МЕМОРАНДУМ СПІВПРАЦІ

між усіма учасниками освітнього процесу:

педагогами, учнями та батьками

Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області»

ПРО МЕМОРАНДУМ

 1. Цей Меморандум має на меті допомогти шкільним спільнотам дійти згоди і впорядкувати всі аспекти життя школи за новими, сучасними принципами.
 2. Він не є новим нормативно-правовим актом, яким школи неодмінно мусять скористатися. Його слід приймати лише за умови обговорення зі шкільною спільнотою кожного з пунктів і погодження спільних правил життя в школі. Адже лише шляхом домовленостей, урахування всіх інтересів і досягнення консенсусу можна створити в школі сприятливі умови для успішної освіти й комфортного перебування усіх учасників освітнього процесу.
 3. Ідеться про зміну умов своєрідного суспільного договору в школі, переосмислення звичних практик та реакцій на проблеми шкільного життя, норм поведінки в школі та стосовно школи.
 4. Плідна співпраця між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на таких твердженнях:
 • “Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства”
 • Стаття 1 Загальної декларації прав людини: “Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод
 • Частина 2 статті 26 Загальної декларації прав людини: “Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання; насамперед таку відповідальність несуть її батьки”
 • Принцип 7 Декларації прав дитини, ухваленої резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року: “Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору”
 • Закон України “Про освіту”
 1. Ми, педагоги, батьки та учні, виходимо з того, що:
 • Головним принципом співпраці всіх учасників освітнього процесу є принцип взаємної поваги між усіма учасниками освітнього процесу.
 • Освітній процес ґрунтується на співпраці педагогів, батьків та учнів. Саме взаємодія в межах трикутника “учень-учитель-батьки” створює простір для сучасної ефективної освіти.
 • В основу співпраці між усіма учасниками освітнього процесу мають бути покладені наступні принципи:

- доброзичливість і позитивне ставлення;

- довіра у відносинах;

- діалог – взаємодія – взаємоповага;

- розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

- принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

 • Взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на принципах рівноправності, толерантності, академічної доброчесності, неприпустимості булінгу та психологічного насильства.
 • Співпраця має відбуватись на засадах обов’язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін.
 • Дії та поведінка всіх учасників освітнього процесу в шкільному просторі та поза ним ґрунтуються на повазі до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного законодавства України.

ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Ми, педагоги, батьки та учні, виходимо з того, що:

Школа як спільнота та осередок місцевої громади може створити власні правила та регламенти, що не суперечать чинному законодавству. Вони мають бути публічними, всім відомими, загальнодоступними, зрозумілими всім і прийнятними для всіх учасників освітнього процесу в школі. Правила мають ґрунтуватись на загальнолюдських цінностях, принципах демократії та прозорості в ухваленні рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманітності культур.

 • Педрадою затверджені такі документи:

- Кодекс здобувача освіти Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області

- Загальні правила поведінки

- регламенти: порядок доступу батьків до школи і класів, порядок індивідуального позакласного спілкування з учителями та класними керівниками, форми проведення батьківських зборів, наявність дрес-коду для учнів.

- регламент щодо відповідальності батьків затверджується даним меморандумом:

- батьки учнів мають чітко усвідомлювати, в якому класі навчається дитина, знати ПІБ класного керівника та вчителів-предметників;

- батьки розуміють вікові особливості розвитку психіки дитини;

- батьки зобов’язуються забезпечити присутність дитини на заняттях вчасно, без порушення денного розкладу уроків;

- батьки знають розклад дзвінків та не здійснюють дзвінки з мобільного дітям під час уроку;

- батьки учнів зобов’язуються забезпечити наявність виконаного домашнього завдання з предметів денного циклу та належність відповідного шкільного приладдя;

 • Невід’ємним складником правил та регламентів школи є порядок розгляду звернень і скарг, а також шляхи вирішення конфліктів. Конфлікти можуть розв’язуватися за допомогою шкільної служби порозуміння, фасилітатора, психолога, класного керівника, керівництва школи. Звернення учасників освітнього процесу до керівництва школи розглядається в якнайкоротші строки.
 • Розгляд та розв’язання конфліктів також можуть здійснюватися Координаційною радою або Загальними зборами школи, засновником закладу освіти (органом управління у сфері освіти, який діє від імені засновника). Шкільна процедура розв’язання конфліктів не позбавляє особу права звернутись до суду або до освітнього омбудсмена- батьки учнів дотримуються встановленого алгоритму розв’язання конфліктів, ні в якому разі не мають права розв’язувати конфлікт з іншою дитиною самостійно.
 • Жодне положення цього Меморандуму не звільняє від відповідальності за порушення норм чинного законодавства і не може змінювати прямі норми законодавства щодо юридичної відповідальності.

 


Прикінцеві положення


Текст Меморандуму є рамковим і може змінюватися залежно від того, яких домовленостей дійдуть кожна зі сторін – педагоги, учні та батьки.

Цей документ ухвалюється після його обговорення на Загальних зборах або в інший спосіб, який передбачає активність усіх учасників освітнього процесу.

Документ вважається схваленим, якщо його підписують уповноважені представники батьків, учнів та педагогів, або ж відповідне рішення може бути зафіксоване протоколом Загальних зборів школи.


[1] Створення інституту освітнього омбудсмена передбачено ст. 73 Закону України “Про освіту”; Положення про освітнього омбудсмена і Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена затверджено Постановою Кабінету міністрів “Деякі питання освітнього омбудсмена” від 06.06.2018.