Положення про конкурс

       «Узгоджено»                                                                                   «Затверджую»

Директор ліцею «Логос»                                                 президент республіки «ЛОГОСіЯ»

__________________________                                    _________________________________

           Рівкін А.Д.                                                                                 Добровольский О.

«______»___________2010 р.                                           «_______»________________2010 р.

 

Положення

про шкільний конкурс «Кращий клас - це про нас»

1. Загальні положення.

З метою формування активної життєвої позиції учнів, підвищення їх творчого потенціалу, духовно-морального виховання, інтелектуального і фізичного розвитку молодого покоління в ліцеї «Логос» проводиться конкурс «Кращий клас - це про нас».

Загальне керівництво проведенням конкурсу здійснюється адміністрацією ліцею та парламентом ліцею – органом учнівського самоврядування.

2. Завдання конкурсу:

- Виявити кращий класний колектив ліцею;

- Визначити рівень розвитку учнівського самоврядування в ліцеї;

- Розвивати ініціативу і самостійність учнів;

- Виховувати в учнів соціальну відповідальність, прагнення до активної діяльності;

- Стимулювати пізнавальну активність і творчу діяльність в позаурочний час;

- Знайти нові форми роботи з класними колективами;

- Підвищити професійний рівень класних керівників.

3. Учасники конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь класні колективи 5-11 класів під керівництвом класного керівника.

4. Терміни і місце проведення.

Конкурс проводиться кожен навчальний рік з 01.10. по 30.04.

Підведення підсумків конкурсу проводиться в період з 05.05. по 20.05. Оголошення підсумків проводиться щорічної на науковій конференції ЛНО.

5. Порядок проведення конкурсу.

Конкурс проводиться протягом навчального року у двох вікових категоріях: 5-7 класи та 8-11 класи. У ліцеї створюється журі, яке в період з 01.10.09 по 30.04.10 підводить проміжні та загальні підсумки конкурсу. Результати конкурсу публікуються в засобах масової інформації.

6. Програма конкурсу.

з/п

Назва

Зміст

Відповідальнісний член журі

Критерії оцінювання

1.

Дисципліна

Протягом навчального року адміністрацією та парламентом ліцею проводиться кон-троль відвідувано-сті, зовнішнього вигляду,

чергування; контроль дотриман-ня Правил для учнів

учнями, класними колективами.

Заступник директора з виховної роботи Фурман І.Т.

- Якість відвіду-вання уроків – 5балів, пропуски – 0 балів;

- Відповідність зовнішнього вигляду учнів положенню про шкільній формі – 10 балів, за кожне порушення мінус 1 бал;

- Якість чергу-вання класу по ліцею – 10 балів, за кожне порушення положення мінус 1 бал;

- Відсутність ди-сциплінарних порушень протягом місяця – 10 балів, за кожне порушення мінус 1 бал.

2.

Інтелект

Учні класу протягом навчального року беруть участь у предметних олім-піадах, конкурсах пізнавальних всіх рівнів, в засіданнях інтелектуальних клубів

Заступник директора з науково-методичної роботи

Первененок С.М., заступник директора з навчальної роботи Сухачова Л.В.

- Активність уч-нів у пізна-вальних конку-рсах, олімпіадах,

-результативність участі – 2 бали за кожного учасника,

- Загальний показник якості знань класу – 10 балів, за кожного учня, який має початковий рівень, мінус 2 бали.

3.

Спорт і здоров’я

Учні класу протягом навчального року беруть участь у різноманітних спортивних зма-ганнях усіх рівнів,

в позаурочний час учні займаються в спортивних секціях.

Вчитель фізичної культури Тарасенко А.В.

- Активність участі класу й окремих учнів у спортивних змаганнях- 5 балів;

- Результатив-ність участі класу й окремих учнів у змаганнях – 10 балів;

- Стан травма-тизму – мінус 5 балів за кожне травмування з особистої необережності та порушення норм та правил БЖ.

4.

Добрі справи

Учні можуть надавати допомогу ветеранам, людям похилого віку, інвалідам, дітям - сиротам, організовувати і проводити благодійні акції і т. д.

Бібліотекар Андреєва Т.П., педагог-огранізатор

- Активність класу і окремих його учнів при проведенні акції – 10 балів;

- Творчі ініціа-тиви – плюс 5 балів;

- Кількість лю-дей, яким надана допомога за власною ініціативою – по 5 балів.

5.

Довкілля

Колектив учнів бере участь різноманіт-них акціях, кон-курсах, експедиціях екологічної спря-мованості.

За бажанням колектив може обрати на території школи ділянку для благоустрою

вчитель біології Приходько

Н.Ф., педагог-організатор

- Активність уча-сті у запропо-нованих акціях – 10 балів,

- Якість викона-ної роботи- плюс 5 балів.

6.

Позаурочна діяльність

Учні в позаурочний час беруть участь у різноманітних кон-курсах, виставках, концертах творчої спрямованості, представляючи ліцей «Логос» на різних рівнях

Заступник директора з виховної роботи Фурман І.Т.

- активність учнів у творчій дія-льності - 10 балів,

- Зайнятість учнів у шкільних гур-тках у позауро-чний час – по 1 балу за кожного учасника.

7.

Ініціатива

Учасники конкурсу самостійно вибирають форми і види діяльності

Педагог – організатор, Фурман І.Т.

- актуальність дій, їх спря-мованість – 5 балів,

- Оригінальність вибраних форм самореалізації – 5 балів,

- Залучення до вибраної формі дії інших класних колективів – 10 балів.

8.

Творча діяльність

-Участь класних колективів у масових заходах: концертах, конкурсах і т.д.

Педагог – організатор, Фурман І.Т.

- Активність учнів – 5 балів,

- Масовість – 5 балів,

- Результатив-ність – 5 балів,

- Різноманітність обраних форм – 5 балів,

- естетичність – 5 балів

 

7. Журі конкурсу.

До складу журі входять члени адміністрації ліцею, педагоги ліцею, члени шкільного парламенту.

Склад журі:

Голова журі:

заступник директора з виховної роботи Фурман І.Т.

Члени журі:

Заступник директора з науково-методичної роботи Первененок С.М.;

Заступник директора з навчальної роботи Сухачова Л.В.

Педагог - організатор;

Учитель біології Приходько Н.Ф.;

Вчитель фізичної культури Тарасенко А.В.;

Бібліотекар Андрєєва Т.П.;

Представники органів учнівського самоврядування:

Президент республіки «ЛОГОС»;

Заступник президента республіки «Логос».

8. Нагородження.

Класи-переможці конкурсу нагороджуються грамотами та призами на лінійці Останнього дзвоника.