Правила приймання учнів до 1 класу

 Безымянный.jpg

1. Загальні положення

     1.1. Дане Положення  визначає   основні організаційні засади здійснення конкурсного відбору учнів до 1 класу Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області.

     1.2. Дане   Положення  розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», Статуту ліцею та затверджене управлінням освіти і науки ДОНМС Запорізької міської ради.

     1.3. Мета конкурсного приймання учнів до 1 класу ЗЛ «Логос»  полягає у формуванні колективу учнів з  високим інтелектуальним потенціалом, який забезпечує готовність до інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності.

1.4. Дане Положення  поширюється  на дітей, батьки яких виявили бажання навчати  їх у Запорізькому  ліцеї «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області.

1.5. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсного приймання

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ЗЛ «Логос»

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, на інформаційному стенді ліцею  вивішуються перелік питань конкурсних випробувань та пояснювальна записка щодо підготовки до них.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 1-го класу проводяться в період з 1 квітня по 1 травня  поточного року.

2.4. За наявності вільних місць у  класах проводиться додатковий конкурсний  добір у червні – серпні.

2.5. День конкурсних випробувань у такому випадку визначається  ліцеєм по мірі формування груп учнів, які бажають у ліцей.

2.6. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 25 учнів.

2.7. Для проведення вступних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна  комісія, склад якої   затверджується наказом директора ліцею. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог та  вчитель-логопед. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.8. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання¸ довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Усі документи, подані до конкурсної комісії, є матеріалами для службового користування.

3. Проведення конкурсного приймання

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу,  проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди  з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють. . Процедура приймання складається з двох етапів – групового та індивідуального.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання комплексу діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до навчання  у ліцеї. Цей комплекс розробляється працівниками ліцею  – психологом і педагогами та затверджується НМЦ ДОНМС ЗМР.  Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог.

3.3. Чисельність психолого-педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 20 хвилин.

3.4. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.5. Результати  співбесіди оголошуються  не пізніше, ніж через 5 робочих  днів після його проведення. Результати співбесіди доводяться до відома батьків у індивідуальному порядку.

3.6. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях у терміни, проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.7. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування учнів

4.1. Діти зараховуються до проектного класу наказом директора на підставі рішення  комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення рішення конкурсної комісії.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів рішення  комісії і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які зараховані до  1 класу ЗЛ «Логос», але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. Контроль  процедури проведення  конкурсу


          5.1. Директор ліцею  несе персональну відповідальність за дотримання вимог цього Положення.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до ЗЛ «Логос» та  його результатами здійснюється управлінням освіти і науки ДОНМС ЗМР.

5.3. При порушенні ліцеєм Положення про конкурсне приймання рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними