Вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, що встановлюються за наслідками фахової атестації

(витяг з Типового положення про атестацію педагогічних працівників)
 
      4.2. За   результатами   атестації  педагогічним  працівникам 
присвоюються кваліфікаційні категорії:  "спеціаліст",  "спеціаліст
другої  категорії",  "спеціаліст  першої  категорії",  "спеціаліст вищої категорії».
      4.3.   Кваліфікаційна   категорія  "спеціаліст"  присвоюється 
педагогічним  працівникам  з повною вищою освітою, діяльність яких
характеризується:   здатністю   забезпечувати   засвоєння   учнями
навчальних  програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої
та  вікової  фізіології;  знанням  теоретичних  основ  та сучасних
досягнень  науки  з  предмета, який вони викладають; використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів
у  навчально-виховному  процесі;  вмінням  вирішувати  педагогічні
проблеми;  вмінням  установлювати  контакт з учнями (вихованцями),
батьками,  колегами  по  роботі;  додержанням  педагогічної етики,
моралі.
     Випускникам  вищих  навчальних  закладів,  які отримали повну 
вищу  освіту,  при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна
категорія  "спеціаліст". 
     4.4. Кваліфікаційна  категорія  "спеціаліст другої категорії" 
присвоюється педагогічним працівникам,  які відповідають  вимогам,
встановленим до    працівників    з   кваліфікаційною   категорією
"спеціаліст",  та  які  постійно  вдосконалюють  свій  професійний
рівень;  використовують  диференційований та індивідуальний підхід
до учнів;  володіють сучасними освітніми технологіями, методичними
прийомами,  педагогічними  засобами,  різними  формами позаурочної
(позанавчальної)  роботи та їх якісним застосуванням; застосовують
інноваційні   технології  у  навчально-виховному  процесі;  знають
основні  нормативно-правові  акти  у  галузі  освіти; користуються
авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.
     4.5. Кваліфікаційна  категорія  "спеціаліст першої категорії" 
присвоюється педагогічним працівникам,  які відповідають  вимогам,
встановленим до    працівників    з   кваліфікаційною   категорією
"спеціаліст  другої  категорії",  та  які  використовують   методи
компетентнісно-орієнтованого підходу  до  організації  навчального
процесу;  володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з
урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів;
впроваджують  передовий  педагогічний  досвід;  формують   навички
самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють
лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати
свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.
     4.6. Кваліфікаційна  категорія  "спеціаліст  вищої категорії" 
присвоюється працівникам,  які відповідають вимогам,  встановленим
до  працівників  з  кваліфікаційною  категорією "спеціаліст першої
категорії",  та які володіють інноваційними освітніми методиками й
технологіями,   активно   їх   використовують   та   поширюють   у
професійному  середовищі;  володіють  широким  спектром  стратегій
навчання;   вміють   продукувати  оригінальні,  інноваційні  ідеї;
застосовують   нестандартні  форми  проведення  уроку  (навчальних
занять);   активно   впроваджують   форми  та  методи  організації
навчально-виховного    процесу,    що   забезпечують   максимальну
самостійність    навчання    учнів;    вносять   пропозиції   щодо
вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.
     4.7. Присвоєння  кваліфікаційних  категорій  за  результатами
атестації здійснюється послідовно.
     Педагогічні працівники,   які   в   міжатестаційний    період 
підготували  переможців  III  етапу всеукраїнських або міжнародних
учнівських  та  студентських   олімпіад   з   базових   навчальних
предметів;  переможців  III  етапу  всеукраїнських або міжнародних
спортивних змагань;  переможців всеукраїнських  конкурсів  фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів,
переможців       всеукраїнського      конкурсу      -      захисту
науково-дослідницьких  робіт учнів - членів Малої академії наук, а
також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами
конкурсів   фахової   майстерності,  що  проводяться  центральними
органами  виконавчої  влади,  мають  наукові  ступені,  вчені  або
почесні  звання,  якщо  їх  діяльність  за  профілем  збігається з
наявним  науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються
без   додержання   послідовності   в   присвоєнні  кваліфікаційних
категорій та строку проведення позачергової атестації.
     4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти
й  працюють  на посадах педагогічних працівників,  після отримання
відповідної  повної  вищої  освіти   атестуються   на   присвоєння
кваліфікаційної   категорії   "спеціаліст   другої  категорії"  за
наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років;
"спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років;  "спеціаліст
вищої категорії" - не менше восьми років.
     За  педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу 
педагогічну   освіту   й   перейшли   на   посаду   за   отриманою
спеціальністю,   зберігаються   присвоєні  попередньою  атестацією
кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється
не  пізніше  ніж  через  два роки після переходу на  іншу  посаду.

        V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань 

     5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам,  які
досягли високих  показників  у  роботі,  присвоюються  педагогічні звання:
"викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист","практичний психолог-методист", "керівник гуртка-методист",     "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь".  
     5.2. Педагогічні         звання          "викладач-методист", 
"учитель-методист", "вихователь-методист",             "практичний
психолог-методист",   "педагог-організатор-методист",    "керівник
гуртка-методист" можуть  присвоюватися  педагогічним  працівникам,
які мають кваліфікаційну категорію  "спеціаліст  вищої  категорії"
(для  педагогічного звання "керівник гуртка - методист" - найвищий
тарифний   розряд    та    повну    вищу    освіту),    здійснюють
науково-методичну  і  науково-дослідну  діяльність,  мають  власні
методичні   розробки,   які   пройшли   апробацію   та    схвалені
науково-методичними   установами   або  професійними  об'єднаннями
викладачів  професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
     5.3. Педагогічні   звання   "старший   викладач",    "старший 
учитель"
, "старший  вихователь"  можуть присвоюватися педагогічним
працівникам,  які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої
категорії"  або  "спеціаліст першої категорії" та досягли високого
професіоналізму в роботі,  систематично  використовують  передовий
педагогічний досвід,  беруть  активну  участь  у  його  поширенні,
надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.
     5.4. Педагогічним працівникам,  які мають базову або  неповну
вищу  педагогічну освіту,  можуть присвоюватися педагогічні звання
"вихователь-методист"  (для  музичних  керівників,  інструкторів з
фізкультури   та   вихователів  дошкільних  навчальних  закладів),
"старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх педагогічної
діяльності  становить  не  менш  як  8  років  та  якщо вони мають
найвищий тарифний розряд.