Звіт директора

Витяг

З протоколу № 2 загальних зборів трудового колективу Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області від ___31_ травня 2018 року

Присутні: 98 чол.

Порядок денний: щорічний звіт директора ліцею Рівкіна А.Д.

З питання порядку денного виступив директор ліцею.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб проаналізувати роботу колективу навчального закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

        На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора ЗЛ «Логос»    перед трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядуванням ліцею-

        Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Основними завданнями закладу є виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя.

1. Загальна інформація про гімназію

1.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1990 році ( будівля складається з 3-х поверхів (школа ІІ та ІІІ ступенів) та будівля з 2 – х поверхів (школа І ступню), загальна площа 5400 кв. метрів, проектна потужність 720 учнів в одну зміну.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити ліцей новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються поточні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні ліцею функціонують такі кабінети :

-       української мови та літератури

-       кабінет фізики - 2

-       кабінет біології -1

-      кабінет хімії -1

-       кабінет історії-1

-       кабінет математики-2

-       кабінет інформатики -3

-       кабінет іноземної мови (англійської)

-       спортивний зал - 2

-       14 кабінетів для учнів початкової школи

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В ліцеї і є їдальня, бібліотека, спортивний майданчик-

Протягом останніх років навчально-матеріальна база ліцею значно покращилась.

2. Кадрове забезпечення

         У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками ЗЛ «Логос» був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація ліцею показує приклад усім вчителям, активно використовуючи у своїй посадовій та вчительській діяльності сучасні освітні технології, зокрема телебачення, комп’ютерні презентації, відеоуроки, комп’ютерні тести.

         Якісний склад педагогічних працівників:

Кваліфікаційна   категорія   та педагогічне звання: Кількість
"Спеціаліст вищої категорії 38
"Спеціаліст І категорії" 24
"Спеціаліст II категорії" 12
"Спеціаліст" 8
"Старший учитель" 15
"Вчитель-методист" 24

3. Методична робота.

         Методична робота педагогічних працівників була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно – технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної роботи в ліцеї та її організація відображені в розділі річного плану «Методичне забезпечення».

         У ліцеї діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього». Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. 

          До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних циклових методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, бібліотеки, кабінетів інформатики, фізики та хімії, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети та портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів для конкурсів, технічні засоби (комп’ютер, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi).

           За  останні роки адміністрація та педагогічний колектив можуть стверджувати, що в ліцеї відбуваються позитивні зміни, серед яких варто відзначити:

 • впровадження продуктивних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі;
 • активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
 • всебічне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • участь усіх учасників у реалізації завдань навчально-виховного процесу;
 • моніторинг якості освітнього процесу (періодичний, підсумковий);
 • моніторинг розвитку творчих здібностей учнів у системі додаткової освіти;
 • моніторинг оздоровчої функції освіти (динаміка стану здоров’я учнів).

         Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, один раз на п’ять років – стан викладання української мови та літератури. Педагогічний колектив бере активну участь у заходах з реалізації обласної програми “Вчитель”, розробленої на період з 2014 по 2020 роки.

   Учителі ліцею йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджують все більше і більше педагогів гімназії. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;
 • активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

         У 2017-2018 навчальному році атестувалося 18 вчителів.

 Педагоги гімназії активно залучаються до роботи у міських семінарах, у засіданнях творчих та ініціативних груп, у науково-практичних конференціях тощо.

 У 2017-2018 н.р. було проведено 369 методичних та навчально-виховних заходів. З них:

 • засідань предметних кафедр - 16;
 • засідань семінарів-практикумів - 5;
 • занять Школи молодого вчителя - 4;
 • занять Школи молодого вихователя - 2;
 • засідань творчих груп - 24 (разом з роботою між засіданнями);
 • індивідуальних та групових консультацій - 164;
 • нарад при заступнику директора гімназії - 18;
 • засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами - 4;
 • засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО - 2;
 • наради при директорові - 18;
 • проведено семінарів для педагогів міста та області - 6;
 • взяли участь у виїзних семінарах - 8;
 • спільно з ІАМЦ проведено засідання творчої групи керівників навчальних закладів м. Запоріжжя з проблеми «Системний підхід до управління навчальним закладом»;
 • проведено семінарів - практикумів для педагогів, що проводять фахову перепідготовку в ЗОІППО – 3:

-         для вчителів математики з проблеми «Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу до навчання»;

-         для керівників навчальних закладів з проблеми «Управління інноваційними процесами освітнього середовища навчального закладу»;

-         для вчителів історії з проблеми «Інноваційні технології в практиці роботи вчителя історії, інших суспільствознавчих дисциплін»;

 • проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних ігор «Правове казино», «Ключі від форту «Безпека», КВК, брейн - рингів, диспутів, дискусій, вечорів відпочинку) - 45;
 • відкритих уроків - 33;
 • батьківських зборів – 26.

За 2017-2018 навчальний рік видано друком:

 • 125 буклетів з таких предметів: географія, правознавство, біологія, хімія, математика, фізика, історія, світова література, англійська мова, основи здоров’я;
 • 16 сценаріїв виховних заходів;
 • 14 бесід з безпеки життєдіяльності.

Медіатека ліцею поповнилася 15 навчальними відеофільмами, 19 записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 289 презентаціями з шкільних предметів, 18 мультимедійними проектами.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників ліцею дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

4. Навчальна діяльність учнів

Наша ліцей — це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкуренто­спроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдаровань, що врешті допоможе випускникам стати успіш­ними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, участь у конференціях та фестивалях.

Протягом 2015/2016 навчального року 66 учнів навчального закладу здобув перемогу на II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

Навчальний рік ІІ (міський, районний) етап ІІІ (обласний) етап IV (національний) етап

МАН

ІІ+ІІІ

етапи

Всього переможців
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
2014-201 15 28 21 4 11 9 5 10+2 105
2015-2016 19 27 33 5 14 10 6 8 122
2016-2017 19 28 26 7 11 16 5 12+1 125
2017-2018 15 28 21 4 11 9 8 11+2 108

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях та конференціях.

2017-2018 навчального року маємо такі результати:

  Конкурси Учас-ників Дипломи  

І

ступеня

ІІ

ступеня

ІІІ

ступеня

Лау-

реат

1 Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика 3   2   1
2 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 1   1    
3 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 123 10 45 61 7
4 Всеукраїнський учнівський конкурс з інформатики «Бобер» 26 13 9 4  
5 Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня» 20 3 11 6  

6

Захист наукових робіт МАН

10 3 3 4  

Але в навчальній роботі є і недоліки, а саме:

 • недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі в відбіркових турах предметних олімпіад;
 • необхідно активізувати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;
 • проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;
 • вчителям-предметникам необхідно активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей.

5. Виховна та позакласна робота

         Педагоги ліцею глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ліцею залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння самовихованню й самореалізації, у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Створена та впроваджена у ліцеї система виховної роботи «Сім Скрижалей» має напрямки:

 • «Я - громадянин»,
 • «Поважаю чуже Я, як своє»,
 • «Я-творча особистість»,
 • «Я-частка природи»,
 • «Я + родинне МИ»,
 • «Я хочу, можу та буду!», «Я через моє Я»,

       У цьому навчальному році учні та вчителі ліцею взяли участь у таких Всеукраїнських, обласних та міських виховних заходах:

 • День міста Запоріжжя;
 • День визволення території України;
 • День українського козацтва;
 • заходи до Дня Злуки України;
 • День визволення Запоріжжя ;
 • заходи із вшанування пам’яті загиблих під Крутами, в Афганістані, жертв Чорнобильської трагедії;
 • День Перемоги;
 • 12 конкурсів малюнків, плакатів, віршів, творів, фотографій;
 • обласному конкурсі від Нацбанку «Банк майбутнього»;
 • ІІІ відкритій екологічній конференції учнівської та студентської молоді «Світ очима еколога»;

Наявність шкільної форми створює ділову, робочу атмосферу під час навчального процесу,  формує відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій гімназії.

Дуже активно працювало учнівське самоврядування. У гімназії діє «Учнівській парламент». Діють 6 міністерств: освіти, інформації, правопорядку, культури, фінансів, спорту та Червоного Хреста.

Силами активістів парламенту під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Фурман І.Т., та за допомогою вихователів, учителів були організовані шкільні свята: «День працівника освіти», «Посвята у ліцеїсти», «Осінній бал», «Козацькі розваги», Новорічний карнавал, конкурсна програма до Дня святого Валентина, заходи до Дня Цивільного захисту, свято Останнього дзвоника, випускний вечір 11 класу, творчий звіт учнів 9 класу.

День самоврядування, як найяскравіша подія учнівського життя, відбувся 17 березня 2018 року. Учні заміняли усіх посадових осіб та більшість уроків, що були за розкладом того дня.

Членами учнівського самоврядування систематично перевірявся санітарний стан у класах, проводився моніторинг поведінки учнів на перервах, стан озеленення ліцею. Згідно плану, двічі за семестр проводилися рейди «Запізнення», результати яких обговорювались у класних колективах та висвітлювалися на веб-сайтах ліцею, у друкованих органах самоврядування.

6. Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні відеопрограми та класні години;
 • місячник морально-правового виховання з трьома тематичними тижнями;
 • зустрічі з представниками правоохоронних органів;
 • засідання в інтелектуальному клубі «Правове казино»;
 • лекції, бесіди на правову тематику;
 • анкетування;
 • уроки правознавства;
 • олімпіади та конкурси з правознавства;
 • міський та обласний конкурс знавців Конституції України;
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
 • батьківські лекторії;
 • відвідування проблемних сімей вдома.

         Практичним психологом ліцею регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями, що потрапили у складні життєві умови. За рахунок постійної профілактичної роботи, плідної роботи Ради профілактики, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Орджонікідзевського РВ УМВС учні ліцею відсутні.

7. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у ліцеї , проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 2;
 • інвалідів – 11;
 • постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2;
 • малозабезпечених – 0;
 • з неповних сімей – 46;
 • багатодітних – 14.
 • ТПО - 11

         Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ліцею залучені до гурткової роботи. Діти пільгових категорій отримує безкоштовне харчування

8. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання ліцею – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашій гімназії здійснюється під час навчально-виховного процесу:

 • виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території;
 • розширення знань про професії на уроках праці та інших уроках;
 • екскурсії на виробництво, управлінські структури, у військові частини;
 • позакласні виховні заходи, участь у конкурсах, фестивалях, екскурсіях та туристичних поїздках.

         Активно в цьому році пройшов Тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи, допомагали у цьому працівники міжрайонного центру зайнятості. Матеріал з фото про цей захід був висвітлений у новинах на веб-сайті гімназії. Учні закладу у жовтні відвідали Всеукраїнську ІТ виставку, у квітні – підприємства ВАТ «Запоріжсталь» .

Протягом року відбулось 16 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Велику допомогу надає мультимедійний термінал, який працює у ліцеї з лютого 2011 року. Діти у вільний від навчань час – на перервах, класних годинах – виконують різноманітні завдання тестів, знайомляться з ринком праці й нашій області, поступово формують уяву про світ професій.


9. Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту ліцею, педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні ліцеєм. Найважливіші питання напрямків розвитку ліцею планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя гімназії й роботи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи ліцею неможлива без дієвого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація ліцею, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У ліцеї налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • працює батьківський комітет закладу;
 • за безпосередньою участю батьківських активів у класах проводяться масові заходи;
 • періодично проводяться засідання батьківського лекторію;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу гімназії з батьками учнів.

За 2017-2018 навчальний рік до директора закладу було 12 письмових звернень. На всі звернення адміністрація ліцею відреагувала та надала відповідні відповіді.

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» учні проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів, на підставі довідок лікувальної установи в ліцеї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням цих списків видається наказ по ліцею. Медичне обслуговування працівників ліцею організовано на базі поліклініки №10. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники харчоблоку проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного обстеження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у сестри медичної гімназії.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у ліцеї. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. У ліцеї працює буфет, є обладнані їдальні.

Цікавими оздоровчими заходами в ліцеї є проведення традиційних чотирьох тижнів збереження життя та здоров’я учнів, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, вживання наркотичних речовин, алкоголю, виступи шкільної сестри медичної на загальношкільних батьківських зборах, по телебаченню ГНТН. У планах виховної роботи кожного вихователя є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

К-сть дітей, які підлягають оглядам (абс.)

К-сть

оглянутих (абс.)

Практично

здорові

К-сть дітей, що перебувають на диспансерному обліку

К-сть дітей, направлених на дообстеження

(з числа оглянутих)

К-сть не оглянутих дітей (відсутній у школі, відмова батьків Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою Звільнені від фізкультури
основна підготовча спеціальна
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
610 607 149 25 115 19 53 9 3 1 295 47 286 47 12 2 14 2
  В тому числі:  
 

Всього

виявлено патології

% від

оглянутих

Вперше

виявлена патологія

% від

виявленої

патології

Хронічна патологія

% від

виявленої патології

 
  Хвороби органів дихання 8 1 - - 8 100
  Хвороби   серця та кровообігу 172 29 15 9 10 6
  Хвороби органів травлення 71 12 1 1 28 39
  Хвороби ендокринної системи 39 6 5 13 2 5
  Хвороби сечовивідної системи 44 7 3 7 13 30
  Хвороби органів зору 137 23 17 12 5 4
  Хвороби ЛОР органів 77 13 7 9 48 62
  Хвороби нервової системи 59 10 5 9 - -
  Хвороби кістково-м’язової системи 33 5 - - 5 15
  Хірургічна патологія 14 2 - - 7 50
  Гінекологічна патологія - - - - - -
  Стоматологічна патологія - - - - - -
                             

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу гімназії з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Адміністрацією закладу в період 2017-2018 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях ліцею розміщено стенди та інформаційні панелі, на яких розміщено та транслюються матеріали з безпечної поведінки.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На всіх поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, закладом отримані Паспорти готовності ліцею до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, комп'ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, на педагогічній раді.

Протягом року жоден з учнів не був травмований під час навчально-виховного процесу. Але випадки травмування учнів у побуті – під час занять у спортивних секціях, на вулиці - мали місце. У ІІІ кварталі 2017 року – зафіксовано 2 та у ІV кварталі – 8 травмувань. У І кварталі 2018 року – 5 травмувань, у ІІ кварталі – 4. Разом у 2017-2018 н.р. – відбулось 19 травмувань учнів ліцею, і цей показник у два рази нижчий, ніж у минулому навчальному році.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються та аналізуються.

13. Фінансово-господарська діяльність

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ліцей не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення знаходиться у далеко не найкращій формі. Це питання останніх років потребує термінового вирішення.

За рахунок позабюджетних коштів відбулась реконструкція туалетних кімнат на першому поверсі закладу та проведено до них гарячу воду, оновлено електромережі на першому поверсі, відремонтовано приміщення фітобару та кімнати емоційного розвантаження.

Під час літніх канікул відбудеться капітальний ремонт у кабінеті англійської мови та у масажному кабінеті та косметичні ремонти у коридорах на першому поверсі.

Протягом навчального року за рахунок позабюджетних коштів відбулось придбання меблів для кабінету соціально-психологічної служби, фітобару, поповнювалися запаси витратних матеріалів для друку та ремонтувалася комп’ютерна техніка, вносилася абонентна плата за користуванням Інтернетом.

Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль ліцею поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення. У закладі з’явився акваріум, оновлено рослини зимового саду.

Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні та працівники гімназії. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Двірник періодично скошує траву на газонах.

Витрати щомісячно кільк. Міс разом
Створення мережі Інтернет 60000 1 60000
заробітна плата робіт. фонду 4000 9 36000
Благодійна допомога 7000 9 63000
Послуги звязку 2700 9 24300
Канцерярські товари 2600 9 23400
Миючі засоби 3200 9 28800
обслуговування комп. Техніки 1300 9 11700
придбання комп техніки     12000
Придбання бензину 800 9 7200
господарські товари 1800 9 16200
ромонтні роб. Протягом року     18000
придбання меблів     26000
відеотехніка     22000
будівельні матеріали     5000
Послуги охорони 3000 9 27000
      0
Всього     380600

14. Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи ліцею, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи вихователів. Така система планування, що відпрацьована у ліцеї і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.  У ліцеї в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням ліцею за допомогою мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласного та міського управлінь освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації гімназії, вчасно знайомитися з новими документами, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів директором відвідано 25 уроків, заступниками директора з НВР - 52 уроки. Заступник директора Фурман І.Т. відвідала 32 позакласних заходи.

Під час здійснення контролю практикуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютерних аналітичних систем. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ліцею, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація ліцею приймає певні управлінські рішення щодо діяльності конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ліцеєм більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор ліцею у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва, у ліцеї залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як: порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб наш заклад посідав перші сходинки на освітянському просторі м. Запоріжжя.

Висловлюю щиру подяку батьківській громаді, управлінським структурам, меценатам за тісну співпрацю!

Сподіваюсь на подальшу співпрацю у роботі!


        

ВИСТУПИЛИ:

1. Лежньов Д.О. - голова ради ліцею, який підкреслив, що школа приділяє велику увагу координації спільної діяльності школи, сім’ї та громадськості.

У школі налагоджена серйозна робота з батьками:

- організація і проведення шкільних батьківських конференцій, зборів, класних зборів;

- організація роботи батьківського всеобучу;

- проведення індивідуальних бесід;

- надання матеріальної допомоги.

Заступник директора ліцею Сухачова Л.В.про дотримання членами колективу умов Колективного договору між профспілками та адміністрацією ліцею, підвищення свідомої дисципліни.

Збори УХВАЛИЛИ:

За результатами відкритого голосування роботу директора ліцею Рівкіна А.Д. вважати задовільною.

Голова зборів                                                              О.А. Бербелюк

Секретар                                                                      С.А. Гунченко

Освітня діяльність

Результати навченості учнів 2 - 4 класів ЗЛ "Логос"

Результати навчальних досягнень учнів ЗЛ «Логос» І семестр 17-18

Потужність 17- 18 н.р.

Струтура та управління

Звіт 17

Про результати участі учнів ЗЛ «Логос» району у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017-2018 навчального року

Перелік навчальних програм до робочого навчального плану, діючих у Запорізькому ліцеї «Логос» 

Інформація  (2017 рік)

1-2 класи

3-4 класи

5-7 класи

Індивідуальний робочий навчальний план організації роботи ЗЛ «Логос»

11-МЕ

11-ХБ-ФМ

10-ІП

10-ФМ

9-ФМ, 9-ХБМЕ

9-ІП

8-ФМ

8-ІП

Пояснювальна записка до  індивідуального робочого навчального плану Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області  на 2017/2018 навчальний рік

РЕЗУЛЬТАТИ участі учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2016-2017 навчальному році