Статут Логос

І. Загальні положення

1.1. Статут запорізького ліцею "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією статуту Запорізького Ліцею "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області затвердженого та зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 № 425/6.

Після державної реєстрації даного статуту попередня реєстрація втрачає чинність.

1.2. Статут загальноосвітнього навчального комплексу «Ліцей «Логос»  первинно затверджено та зареєстровано рішенням виконавчого комітету Запорізької Ради народних депутатів  від 27 березня  1997 року № 123.Зміна назви «Загальноосвітній навчальний комплекс «Ліцей «Логос» на назву «Запорізький ліцей «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області» здійснена рішенням Запорізької міської ради від 20.04.2005 р. № 39 «Про зміну назв загальноосвітніх навчальних закладів міста».

1.3. Запорізький ліцей "Логос" запорізької міської ради запорізької області  це навчальний заклад,  що складається з трьох підрозділів: дошкільного, школи І та ІІ ступенів та класів ліцею.

1.4. Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області   (далі - Ліцей) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Повна назва ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛОГОС" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочена назва: ЗЛ "ЛОГОС" ЗМР ЗО

1.5. Місцезнаходження Ліцею - 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 27 а, телефони: (061) 233-33-19, (0612) 34-01-62.

1.6. Засновником і власником Ліцею є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі - Департамент) є органом управління майном Ліцею.

1.7. Ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України,Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306, Положенням про загальноосвітній навчальний  заклад, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 12.03.2003 №305, Інструкцією про організацію та діяльність Ліцею (наказ Міністерства освіти України від 20.07.1995  №217, листом Міністерства освіти та науки України  від 28.10.2002  № 1/9-472  "Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу  у гімназіях, ліцеях, колегіумах", іншими  нормативно-правовими  актами,  власним  статутом.

1.8. Органом управління Ліцею є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – Територіальний відділ освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Територіальний відділ освіти Вознесенівського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО.

Орган управління Ліцею здійснює фінансування  Ліцею, його матеріально-технічне  забезпечення,  надає  необхідні  будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування вихованців, учнів.

1.9. Ліцей створено з метою:

 • Пошуку та відбору на навчання талановитої молоді, формування інтелектуального потенціалу суспільства;
 • Здійснення особистісно-орієнтованої базової освіти та фундаментальної підготовки для продовження освіти у вищому навчальному закладі;
 • Створення відповідного освітньо - виховного середовища для розвитку індивіда, його пізнавально-рефлексійних здібностей, формування самостійності, здатності соціально адаптуватися і творчо реалізувати себе у житті;
 • Виховання у ліцеїстів інтересу та прагнення одержати освіту, оволодіти системою знань, вмінь та навичок наукової, пошуково-експериментальної діяльності, роботи з комп’ютерною технікою, окремих видів професійної підготовки.

1.10. Головними  завданнями  Ліцею є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • задоволення потреб громадян, суспільства, держави, окремих груп населення регіону через забезпечення базової загальноосвітньої та спеціальної підготовки,  у поглибленій підготовці з окремих предметів на рівні не нижче від державних стандартів;
 • виховання громадянина України; розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів та здібностей, виховання морально і фізично здорового покоління;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; виховання громадянина свого суспільства, української нації, світу з усвідомленням його різноманітності та єдності, розуміння загальнолюдських цінностей через призму національної культури;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; формування почуття відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі, до сприйняття і створення прекрасного;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 •  розробка та впровадження нового змісту освіти, методів і форм навчання та їхня апробація.

1.11. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.12. Ліцей  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності
  • дотримання державних стандартів освіти;
 •  дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У Ліцеї визначена мова навчання російська  і запроваджено навчальні профілі: математико-економічний, фізико-математичний, історико -правовий. Запровадження інших предметів, що вивчаються поглиблено та  інших профілів навчання визначається радою Ліцею відповідно до соціального запиту та за наявністю ресурсного забезпечення.

У школі І та ІІ ступенів поглиблено вивчається  іноземна (англійська)  мова з 1-го класу та друга іноземна мова  - з  5-го класу.

1.14. Ліцей  має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;
 • проводити конкурсний відбір учнів;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, і пошукову роботу, що не суперечить законодавству України (в межах кошторисних призначень);
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном, закріпленим за ним власником на правах оперативного управління, згідно з законодавством України та власним статутом 
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • встановлювати форму для учнів;
 • укладати господарські договори;
 • надавати платні послуги, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" та спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010  № 736/902/758   "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами";
 •  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів в межах коштів, виділених на дані цілі.
 • надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів, проектів тощо.

1.15. У Ліцеї створюються та функціонують: 

 •  Дошкільний заклад
 •  Початкова школа
 •  Основна школа
 •  Ліцейські класи
 •  Початкова школа ліцею працює  у режимі повного дня.
 •  Форми та методи методичної та науково-методичної роботи визначаються щорічно за наказом директора Ліцею. В Ліцеї функціонують:               

Методичні об'єднання (предметні кафедри):

 • вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня;
 • вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • вчителів іноземних мов;
 • вчителів природничо–математичних дисциплін;
 • вчителів фізичного виховання, музики, основ безпеки життєдіяльності;
 • класних керівників.

Творчі дитячі об'єднання, гуртки та студії; дитячі об'єднання та організації неполітичного і нерелігійного характеру.

В  Ліцеї створена і працює психологічна служба. У навчальному закладі функціонує психологічна служба, яка забезпечує психологічний супровід учнів, вихованців у кожному підрозділ.

Психологічна служба ліцею складається зпрактичних психологів (враховуючи, щопосади практичних психологів фінансуються за рахунок коштів загального фонду та спеціального фонду навчального закладу).

Практичні психологи ліцею мають статус педагогічних працівників, якщо інше не встановлено чинним законодавством. В рамках психологічного супроводу:

- надається консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків;

- формується система просвітницько-пропагандистської роботи з підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

- проводиться психолого-профілактична робота з учнями та вихованцями щодо формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист їх психічного здоров’я, профілактики негативних проявів в їх середовищі;

- здійснюється організаційно-методична, психодіагностична, корекційно-відновлювальна, розвиваюча та консультаційна робота.

1.16. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються працівниками медичної установи  за місцем знаходження та іншими установами охорони здоров'я міста.

1.17. За рахунок бюджетних коштів харчування учнів 1-4 класів, харчування учнів, вихованців, які користуються пільгами та дітей, сім’ї яких потрапили в складне матеріальне становище, здійснюється відповідно до Положення про порядок харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання та вихованців дошкільних закладів міста Запоріжжя.

1.18. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Структура Ліцею

2.1.      Структура Ліцею визначається концепцією особистісно-орієнтованого навчання, дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді; їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

2.2. В складі ліцею функціонують три підрозділи: дошкільний, школа І та ІІ ступенів та класи ліцею.

 2.3. Дошкільний підрозділ  забезпечує  належний  рівень дошкільної освіти дітей віком шести (семи) років відповідно  до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2.3.1. Дошкільні групи вводяться до складу Ліцею з метою створення психолого-педагогічних умов, що сприяють адаптації вихованців дошкільного віку до умов шкільного виховання та навчання.

2.3.2. На кожний навчальний рік мережа груп дошкільного підрозділу, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради.

2.3.3. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, встановленими законодавством України, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.3.4. Режим харчування дітей у дошкільному підрозділі та його кратність залежить від режиму роботи дошкільних груп та тривалості перебування у них дітей. Для дітей, які перебувають у дошкільному підрозділі гімназії менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками, або особами, які їх замінюють.

2.4.  Організаційна структура шкільного підрозділу Ліцею є трьохступеневою.

2.4.1 Школа першого та другого ступенів навчання створена з метою надання кожному учневі освіти відповідно до ступеня навчання, потенціалу кожної дитини, її  здібностей і інтересів та забезпечення можливості продовження навчання в класах Ліцею. Спираючись на завдання освіти, напрямки роботи  Ліцею,   пов'язані зі створенням умов для розвитку дитини, які сприяють більш повній реалізації її особистого інтелектуального потенціалу, створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної  взаємодії.

2.4.2. Головними завданнями школи першого  та другого ступенів (1 - 7 класи) є:

 • забезпечити досягнення кожним учнем рівня освіченості, відповідно до ступеня освіти, потенціалу школяра, потребам його особистісного розвитку;
 • забезпечити індивідуальний розвиток, найбільш повне задоволення  інтересів та здібностей учнів, розвиток їх творчої активності в різних видах урочної та позаурочної діяльності;
 • організувати систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу школяра, перспектив його розвитку протягом навчання в школі першого  та другого ступенів;
 • створити спеціальні соціально-психологічні умови для розв'язання

проблем навчання, спілкування та психологічного стану учнівських колективів а конкретних учнів.           

2.4.3. Навчання в 1-х — 7-х класах школи здійснюються на основі:

 • внутрішньої диференціації;
 • впровадження сучасних технологій навчання;
 • урахування здібностей та можливостей дитини;
 • запровадження системи цілеспрямованої психодіагностичної корекції

методів та форм навчання;

 • відповідності соціально-психологічним вимогам до навчання у Ліцеї.

Школа І та ІІ ступенів функціонує як спеціалізована з поглибленим вивченням іноземної мови. Діяльність цих класів регламентується окремим положенням.

2.5.      Безпосередньо ліцей - це   8-9 та 10-11 класи. У 8-9 -х класах  здійснюється допрофільна підготовка -  для професійної  орієнтації  учнів, сприяння  у  виборі  ними  напряму  профільного навчання у школі ІІІ ступеня.  Третій ступінь навчання 10-11 (12 ) клас забезпечує профільне навчання.

У Ліцеї забезпечується науково-теоретична,  загальнокультурна підготовка обдарованих і здібних дітей на основі профільного навчання. В Ліцеї навчально-виховний процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою, характеризується використанням поряд з традиційними формами і методами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій.

2.6. За Ліцеєм територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не закріплюється.

2.7.  Наповнюваність класів, груп, поділ класів на при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002  №1/9-472 "Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організації  навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах"  за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися менша наповнюваність класів та груп.

ІІІ. Зарахування дітей до Ліцею та їх відрахування

3.1. Прийом дітей до дошкільного підрозділу Ліцею здійснюється  директором Ліцею протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, направлення Територіального відділу освіти Вознесенівського району,  медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний підрозділ; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; довідки про щеплення.

         3.2. Зарахування учнів (вихованців) до Ліцею здійснюється на конкурсній основі за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

3.3. Прийом учнів до Ліцею здійснюється на підставі "Правил прийому до Ліцею "Логос", що складені відповідно до "Інструкції про порядок конкурсного прийому (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України  від 19.06.03 № 389.Так як школа І та ІІ ступенів функціонує як спеціалізована з поглибленим вивченням іноземної мови, то приймання учнів до першого класу проводиться на конкурсній основі.

3.4. Кількість учнів у Ліцеї встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради.

3.5.  Іноземці  та  особи  без  громадянства  зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

3.6. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.7. Проведення і випуск учнів Ліцею  здійснюється відповідно  до  Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, що затверджений  наказм МОН України 14.07.2015  № 762.

3.8. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

3.9. У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3.10.     У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

3.11.   Учні  Ліцею,  які  мають  за підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета,  за  рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  керівника   можуть відраховуватися із зазначених вище закладів.   За рішенням педагогічної ради Ліцею, погодженим  з  Територіальним відділом освіти Вознесенівського району,  як виключний засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  статуту допускається   відрахування   учнів   із  зазначених  закладів  та переведення їх до закладу за місцем проживання.   

3.12. Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють) повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово повідомляється в  територіальний відділ освіти, за місцем проживання учня. За сприяння  департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради, такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

3.13.      Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  закладу  щодо  відрахування  дитини  з Ліцею  до  Територіального відділу освіти Вознесенівського району.

3.14.      Рішення про відрахування із Ліцею  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та піклування.  За  сприяння  Територіального відділу освіти Вознесенівського району такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Ліцей  планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного і  річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Ліцею, визначаються перспективи його розвитку. План роботи погоджується з  радою Ліцею.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний  процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Ліцею  погоджується радою Ліцею і департаментом  освіти і науки Запорізької міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються: розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний), перелік програм. Ліцей має право складати індивідуальний та експериментальний навчальні плани за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  Ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4. Поглиблена  підготовка  учнів  досягається  в  результаті вивчення спеціальних курсів,  факультативів,  курсів  за  вибором,  практики в навчальних  і  наукових  лабораторіях,  на виробництві.   Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

За наявності фінансових можливостей (асигнувань) Ліцею можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної роботи (гуртки, лекції, курси за вибором тощо), методичної, науково-експериментальної роботи з розрахунку 100 навчальних годин на тиждень.

4.5. Поряд із  традиційними  методами  і  формами  організації навчальних  занять  у  ліцеї  можуть  застосовуватись  інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання (теоретичне і  технічне)   та   інші   види    навчальної діяльності.

4.6.      Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної атестації. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання програм з усіх предметів, але закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

4.7. За погодженням з  Територіальним відділом освіти Вознесенівського району з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30  календарних днів.

4.8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Ліцею і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

4.8.  Ліцей  здійснює навчально-виховний процес за  денною формою навчання. Навчальний тиждень -  6 - ти денний  (за винятком початкових класів -   в початковій школі  навчальний тиждень 5 - денний). Можливе запровадження індивідуальної форми навчання та створюються умови для учнів, які бажають прискорено закінчити ліцей.  Бажаючим учням надається право і створюються умови для  навчання екстерном.

4.9.  Тривалість уроків у Ліцеї становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — одинадцятих (дванадцятих) — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Територіальним відділом освіти Вознесенівського району.

4.10. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після ІІІ та IV уроку) – 20 хвилин.

4.11. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 5-11-х класах з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану.

4.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі ліцею домашні завдання не задаються.

4.13. Для учнів перших-четвертих  класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Ліцею на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

V. Оцінювання навчальних досягнень учнів Ліцею

5.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

5.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

5.3. У першому класі та у І півріччі другого класу  дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах.

5.4. Ліцей може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з Територіальним  відділом освіти Вознесенівського району. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

5.5. Оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності учням у Ліцеї не виставляються.

5.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах Ліцею завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших
поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової
атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я.  

5.7. За результатами навчання учням (випускникам) Ліцею видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5.8. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас) Ліцею, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації.

5.9. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) Ліцею видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

5.10. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

5.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники III ступеня Ліцею - Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями – золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам  II ступеня Ліцею видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу в Ліцеї встановлюються відповідно до чинного законодавства.

5.14. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів Ліцею.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам Ліцею свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, Територіальним  відділом  освіти Вознесенівського району, департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

VІ. Виховний процес у Ліцеї

6.1. Виховання учнів у Ліцеї здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

6.2. Цілі виховного процесу у Ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

6.3. У Ліцеї  забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів Ліцею  до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна у Ліцеї  дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту Ліцеї .

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

I. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Ліцеї є учні, педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекарі, навчально-допоміжний персонал, інженерно технічні працівники, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

7.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у Ліцеї.

7.4. Учні Ліцею мають гарантоване державою право на:
         - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у Ліцеї;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базами закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану Ліцею відповідно до чинної нормативної бази;

- участь в роботі органів громадського самоврядування Ліцею;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників Ліцею, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

7.5. Учні Ліцею зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Ліцею, цим статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Ліцею відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

7.6. Учні Ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

7.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

7.8. Педагогічним працівником Ліцею повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у навчальному закладі.

7.9. До педагогічної діяльності у Ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

7.10. Заступники директора призначаються і звільняються з посади  Територіальним відділом освіти Вознесенівського району. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

7.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором Ліцею і затверджується Територіальним відділом освіти Вознесенівського району.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом Ліцею, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
вимог законодавства про працю.

7.12. Директор Ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

7.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

7.14. Педагогічні працівники Ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель-методист", "педагог-організатор-методист" та інші.

7.15. Педагогічні працівники Ліцею мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів Ліцею та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву Ліцею і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

7.16. Педагогічні працівники Ліцею зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сферіосвіти, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора Ліцею;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут Ліцею, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора Ліцею, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

7.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

7.18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

7.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Ліцею;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних, судових органах.

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту Ліцею;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Ліцею;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

7.21. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб,
у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІI. Управління Ліцеєм

8.1. Управління Ліцеєм здійснюється департаментом освіти і науки, Запорізької міської ради, Територіальним відділом освіти Вознесенівського району.

8.2. Керівництво Ліцеєм здійснює його директор. Керівником навчального закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш, як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

8.3. Директор Ліцею призначається на посаду та звільняється з посади департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради згідно із законодавством.

8.4. Директор Ліцею:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

          - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- визначає функціональні обов'язки заступників директора;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників Ліцею, педагогічне навантаження та графік відпусток;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;       

призначає та звільняє  працівників технічного та допоміжного          

персоналу;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.

 • діє від імені Ліцею, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;
 • укладає господарські та інші угоди;
 • видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);
 • відкриває рахунки у банках;
 • користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;
 • забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції та згідно «Положення про систему заохочення»;
 • має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;
 • формує групи, класи, проводить  зарахування та відрахування учнів і вихованців;
 • вирішує інші питання, віднесені законодавством, Органом управління, Статутом Ліцею, Контрактом.

8.5. Директор Ліцею є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

8.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

8.7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи Ліцею;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності Ліцею, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників Ліцею за невиконання ними своїх обов'язків;

- інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

8.8. Органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори трудового колективу, що скликається не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються колективним договором та Положенням Про загальні збори трудового колективу.

До компетенції загальних зборів трудового колективу ліцею  можуть  буди віднесено  наступні питання:

 • прийняття статуту  Ліцею та внесення змін до нього;
 • прийняття правил внутрішнього розпорядку.
 • розгляд проектів усіх локальних  нормативних актів;
 • розгляд проекту річного плану роботи ліцею.
 • рішення питань про необхідність узгодження з адміністрацією колективної угоди, розгляд і затвердження її проекту.
 • визначення переліку й порядку надання працівникам установи спеціальних пільг із фондів трудового колективу.
 • визначення та регулювання форми та умов діяльності в установі громадських організацій.
 • рішення інших питань відповідно до колективної угоди.
 • визначення разом із засновником установи умов контракту при найманні керівника.
 • участь у вирішенні питань про зміну форм власності установи та ін.

Загальні збори трудового колективу заслуховують щорічний звіт директора ліцею.

8.10. У Ліцеї за рішенням загальних зборів трудового колективу можуть створюватися і діяти рада закладу, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

 Мета діяльності Ради Ліцею, її завдання та принципи діяльності визначаються Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

Члени піклувальної ради Ліцею, у разі її створення, обираються на загальних зборах трудового колективу. Склад піклувальної ради формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування Ліцею, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників. Мета, основні завдання і принципи діяльності піклувальної ради визначаються Примірним положенням про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

IX. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

9.1.  Фінансово-господарська діяльність Ліцею проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

 1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею  здійснюється на основі його кошторису.

  9.3. Джерелами формування кошторису Ліцею є:

9.3.1. Надходження загального фонду місцевого бюджету;

9.3.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені законодавством України.

9.4. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування Ліцею не зменшується. Бюджетне асигнування Ліцею та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

9.5. Ліцей  є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих ліцеєм  доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення дії  навчального закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ліцею  передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.6. Штатний розпис Ліцею встановлюється Департаментом відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, виходячи з об’єктивних потреб гімназії у коштах з урахуванням основних економічних показників, обсягу роботи, що виконується та штатної чисельності працівників.

9.7. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 №1/9-472 "Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах" за наявності бюджетних та додаткових коштів можливо введення додаткових посад заступників директора з навчальної (наукової, методичної), виховної, адміністративно-господарської роботи, а також методистів, практичних психологів та соціальних педагогів. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) ліцею додатково можуть виділятися бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

9.8. Ліцей формує окремий кошторис на рік за рахунок надходжень за забезпечення особливих умов утримання учнів, вихованців, надання додаткових освітніх послуг, який затверджується Департаментом відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради, з урахуванням вимог законодавства.

9.9. Ліцей  має право встановлювати плату за надання додаткових освітніх послуг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності", наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства фінансів від 23.07.2010 № 736/902/758  "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" та за особливі умови утримання учнів, вихованців у навчальному закладі відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.06.04 № 225 "Про запровадження батьківської плати в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста за особливі умови утримання та організації навчально-виховного процесу".

9.10. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства фінансів від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" до витрат на оплату праці працівників враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами. При формуванні витрат на оплату праці працівників можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами. У витратах на оплату праці також враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних освітніх послуг.

9.11. З урахуванням специфіки організації навчально-виховного процесу в Ліцеї формується штат працівників, що залучені до надання платних освітніх послуг, який забезпечується за рахунок коштів, отриманих гімназією від надання платних освітніх послуг, які зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно з кошторисом ліцею,  затвердженим Департаментом відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради, з урахуванням вимог законодавства.

9.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї  визначається законодавством України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р "Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери", нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та органами місцевого самоврядування, яким підпорядкований  Ліцей. Бухгалтерський облік здійснюється (самостійно або через централізовану бухгалтерію) відповідно до рішення головного розпорядника коштів - департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

9.13. Ліцей  має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу, здавати в оренду майно за згодою власника. Оренда приміщень ліцею допускається, якщо вона не порушує умов перебування учнів та роботи педагогічних працівників, і тільки за згодою власника.

9.14. Звітність про діяльність фінансову діяльність  ліцею  встановлюється відповідно до законодавства.

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. Ліцей  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних  надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Ліцей  має право відповідно до чинного законодавства  укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими  установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

XІ. Контроль за діяльністю Ліцею

11.1. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері освіти, Державна інспекція навчальних закладів України, департамент освіти і науки, Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – Територіальний відділ освіти Вознесенівського району  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

11.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти, за поданням органу громадського самоврядування Ліцею або департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. 

11.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Ліцею з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його власником відповідно до законодавства.

XІІ. Реорганізація або ліквідація Ліцею.

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліцею приймає засновник або суд.

12.2. Реорганізація Ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а  у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.

12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

12.4. При реорганізації чи ліквідації Ліцею учням, які навчаються у ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України,  працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

12.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.