ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЇ «ЛОГОС»

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1. Дане положення запроваджується в Запорізькому ліцеї «Логос» Запорізької міської ради з метою:

-          реалізації принципівособистісної орієнтації освіти та створення оптимальних умов організації навчального процесу з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань кожного учня;

-          визначення вимог щодо організації індивідуальної форми навчання учнів -учасників ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захистів МАН України;

-          регламентації порядку оформлення індивідуальної форми навчання;

-          унормування форм та методів організації індивідуальної форми навчання учнів, а також поточні і підсумкової атестації їх знань;

-          збереження фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.2. Положення розроблено відповідно до Концепції загальної середньої освіти;Закону України ''Про загальну середню освіту'' (ст. 5,9,11,29);Закону України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні»;Національної доктрини розвитку освіти;Указу Президента України від 30.09.2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»; Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8; наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 року №624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»; Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 №371.

1.3. «Індивідуальна форма навчання» -спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти» [Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8]

1.4.Індивідуальний графік навчання документ, що визначає порядок організації індивідуальної форми навчання учня з дисциплін навчального плану та терміни контролю його знань протягом навчального семестру.

Типова форма індивідуального графіка навчання представлена вдодатку 1.

1.5. Індивідуально-орієнтовані технології навчання – форми організаціїнавчального процесу, спрямовані на забезпечення психолого-педагогічнихумов для мотивації освітньої діяльності учня на основі йогосаморозвитку та самоактуалізації під час оволодіння навчальним матеріалом. Реалізуються шляхом варіативності та альтернативності змісту і форм навчання, орієнтованих на урахування індивідуальних особливостей учня, його фізичного та психічного здоров’я, особливостей сприйняття навчальної інформації, з метою забезпечення умов для активної пізнавальної діяльності, самоконтролю та створення ситуації успіху в навчальній діяльності, створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості. Індивідуально-орієнтовані технології навчання, зазвичай, застосовуються для забезпечення інклюзивної освіти та освіти обдарованої молоді.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ «ЛОГОС»

2.1. Переведення на індивідуальну форму навчання, як правило, дозволяється учням, які з певних об’єктивних причин потребують особливих умов організації навчального процесу.

2.2.Індивідуальна форма навчання оформлюється не більше, ніж на одинсеместр. Продовження терміну індивідуальної форми навчання на наступний семестр можливе за умови успішного виконання учнем всіх видів навчальних робіт, позитивних результатів підсумкової семестрової атестації з передбачених навчальним планом дисциплін, а також отримання призових місць наIV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапі конкурсів-захистів МАН України.

2.3. Індивідуальне навчання учнів реалізується в межахвизначеного навчальним планом навантаження з кожної дисципліни в розрізірізних форм організації навчального процессу.

2.4.При індивідуальній формі навчанні учень виконує всі види поточних завдань, що передбачені навчальною програмою (практичні, лабораторні та контрольні роботи, індивідуальні завдання, самостійної роботи тощо), в терміни визначені загальним або індивідуальним графіком навчання з кожного предмету.

2.5.  Обов’язковими предметами, які не виносяться до індивідуального графіку навчання, є профільні предмети (наприклад, для фізико-математичного профіля – математика, фізика, астрономія; для математико-економічного – математика, економіка, географія; для хіміко -біологічного – математика, хімія, біологія, екологія; для історико-правознавчого – історія, правознавство), навчальні предмети, які є обов’язковими для ЗНО – українська мова та література, англійська мова, а також предмети за вибором учня.

2.6.Поточні оцінки за виконання учнем всіх видів навчальнихзавдань з предметів виставляються викладачем, який веде даний предмет, в класний журнал.

2.7.Семестрове оцінювання для учнів, які переведені на індивідуальне навчання, проводиться, як правилов терміни, передбачені графіком навчального процессу ліцея.

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ «ЛОГОС»

3.1.На індивідуальну форму навчання можуть бути переведені такі учні:

-          учні, які мають високі досягнення у навчанні;

-          переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапу конкурсу-захисту МАН України;

-          члени збірних спортивних команд України та учні, які маютьвисокий рівень спортивної майстерностіі беруть активну участь у змаганнях за честь ліцею,міста, держави;

-          учні, які є переможцями творчих конкурсівабо готуються доучасті в міжнародних професійних конкурсах.

3.2. Керівником навчальногозакладу забезпечується навчання за індивідуальною формою з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку учнів.

3.3. Керівником навчального закладу затверджується та погоджується (письмово) з батьками (законними представниками) (з повнолітніми учнями – особисто) розклад навчальних занять учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання у строк не пізніше двох тижнів після подання відповідних документів учнем, батьками (законними представниками).

3.4.Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в межах тижневого навантаження.

       Навчальні досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, оцінюються відповідно до вимог навчальних програм.

3.5. Згідно з індивідуальним графіком учень повинен своєчасно виконувати всі види передбачених навчальною програмою робіт і звітувати про їх результати в установлені графіком терміни перед викладачами.

3.6. Положення про організацію індивідуальної форми навчання в ліцеї «Логос» затверджується на засіданні педагогічної ради ліцею. (протокол № 1 від 09.01. 2019)