Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів

(Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)

Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститутам післядипломної педагогічної освіти

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

З метою збалансування навчального навантаження учнів загальноосвітніх навчальних закладів, збереження їх здоров'я Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо обсягу і  характеру домашніх завдань.

Звертаємо увагу на те, що контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Заступник Міністра                                                            В.В.Тесленко

Про обсяг і характер домашніх завдань

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Головним завданням сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізується через оновлення змісту навчальних програм, інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.

Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.

Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

-         розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;

-         врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;

-         формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо).

Раціональна організація виконання домашніх завдань сприятиме збереженню здоров'я учнів, високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня.

При визначені форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їх вольові якості та уподобання тощо.

Домашні завдання можуть бути як усні, так і письмові; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку. пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного. конструктивно-варіативного та творчого характеру.

Домашні завдання можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам'яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер.

Згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування. утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), у 1-му класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі 45 хв; у 3 класі - 1 години 10 хв; 4 класі - 1 год. 30 хв; Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.

Так, у 1-му класі домашні завдання не задаються.

У 2 – 4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі — 45 хвилин; у 3-му класі — 1 годину 10 хвилин; у 4-му класі — 1 годину 30 хвилин.

Класному керівникові необхідно здійснювати сумарний підрахунок усіх домашніх завдань на той чи інший день відповідно до ДСанПІН 5.5.2.008-01 (сума всіх усних і письмових завдань з усіх навчальних предметів, уключаючи іноземну мову, номери завдань, сторінки тощо), їх об'єм і ступінь складності з урахуванням особливостей усіх учнів класу.

Крім того, МОН України наголосило на недопустимості перевантаження учнів завданнями, які містяться в додаткових посібниках, зошитах із друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо. Також під заборону підпадає домашнє завдання на невідпрацьований матеріал, домашнє завдання з написання рефератів, а також домашні завдання на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Контроль і відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на керівників навчальних закладів.

Лист МОН України від 28.01.2014 р.№ 1/9-72