою квитанцією встановленої форми.

5.3. По закінченні надання послуг претензії з боку Споживача на їх якість або інші умови навчального процесу Установою не приймаються.

5.4. У разі зміни вартості навчання, обумовленої зміною розміру заробітної плати та вартості комунальних послуг, Споживач   повинен сплатити додаткову суму за повідомленням Установи.

6. Підстави зміни і розірвання договору

6.1. Умови, на яких укладено цей договір, можуть бути змінені або за згодою сторін, або відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Споживач має право в будь-який час розірвати даний договір за умови оплати Установі фактично понесених витрат за послуги, надані до моменту відмови.

6.3. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Установа має право відмовитися від виконання договору, якщо Споживач порушив терміни оплати послуг за цим договором

6.5. Якщо Споживач своєю поведінкою систематично порушує права та законні інтереси інших учнів та працівників ліцею, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню освітнього процесу, Установа має право відмовитися від виконання договору, якщо після письмового попередження Споживач не усуне зазначені порушення. В даному випадку внесена оплата Споживачеві не повертається. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Установою про відмову від виконання договору.

7. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань за цим договором вони несуть відповідальність, передбачену цивільним кодексом України та законодавством про захист прав споживачів, на умовах, встановлених цим законодавством.

8. Строк дії договору та інші умови

8.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє по 30 липня 2019 року.

8.2. Договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили, що виникла після укладення цього договору (пожежа, інші стихійні лиха, а також війни, страйки, масові явища). Наявність форс - мажорних обставин повинен бути документально підтверджена компетентними органами.

Батьки

__________

(ПІП)

Директор ліцею

______________

(А.Д. Рівкін)